Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 7. listopadu 2017 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh

Českou delegaci povede ministr financí Ivan Pilný.

Listopadové jednání ministrů financí bude věnováno především balíčku návrhů DPH k e-commerce, revizi fungování Evropských orgánů dohledu nad finančním trhem a návrhu směrnice v oblasti insolvence.

Ministři se budou zabývat úpravou legislativy v oblasti DPH spojenou s rozvojem přeshraničního elektronického obchodu. Jedná se o balíček legislativních návrhů, jež zahrnuje mimo jiné změny související s registrací k platbě DPH v oblasti přeshraničního obchodu, zrušení osvobození dovozu malých zásilek ze třetích zemí od DPH a rozšíření působnosti jednotného správního místa (tzv. one-stop-shop) pro výběr DPH1. Nová pravidla založená na principu odvodu DPH v místě konečné spotřeby by měla snížit administrativní zátěž pro podniky a přispět k rozvoji přeshraničního obchodu. Cílem estonského předsednictví je dosáhnout shody na finálním znění legislativních návrhů.

Komise představí obsáhlý balíček legislativních návrhů upravující činnost Evropských orgánů dohledu (ESAs) a Evropské rady pro systémová rizika (ESRB)2. Návrhy se zabývají působností uvedených institucí, jejich řízením a způsobem jejich financování. Cílem balíčku je zajistit silnější a sjednocenější systém dohledu nad finančním trhem EU a zefektivnit fungování Unie kapitálových trhů.

S ohledem na přesah do působnosti Rady ECOFIN bude Komise informovat ministry financí o průběhu projednávání návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci a druhou šanci v oblasti insolvenčního práva, včetně potenciálního dopadu na oblast řešení problematiky nesplácených úvěrů. Návrh primárně náleží do působnosti Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

Estonské předsednictví bude informovat o výsledcích zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky ve formátu G20 ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které se konalo ve dnech 12. - 15. října 2017 ve Washingtonu.

Ministři projednají tzv. podzimní statistický balíček, v jehož rámci by měli přijmout závěry Rady k posílení spolupráce s Eurostatem a zajištění kvality statistických výstupů. Dále budou mít možnost vyjádřit se k Výroční zprávě o plnění rozpočtu EU za rok 2016, která bude představena ze strany předsedy Evropského účetního dvora.

V rámci pracovní snídaně proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a stručné seznámení ministrů s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Předsednictví bude rovněž informovat o společném kandidátovi EU na post generálního tajemníka Světové celní organizace (WCO).

Na okraji Rady ECOFIN proběhne pravidelný výroční ministerský dialog zemí EU se státy Evropského sdružení volného obchodu3 (ESVO). Hlavními tématy dialogu budou hospodářský růst s důrazem na podporu investic a zlepšení produktivity a provádění strukturálních reforem.

Ministři financí zemí stojící mimo eurozónu se rovněž zúčastní rozšířeného jednání Euroskupiny dne 6. listopadu k problematice prohlubování Hospodářské a měnové unie.


1 Aktuálně se využívá pouze u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb.
2 EBA (Evropský orgán pro bankovnictví), ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění).
3 Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island

Nejčtenější