Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. července 2014 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Politika EU
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční stabilita
  • Řádné zasedání

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Martin Pros.

První jednání Rady ECOFIN pod vedením Itálie, která dne 1. července vystřídala Řecko v roli předsednické země Rady EU, bude mít na programu následující body.

Na pracovní snídani budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích.

V legislativní části jednání ministři naváží na předchozí jednání Rady a budou se zabývat současným stavem projednávání právních předpisů druhého stupně , které se týkají implementace směrnice zřizující rámec pro ozdravení a řešení krizí úvěrových institucí (BRRD) a jednotného mechanismu pro řešení problémů bank (SRM).

V nelegislativní části italské předsednictví nejprve představí ministrům své priority a pracovní program Rady ECOFIN pro druhou polovinu roku 2014. Itálie se v průběhu svého předsednictví chce zaměřit na tři priority, mezi něž patří (i) přezkum strategie Evropa 2020, tj. zvážit úpravu cílů a nástrojů pro dosažení růstu, podporu investic a realizaci strukturálních reforem, (ii) financování hospodářského růstu a (iii) udržení reformního úsilí.

V souladu se svými prioritami hodlá italské předsednictví otevřít debatu ohledně přezkumu Strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost. Strategie z roku 2010 vytyčuje pět cílů na evropské úrovni (v oblastech zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, změny klimatu, vzdělávání a boje proti chudobě), na jejichž základě si členské státy stanovily své vlastní národní cíle. V březnu 2014 vydala Komise sdělení o pokroku při plnění stanovených cílů a otevřela tak diskusi nejen k plnění vytyčených cílů, ale i případným změnám, které by mohly být v rámci realizace Strategie provedeny. Půjde o první výměnu názorů ministrů financí k tomuto tématu.

Ministři budou ze strany Komise informování o aktuálním stavu jednání se třetími zeměmi ve věci zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Příslušná směrnice, jejímž cílem je pokročit v boji proti daňovým únikům, byla na úrovni EU přijeta v březnu 2014. Předmětem jednání se třetími zeměmi je závazek třetích zemí aplikovat opatření ekvivalentní požadavkům zmiňované směrnice.

Na okraji Rady ECOFIN budou ministři informováni ze strany zástupců Evropské centrální banky (ECB), Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Rady dohledu jednotného mechanismu dohledu o průběhu příprav na provedení hodnocení kvality aktiv (asset quality review - AQR) a zátěžových testů (stress tests) bank a dalších úvěrových institucí. Provedení hodnocení kvality aktiv a zátěžových testů u bank bude předcházet spuštění přímého dohledu ze strany ECB nad významnými úvěrovými institucemi, ke kterému by v souladu s nařízením o jednotném mechanismu dohledu (single supervisory mechanism - SSM) mělo dojít v listopadu 2014.

Doporučované

Nejčtenější