Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Evropská komise uveřejnila návrh na novelizaci směrnic AIFMD a UCITS IV

Evropská komise uveřejnila dne 15. listopadu 2011 na svých internetových stránkách návrh novely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS IV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních fondů (AIFMD).

Vydáno

Dne 26. října 2011 byla v Bridgetownu podepsána smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbarosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 26. října 2011 byla v Bridgetownu podepsána SMLOUVA  MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BARBADOSU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU. V obou zemích bude následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu této smlouvy v platnost a následně k jejímu praktickému provádění.

Vydáno

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Vláda předložila dne 13. října 2011 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii, představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, označovanou jako tzv. Směrnice Omnibus I. Tato směrnice je souhrnnou novelou směrnic upravujících finanční služby s ohledem na pravomoci nových Evropských orgánů dohledu. Návrh zákona dále obsahuje několik ustanovení sloužících k adaptaci českého právního řádu na novelu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, která rovněž souvisí s evropskou reformou dohledu nad finančním trhem. Směrnice Omnibus I. ani novela nařízení o ratingových agenturách nedávají členským státům žádnou možnost odchýlení od obsažené právní úpravy ani výběr z více variant. Tato novela přináší pouze technické změny již implementovaných ustanovení. Směrnice i nařízení mají být členskými státy implementovány do 31.12.2011.

  • Vládní návrh zákona je v současné době, jako sněmovní tisk č.509 , projednáván Poslaneckou sněmovnou ČR ve druhém čtení.

Vzhledem k technické povaze návrhu zákona, lze předpokládat, že by mohl být přijat do konce tohoto roku.

Vydáno

Ke konzultačnímu materiálu k novému zákonu o kolektivním investování, který byl publikován dne 26.10.2011, ministerstvo doplňuje tabulkový přehled základních charakteristik fondů kolektivního investování, jak vyplývají z navrhované úpravy

Ke konzultačnímu materiálu k novému zákonu o kolektivním investování, který byl publikován dne 26.10.2011, ministerstvo doplňuje tabulkový přehled základních charakteristik fondů kolektivního investování, jak vyplývají z navrhované úpravy. V přehledu se odráží systemizace fondů kolektivního investování a k nim se vztahujících základních regulatorních pravidel. Cílem je usnadnit orientaci v celé materii. Tabulku je třeba vnímat v úzké souvislosti s konzultačním materiálem, který přibližuje další podrobnosti a odůvodnění navrhovaných institutů a konkrétních řešení.

Vydáno

Ministerstvo financí vydává konzultační materiál k novému zákonu o kolektivním investování

Ministerstvo financí vydává konzultační materiál k novému zákonu o kolektivním investování. Revidovaná právní úprava by měla sledovat materiální příklon k českým a evropským konvencím v oblasti kolektivního investování. To vyžaduje i odpovídající úpravu nového zákona o kolektivním investování navazující na tradice stávajícího zákona o kolektivním investování, jak se vyvíjely od roku 1992, a stejně tak i na standardy států, jejichž právní řády jsou obecně považovány pro „fondové podnikání“ za nejpropracovanější.