Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 23. května 2017 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh

Českou delegaci povede paní Milena Hrdinková, pověřená řízením sekce mezinárodní vztahy.

Květnové jednání Rady bude věnováno především dvěma návrhům představeným v rámci Balíčku pro zdanění obchodních společností. Jedná se o návrh mechanismu řešení sporů v oblasti dvojího zdanění a návrh o společném základu daně z příjmu právnických osob.

Maltské předsednictví se pokusí dosáhnout shody na finálním znění návrhu směrnice o mechanismech řešení sporů v oblasti dvojího zdanění1. V současné době probíhá řešení sporů dle unijní úmluvy o arbitráži, která však nepokrývá veškeré spory týkající se dvojího zdanění. Cílem návrhu je rozšířit oblast působnosti úmluvy, aby se vztahovala na všechny případy dvojího zdanění příjmů z podnikání, upřesnit stávající pravidla a zavést řadu nových prvků (lhůty, právní závaznost aj.), které by měly zvýšit účinnost a účelnost stávajících mechanismů a tím i předvídatelnost pro podnikatele.

Ministři projednají návrh směrnice o společném základu daně z příjmu právnických osob (CCTB). Návrh obsahuje jednotný soubor pravidel pro výpočet základu daně, včetně ustanovení proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Představuje tak první krok na cestě ke konsolidovanému základu daně právnických osob v celé EU (CCCTB). K tomuto cíli je však třeba nejprve najít shodu na řadě otázek, které zahrnují například (i) dopady na příjmovou stranu rozpočtů členských států, (ii) konkurenceschopnost zdanění společností v EU ve srovnání s jinými regiony či (iii) potřebu národní flexibility a její případný rozsah.

V rámci bodu Evropský semestr ministři zhodnotí provádění reforem v jednotlivých členských státech EU v návaznosti na doporučení Rady v oblasti hospodářských politik z roku 2016 a schválí návrh závěrů Rady k hloubkovým přezkumům makroekonomické stability pro rok 2017. Na základě hodnocení Komise bylo zjištěno, že v případě 122 států existují makroekonomické nerovnováhy, přičemž u Bulharska, Kypru, Chorvatska, Francie, Itálie a Portugalska se jedná o závažnější problémy vyžadující opatření k nápravě. V případě České republiky nebyla makroekonomická nerovnováha zjištěna.

Ministři si vymění názory na současný vývoj a trendy v oblasti volného pohybu kapitálu a plateb v EU. V tomto ohledu by se měli zaměřit především na eliminaci překážek, které brání volnému pohybu kapitálu, s cílem podpořit budování Unie kapitálových trhů.

Předsednictví bude ministry informovat o výsledcích jednání skupiny G20, ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, jednání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které proběhly ve dnech 21. – 23. dubna 2017 ve Washingtonu.

Během pracovní snídaně proběhne na základě nové Ekonomické predikce Komise tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro.

Na okraji jednání proběhne setkání ministrů financí v roli guvernérů Evropské investiční banky (EIB) a ministerský dialog se státy západního Balkánu a Tureckem.

 

 


 

1 Situace dvojího zdanění nastává tehdy, když je jeden příjem z podnikání zdaněn v různých státech.
2 Belgie, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Chorvatsko.

Doporučované

Nejčtenější