Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 5. prosince 2017 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh

Ministr financí Ivan Pilný bude vedoucím delegace na jednání Euroskupiny v rozšířeném formátu v pondělí 4. prosince 2017. Z důvodu jednání v Poslanecké sněmovně PČR ke státnímu rozpočtu bude na jednání Rady ECOFIN 5. prosince 2017 zastoupen paní Milenou Hrdinkovou, která je pověřená řízením agendy ECOFIN.

Poslední jednání ministrů financí pod vedením estonského předsednictví bude věnováno především bankovní unii, daním a koordinaci hospodářských politik EU.

V části věnované posilování Bankovní unie ministři vyslechnou informaci o dosaženém pokroku v projednávání návrhu na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů (EDIS) na technické úrovni, dále prodiskutují legislativní návrhy balíčku ke snižování rizik v Bankovní unii, včetně určení směru pro další práce, a v neposlední řadě budou informováni o vývoji v otázce snižování objemu tzv. úvěrů v selhání .

Estonské předsednictví se pokusí dosáhnout dohody na textu závěrů Rady k problematice zdanění firem podnikajících v oblasti digitální ekonomiky. Závěry navazují na neformální zasedání Rady ECOFIN v Tallinnu a výstupy říjnové Evropské rady a obsahují jak dlouhodobá, tak krátkodobá řešení, která by měla zajistit spravedlivé zdanění zisků digitálních společností.

Estonské předsednictví bude rovněž usilovat o nalezení shody mezi ministry, pokud jde o Společný EU seznam třetích zemí, které nedodržují mezinárodní standardy v oblasti zdaňování. Vytvoření seznamu předcházely hloubkové přezkumy třetích zemí, na jejichž základě bylo vyhodnoceno, které země pravidla porušují, a tudíž budou na seznam zařazeny.

Evropská komise bude informovat ministry o novém legislativním návrhu na posílení správní spolupráce mezi členskými státy v oblasti DPH. Návrh navazuje na sdělení Evropské komise „Směrem k jednotné oblasti DPH v EU“ z 4. října 2017.

Dále Komise ministrům představí Roční analýzu růstu, která definuje priority pro koordinaci hospodářských politik členských států EU, Zprávu v rámci mechanismu včasného varování, jejímž cílem je poukázat na riziko možné makroekonomické nerovnováhy v ekonomikách některých zemí a návrh doporučení Rady o provádění hlavních směrů hospodářských politik členských států, jejichž měnou je euro. Komise tyto materiály zveřejnila 22. listopadu 2017 a zahájila tím osmý cyklus koordinace hospodářských politik v EU, tzv. Evropský semestr.

Na základě podzimní hospodářské předpovědi Komise by ministři v souladu s Paktem o stabilitě a růstu měli rozhodnout o 1) ukončení postupu při nadměrném schodku vedeného s Velkou Británií, 2) nepřijetí účinných opatření ohledně nápravy a udržení zhruba vyrovnaných veřejných financí ze strany Rumunska a 3) vyzvat Rumunsko k nápravě do 15. dubna 2018.

Ministři dále vyslechnou informaci předsedy Evropské investiční banky (EIB) o svém záměru vytvořit Evropskou rozvojovou banku.

V rámci pracovní snídaně proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a stručné seznámení ministrů s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Následně předseda Evropské fiskální rady představí ministrům první Výroční zprávu shrnující způsob implementace Evropského fiskálního rámce, včetně upozornění na nedostatky a možnosti pro zlepšení.

Ministři financí zemí stojící mimo eurozónu se rovněž zúčastní rozšířeného jednání Euroskupiny dne 4. prosince k problematice prohlubování Hospodářské a měnové unie.

Nejčtenější