Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Úspěšní nejen v arbitrážích, ale i ve vymáhání pohledávek

Ministerstvu financí se nejenže daří vyhrávat spory v arbitrážích, ale je úspěšné i ve vymáhání peněžitých pohledávek po zahraničních investorech, kteří neúspěšně žalovali Českou republiku za údajné porušení dohod o podpoře a ochraně zahraničních investic.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na vás v souvislosti s usnesením vlády č. 51/2001 ze dne 10. ledna 2001, na základě kterého se uzavírají vládní smlouvy o odstranění historických ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Dle informací poskytnutých Ing. Hrůzovou z oddělení 4502, se nejedná o státní podporu, která musí být notifikována Evropské Komisi. Toto stanovisko podle všeho zaujalo MF na základě materiálů a analýz od ÚOHS.

Tímto si dovoluji požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí materiálu ÚHOS pojednávajícího o tom, že v případě uvedených vládních smluv o odstraňování historických ekologických zátěží, se nejedná o veřejnou podporu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel tímto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádá o poskytnutí informací týkajících se zvláštní komise pro řízení o rozkladech podaných proti prvoinstančním rozhodnutím ministerstva vydaných ve správních řízeních ve věcech státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, a to:

  1. sdělení úplného jmenného seznamu členů zvláštní rozkladové komise včetně roku narození jednotlivých členů a obce jejich trvalého pobytu;
  2. sdělení funkce jednotlivých členů zvláštní rozkladové komise (kdo je jejím předsedou, tajemníkem a kdo zastává případné další funkce v zvláštní rozkladové komisi);
  3. sdělení, kteří členové zvláštní rozkladové komise jsou zaměstnanci Ministerstva financí a kteří členové komise jsou externími odborníky;
  4. sdělení, v čem spočívá odbornost členů zvláštní rozkladové komise, kteří nejsou zaměstnanci Ministerstva financí; a
  5. sdělení, jaké odměny a/nebo jakékoliv jiné výhody, které jsou financovány z veřejných prostředků, jsou členům zvláštní rozkladové komise vypláceny či poskytovány za jejich činnost ve zvláštní rozkladové komisi, a to včetně uvedení výše a účelu těchto poskytnutých odměn a/nebo výhod a podmínek jejich poskytnutí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanovením § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ("ZSPI"), tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Informace o obsahu a textovém znění ekologické smlouvy č. 131/96 uzavřené mezi Fondem národního majetku ("FNM") a OKD a.s., a to pokud možno zasláním kopie této smlouvy, resp. datového souboru obsahujícího tuto smlouvu.
  2. Informace o obsahu a textovém znění všech změn a dodatků k ekologické smlouvě č. 131/96, a to pokud možno zasláním kopií těchto dokumentů, resp. datových souborů obsahujících tyto dokumenty.