Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

Dne 28. června 2016 vstoupil v souladu se svym clankem 15 v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998) a ktery byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. července 2016

  • Bod č. 10: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/15 – „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“
  • Bod č. 11: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 – „Státní dluh a výdaje na jeho financování“

Vydáno

ČR a její regiony v rámci EU bohatnou

Na konci června předložila Evropská komise technický přepočet přídělu členských států EU z fondů EU na roky 2017 – 2020 podle aktuálních statistických dat.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. července 2016

  • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
  • Bod č. 11: Odůvodnění veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise k významné veřejné zakázce“, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“, zadávané v rámci plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0033/94, ze dne 6. 5. 1994, s nabyvatelem SPOLANA a. s. Neratovice
  • Bod č. 16: Metodický pokyn CHJ č. 3 "Metodika veřejného nakupování – Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání"
    Pro informaci:
  • Bod č. 3: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2015
  • Bod č. 4: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb
  • Bod č. 5: Informace o počtu zbytkový státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Aktualizováno

Strukturální fondy

Platební a certifikační orgán - vznik, struktura a hlavní činnosti. Metodické a obecné dokumenty. Kontakty.