Novinky

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 4. listopadu 2020

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Neformální

Ve středu 4. listopadu se bude konat videokonference ministrů financí a hospodářství zemí EU, která nahradí původně plánované prezenční jednání Rady. Prostřednictvím videokonference proběhne rovněž výroční setkání s ministry financí zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a jednání Euroskupiny v rozšířeném formátu. Za Českou republiku jednání povede ministryně Alena Schillerová.

Jedním z hlavních bodů nadcházejícího zasedání ministrů financí bude představení závěrů zprávy Evropské fiskální rady (EFB), která ve své čtvrté výroční zprávě navrhuje změny a zjednodušení evropských fiskálních pravidel. EFB je nezávislým poradním orgánem Evropské komise. Očekává se, že ministři budou její doporučení diskutovat v širším kontextu aplikace obecné únikové doložky, která byla spuštěna v návaznosti na hospodářské dopady pandemie COVID-19, a plánovaného vyhodnocení fungování pravidel fiskálního dohledu v EU.

Evropská komise ministrům představí pokrok v naplňování Akčního plánu pro řešení nevýkonných úvěrů, který Rada ECOFIN schválila v červenci 2017. V kontextu současné situace Komise představí i návrh dalších kroků ke snížení podílu tzv. úvěrů v selhání v rozvahách bank a s nimi spojených rizik pro finanční stabilitu.

Ministři budou v návaznosti na akční plán, který Evropská komise vydala v květnu, diskutovat o pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a měli by potvrdit závěry Rady k tomuto tématu.

Pandemií je dotčeno i téma Evropského semestru, kde by ministři měli potvrdit závěry Rady ke zprávě Evropského účetního dvora a Roční strategii udržitelného růstu pro rok 2021, která stanovuje obecné ekonomické priority pro EU jako celek a poskytuje členským státům vodítko pro jejich hospodářské politiky na následující rok.

V neposlední řadě budou ministři seznámeni s výsledky zasedání Mezinárodního měnového fondu a ministru financí skupiny zemí G20 z října 2020, jehož tématem byla mimo jiné i otázka pokroku v globální diskusi o zdanění digitální ekonomiky. V rámci pravidelných bodů budou ministři informováni o projednávání legislativních návrhů týkajících se finančních služeb, novely směrnice o spolupráci a výměně informací v oblasti daní (tzv. DAC7) a potvrdí znění závěrů Rady k evropské statistice.

Na jednání Euroskupiny, které proběhne již 3. listopadu ve večerních hodinách, budou ministři seznámeni s výstupy expertních jednání o poskytování likvidity v souvislosti s řešením situace bank v problémech. Návrh je součástí snahy o posílení a dokončení bankovní unie. Druhým bodem na agendě bude aktuální stav realizace tzv. evropských záchranných sítí, které byly vytvořeny ke zmírnění hospodářských dopadů pandemie COVID-19. Jedná především o podporu občanů (Nástroj SURE1), podniků (Panevropský záruční fond Evropské investiční banky) a úvěrovou linku pro členské státy eurozóny (tzv. Pandemická krizová podpora) z Evropského mechanismu stability.

Proběhne rovněž pravidelné setkání ministrů financí EU a zemí ESVO, jehož tématem budou hospodářské dopady pandemie COVID-19.

Příští jednání Rady ECOFIN je naplánováno na 1. prosince 2020.


1 Dočasný nástroj na podporu zmírnění rizik nezaměstnanosti v souvislosti s pandemií COVID-19, zkratka je odvozena z anglického názvu „the temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency“ (SURE).

 

Doporučované

Nejčtenější