Novinky

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne ve dnech 30. a 31. března 2012 v Kodani

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Neformální
 • Zahraničí EU
 • Tisková zpráva
 • Miroslav Kalousek
 • Česká národní banka
 • Eurozóna
 • Miroslav Singer
 • Kodaň
 • Dánské království
 • Zahraniční sektor
 • Mimořádný Ecofin

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek, za Českou národní banku se zúčastní guvernér Miroslav Singer.

V úvodu prvního dne zasedání plánuje dánské předsednictví otevřít v kontextu posledního vývoje hledání adekvátních reakcí na aktuální ekonomickou situaci neformální debatu o dalším směřování a naplňování cílů EU a o různých formách a možnostech spolupráce mezi členskými státy EU, zejména mezi zeměmi eurozóny a EU jako celkem (EU27).

Následně budou ministři debatovat zejména o aktuální hospodářské situaci v EU a v jednotlivých členských státech a otázkách finanční stability – a to mimo jiné v návaznosti na výstupy a informace z jednání ministrů financí eurozóny, které se uskuteční před samotným neformálním ECOFINem. V diskusi by se ministři měli věnovat také přetrvávajícím rizikům, pokud jde o ekonomický výhled EU a eurozóny do budoucna. Cílem je identifikovat možná  rizika  pro zajištění finanční stability, financování bank a úvěrových toků do reálné ekonomiky a opatření na podporu růstu a zaměstnanosti.

Na programu prvního dne neformálního ECOFINu je také orientační debata ministrů financí o budoucím víceletém finančním rámci (VFR) pro léta 2014 až 2020. Projednávání návrhu VFR primárně náleží Radě pro obecné záležitosti (GAC), nicméně dánské předsednictví se vzhledem k důležitosti a rozsahu problematiky rozhodlo téma diskutovat rovněž na úrovni ministrů financí.

Navazující sobotní část jednání se zaměří na tři tématické okruhy. Jako každý rok připraví neformální ECOFIN společnou pozici EU pro jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu (20.-21.4.) a setkání zemí G20 na úrovni ministrů financí a guvernérů centrálních bank (19.-20.4.) ve Washingtonu. Společnou pozici EU k činnostem a aktuálním úkolům MMF z pohledu EU následně v dubnu představí předsedkyně Rady ECOFIN před Mezinárodním měnovým a finančním výborem (IMFC), který je poradním orgánem Rady guvernérů MMF.

Dále se budou ministři a guvernéři věnovat aktuálnímu stavu regulace finančního sektoru. Neformální ECOFIN bude příležitostí k diskusi o vytvoření rámce EU pro krizové řízení ve finančním sektoru v kontextu připravovaného legislativního návrhu Evropské komise, jehož cílem má být vytvoření společných pravidel pro předcházení a řešení krizí v přeshraničních finančních skupinách. Z  legislativních návrhů upravujících finanční služby se budou ministři a guvernéři dále zabývat otevřenými otázkami v aktuálním návrhu revize nařízení o ratingových agenturách (CRA III), jež by měla mimo jiného upravovat vztahy k hodnocení států, soukromoprávní odpovědnost ratingových agentur či otázky srovnatelnosti a nezávislosti vydávaných ratingů. Formální přijetí návrhu však bude možné až na některém z následných řádných zasedání Rady ECOFIN.

Doporučované

Nejčtenější