Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel tímto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádá o poskytnutí informací týkajících se zvláštní komise pro řízení o rozkladech podaných proti prvoinstančním rozhodnutím ministerstva vydaných ve správních řízeních ve věcech státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, a to:

  1. sdělení úplného jmenného seznamu členů zvláštní rozkladové komise včetně roku narození jednotlivých členů a obce jejich trvalého pobytu;
  2. sdělení funkce jednotlivých členů zvláštní rozkladové komise (kdo je jejím předsedou, tajemníkem a kdo zastává případné další funkce v zvláštní rozkladové komisi);
  3. sdělení, kteří členové zvláštní rozkladové komise jsou zaměstnanci Ministerstva financí a kteří členové komise jsou externími odborníky;
  4. sdělení, v čem spočívá odbornost členů zvláštní rozkladové komise, kteří nejsou zaměstnanci Ministerstva financí; a
  5. sdělení, jaké odměny a/nebo jakékoliv jiné výhody, které jsou financovány z veřejných prostředků, jsou členům zvláštní rozkladové komise vypláceny či poskytovány za jejich činnost ve zvláštní rozkladové komisi, a to včetně uvedení výše a účelu těchto poskytnutých odměn a/nebo výhod a podmínek jejich poskytnutí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanovením § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ("ZSPI"), tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Informace o obsahu a textovém znění ekologické smlouvy č. 131/96 uzavřené mezi Fondem národního majetku ("FNM") a OKD a.s., a to pokud možno zasláním kopie této smlouvy, resp. datového souboru obsahujícího tuto smlouvu.
  2. Informace o obsahu a textovém znění všech změn a dodatků k ekologické smlouvě č. 131/96, a to pokud možno zasláním kopií těchto dokumentů, resp. datových souborů obsahujících tyto dokumenty.

Vydáno

Výzva pro odesílatele finanční hotovosti

Dne 15. ledna 2016 byla na Ministerstvo financí doručena anonymní poštovní zásilka, která obsahovala finanční hotovost v řádu desítek tisíc Kč. V tomto ohledu žádáme odesílatele této částky, aby kontaktoval nejpozději do 2. 5. 2016 v rámci pracovní doby Ministerstva financí odpovědné zaměstnance na telefonní lince 257042610 nebo na e-mailové adrese hotovostMF@mfcr.cz, ve věci specifikace účelu platby.