Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6/2017

  1. Usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky)
  2. Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
  3. POKYN č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající se intepretace § 138 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon") v souvislosti s ustanovením § 136 odst. 9 zákona.

Předmětné ustanovení zákona 138 odst. 1 zní: „Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti." v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 9, které zní: „Povolení podle odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Žádáme Vás o poskytnutí informace, zda bude provozovateli umožněno provozovat technická hrách od 1. 1. 2018 za předpokladu úpravy softwaru tak, aby tato zařízení splňovala povinnost registrace a nabídky sebeomezujících opatření dle § 136 odst. 3 zákona? Pokud ano, bude provozovateli udělená výjimka z § 138. 1 a umožněná změna povolení vydaného podle zákona č. 202/1990 Sb.?

Aktualizováno

IISSP - MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí - prezentační sytém k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Data pocházejí ze systému Státní pokladny.

Vydáno

Tiskopisy k evidenci

Přehled tiskopisů pro evidenci příkazových bloků - pro celní úřady a pro krajské úřady.