Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Konvergenční program České republiky (květen 2016)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Finanční správa uvedla, že daňové úniky v oblasti DPH dosahují 80 mld. Kč. Jakou metodou a na základě jakých vstupních dat povinný subjekt k této částce dospěl?
  2. Žádáme o poskytnutí metody výpočtu a vstupních dat, podle nichž má dojít k navýšení výběru daně o 10 mld. Kč z důvodů zavedení kontrolního hlášení. 

Vydáno

Náměstek Ondřej Závodský k materiálům předkládaným MPO

Náměstek ministra financí pro majetek státu Ondřej Závodský na úterní tiskové konferenci prezentoval stanoviska Ministerstva financí ke dvěma materiálům předloženým vládě Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně programu revitalizace a řešení situace horníků zaměstnaných v důlní společnosti OKD.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací o celkové výši vyplacených dotací obcím s rozšířenou působností na výkon sociálněprávní ochrany dětí (SPOD) v letech 2005 až 2012. Tuto informaci jsme žádali od Ministerstva práce a sociálních věcí, to však dotaci na výkon SPOD vyplácí až od roku 2013, proto nás s požadavkem na data za roky 2005 až 2012 odkázalo na Ministerstvo financí, které dotace v tomto období vyplácelo. Prosíme o vyplnění následující tabulky, která obsahuje data za roky 2013 až 2015 poskytnutá MPSV."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si touto cestou dovoluji požádat Ministerstvo financí o zodpovězení následujících dotazů týkajících se řízení o přestupcích:

  • Může mít pojišťovna postavení poškozeného v přestupkovém řízení, a to i s přihlédnutímk § 129 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví?
  • Jaký je v tomto ohledu poměr mezi zákonem o přestupcích a zákonem o pojišťovnictví?
  • Stává se pojišťovna účastníkem jakéhokoli řízení, kde vznikla škoda na motorovém vozidle a kde byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla?
  • Kdy účastenství pojišťovny vzniká a jakou má účastenství formu - bude mít pojišťovna postavení poškozeného? Je tento okamžik nějak spjatý s uplatněním/neuplatněním nároku poškozeného na náhradu škody?" 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2016

  • Bod č. 9: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
  • Bod č. 10: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
  • Bod č. 32: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony