Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 27. ledna 2017 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

První jednání ministrů financí pod vedením maltského předsednictví bude věnováno především návrhu na zavedení plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. mechanismus reverse charge), koordinaci hospodářských politik členských států EU a debatě o budoucnosti příjmové strany rozpočtu EU.

Komise představí ministrům svůj dlouho očekáváný návrh, který by zainteresovaným členským státům umožnil aplikaci plošného mechanismu reverse charge na dodávku zboží a služeb překračující stanovenou hodnotu (návrh hovoří o plnění přesahující hodnotu 10 000 EUR). Návrh dále stanovuje podmínky, které musí být pro aplikaci plošného reverse charge splněny. Pro ČR se jedná o zásadní téma, neboť zavedení plošného mechanismu reverse charge považuje za nejvhodnější nástroj pro zamezení daňových úniků a podvodů na DPH. Více informací o iniciativě reverse charge a dosavadních krocích Ministerstva financí v této oblasti naleznete zde.

Očekává se, že ministři schválí návrh doporučení pro hospodářské politiky členských států, jejichž měnou je euro, a přijmou závěry Rady k Roční analýze růstu pro rok 2017 a Zprávě hodnotící nebezpečí vzniku makroekonomické nerovnováhy v jednotlivých členských státech. Jedná se o další krok v rámci procesu koordinace hospodářských politik EU, tzv. Evropském semestru.

Maltské předsednictví bude ministry informovat o svém pracovním programu a prioritách v Radě ECOFIN, mezi něž patří Unie kapitálových trhů, Program na podporu strukturálních reforem, boj proti daňovým podvodům a únikům, podpora investic a v neposlední řadě opatření proti financování terorismu.

Předseda Skupiny na vysoké úrovni k vlastním zdrojům, Mario Monti1, představí ministrům závěrečnou zprávu, která formuluje zásady pro reformu příjmové strany rozpočtu EU. Závěry zprávy by měly sloužit Komisi při přípravě návrhu příjmové strany rozpočtu EU v příštím Víceletém finančním rámci 2021+.

Komise bude informovat o pokroku Basilejského výboru v regulaci bankovního sektoru a prezident Evropské investiční banky (EIB) Werner Hoyer seznámí ministry s naplňováním strategie EIB na zvýšení hospodářské odolnosti zemí jižního sousedství EU a západního Balkánu, jež je součástí Evropského plánu vnějších investic.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Následně bude zástupce Evropského účetního dvora prezentovat hlavní výstupy Zprávy hodnotící dosavadní fungování Jednotného mechanismu dohledu ze strany Evropské centrální banky nad největšími bankami v zemích Eurozóny.

 


1 Bývalý komisař a předseda vlády Itálie.

 

Nejčtenější