Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 10. listopadu 2015 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Politika EU
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh
  • Finanční stabilita

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Listopadové jednání Rady ECOFIN bude věnováno především přechodnému financování Jednotného fondu pro řešení problémů bank, Akčnímu plánu pro budování Unie kapitálových trhů a finančním aspektům boje proti klimatické změně.

Ministři si vymění názory na zajištění přechodného financování Jednotného fondu pro řešení problémů bank. Cílem je politická dohoda na konkrétním způsobu přechodného financování, které by mohlo být ve formě národních úvěrových linek. Jednotný fond by mohl být přechodně financován ze strany účastnických států, pokud nebude mít v počátečním přechodném osmiletém období dostatek finančních prostředků na záchranu konkrétní banky. Jednotný fond pro řešení problémů bank je jedním z pilířů vznikající Bankovní unie a měl by začít fungovat od 1. ledna 2016. Tento fond bude průběžně financován vybíranými příspěvky od samotných bank.

Očekává se, že ministři schválí závěry k Akčnímu plánu Komise na budování Unie kapitálových trhů. Prioritou Rady je zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky, infrastrukturní a dlouhodobé projekty, větší diverzifikaci zdrojů financování a celkové zlepšení fungování kapitálových trhů v EU. Akční plán naznačuje, jaké konkrétní kroky bude Komise podnikat v rámci projektu Unie kapitálových trhů. Byl publikován 30. září letošního roku.

Ministři prodiskutují společnou pozici Evropské unie, pokud jde o finanční aspekty boje proti klimatické změně. Členské státy podporují snahu o uzavření nové právně závazné smlouvy, přičemž potvrzují svůj závazek navyšovat klimatické finance za účelem přispět k mobilizaci 100 mld. USD ročně do roku 2020. Jedná se o druhou část mandátu na 21. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 21), které se bude konat v Paříži ve dnech 30. listopadu – 11. prosince 2015. První část mandátu týkající se ochrany životního prostředí byla připravena a schválena Radou pro životní prostředí 18. září 2015.

Následně proběhne první výměna názorů na balíček pěti návrhů ke správě ekonomických záležitostí, který Komise vydala 21. října v návaznosti na Zprávu pěti předsedů „Dokončení evropské hospodářské a měnová unie“ z června letošního roku. Navržená opatření zahrnují (i) zřízení nezávislého poradního orgánu, tzv. Evropské fiskální rady, a vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny, (ii) vytvoření jednotného vnějšího zastupování eurozóny na mezinárodních fórech (především v Mezinárodním měnovém fondu), (iii) kroky k finanční unii, (iv) přezkum koordinace hospodářských politik (tzv. Evropský semestr) a (v) zlepšení správy ekonomických záležitostí.

Komise bude informovat ministry o současném stavu implementace Bankovní unie, zejména pokud jde o stav transpozice směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (tzv. směrnice BRRD), ratifikace mezivládní dohody o Jednotném fondu pro řešení problémů bank a transpozici směrnice o depozičních garančních schématech v členských státech.

Předsednictví a Komise budou ministry informovat o výsledcích jednání ministrů financí zemí G20, které se konalo 8. – 11. října 2015 v Limě.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v EU a na vývoj na finančních trzích. Ministři budou také seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí ze zemí, jejichž měnou je euro.

Na okraji Rady ECOFIN proběhne pravidelný výroční ministerský dialog zemí EU se státy Evropského sdružení volného obchodu1 (ESVO). Hlavními tématy dialogu budou hospodářský růst, provádění strukturálních reforem a hodnocení jejich dopadů.


1 Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island

Doporučované

Nejčtenější