Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. října 2014 v Lucemburku

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Politika EU
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční stabilita
  • Řádné zasedání
  • Finanční trh

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Před samotným zasedáním Rady ECOFIN proběhne ministerský dialog se státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Tématem jednání bude implementace legislativy Evropské unie v oblasti regulace finančních trhů ze strany zemí ESVO, především pokud jde o legislativu upravující pravomoci tzv. Evropských dohledových autorit (European Supervisory Authorities - ESAs)1.

Na pracovní snídani budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích. Dále budou ministři diskutovat otázky spojené se spuštěním Jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism – SSM), Akční plán OECD2 proti snižování základu daně a transferu zisků (Base Erosion & Profit Shifting - BEPS), požadavek Rumunska na zohlednění vyšších výdajů na obranu v důsledku ukrajinské krize v rámci pravidel Paktu o stabilitě a růstu a v neposlední řadě rovněž otázky související s rovným zacházením (equal treatment) mezi členy eurozóny a státy mimo eurozónu v rámci Jednotného mechanismu pro řešení krizí (Single Resolution Mechanism - SRM).

V nelegislativní části řádného jednání Rady budou ministři, s ohledem na závěry Evropské rady z června 2014 a v návaznosti na výsledky neformálního jednání ministrů financí v Miláně, diskutovat o možnostech navýšení objemu investic do reálné ekonomiky a mobilizaci nových finančních nástrojů. Očekávaným výstupem z jednání by mělo být přijetí závěrů Rady.

Podpory hospodářského růstu se bude týkat i navazující diskuse ke Sdělení Komise s názvem „Výzkum a inovace jako zdroj růstu v budoucnu.“ Sdělení, které Komise zveřejnila v červnu 2014, zdůrazňuje potřebu zachování či dokonce navýšení výdajů na výzkum a inovace a to i přes probíhající fiskální konsolidaci.

Italské předsednictví a Komise budou ministry informovat o výsledcích a úkolech, které vyplývají ze zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí skupiny G20, které proběhlo ve dnech 9. a 10. října 2014, a výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Skupiny Světové banky, jež se uskutečnilo ve dnech 10. až 12. října 2014 ve Washingtonu.

V rámci bodu, který je věnován Bankovní unii, se ministři budou zabývat stanovením pravidel pro příspěvky do fondu pro řešení problémů bank a úvěrových institucí (Single Resolution Fund – SRF).

V bodu různé bude ministrům podána informace o podpisu Společného prohlášení o zdanění podniků na okraji jednání zástupců zemí EU a zástupců zemí ESVO. Ministři budou rovněž informováni o současném stavu prostředků na platby v rámci evropského rozpočtu a souvisejícími návrhy Komise na opravné rozpočty, které mají zabezpečit, aby EU disponovala dostatkem prostředků na úhradu všech svých závazků (především v oblasti kohezní politiky).

V legislativní části jednání Rady bude italské předsednictví usilovat o dosažení politické dohody k návrhu novelizace směrnice Rady, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní. Směrnice představuje další krok v boji s daňovými podvody a úniky. Cílem novelizace je především – v návaznosti na globální vývoj v této oblasti – sladit právo EU s mezinárodními standardy pro automatickou výměnu informací v oblasti daní.

Následně budou ministři diskutovat aktuální stav projednávání návrhu směrnice Rady o zdanění energetických produktů a elektřiny. Očekávaným výstupem z diskuse ministrů by mělo být stanovení politických vodítek pro další postup vyjednávání na pracovní úrovni.

V neformální části jednání, které bude následovat po skončení zasedání Rady ECOFIN, budou ministři diskutovat finanční aspekty klimaticko-energetického rámce 2030 s cílem připravit příspěvek Rady ECOFIN pro jednání říjnové Evropské rady.

 


1) Státy ESVO a EU společně vytváří Evropský hospodářský prostor (EHP). Státy ESVO se výměnou za přístup na vnitřní trh EU zavázaly implementovat legislativu EU týkající se vnitřního trhu.
2) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development –OECD).

Nejčtenější