Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 20. června 2014 v Lucemburku

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Politika EU
  • Řádné zasedání
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční stabilita

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš.

Na pracovní snídani budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích.

Poslední jednání Rady ECOFIN vedené řeckým předsednictvím začne prezentací návrhu rozpočtu Evropské unie pro rok 2015. Komise zveřejnila dne 11. června návrh rozpočtu v celkové výši 141,91 mld. EUR v platbách. Po úvodní prezentaci se očekávají první komentáře ze strany ministrů.

Ministři se rovněž vrátí k diskusi návrhu novely směrnice Rady o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (tzv. dividendová směrnice) s cílem dosáhnout politické dohody na konečném znění návrhu. Předkládaná novela reaguje na problém možného dvojího nezdanění zisku vypláceného dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem v jiném členském státu způsobený nesoulady mezi daňovými systémy členských států v oblasti dluhových hybridních nástrojů.

Ministři budou stručně informováni o současném stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb a o projednávání právních předpisů druhého stupně1, které se týkají implementace směrnice zřizující rámec pro ozdravění a řešení krizí úvěrových institucí (BRRD) a jednotného mechanismu pro řešení problémů bank (SRM).

V nelegislativní části jednání bude ministrům předložena tradiční Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro kodex zdanění podniků v průběhu řeckého předsednictví a návrh závěrů Rady shrnující pozici Rady k výstupům a další činnosti této pracovní skupiny. Cílem kodexu je zamezit škodlivé konkurenci mezi členskými státy v oblasti zdaňování podniků.

V rámci přípravy jednání červnové Evropské rady ministři schválí doporučení Rady k národním programům reforem a stanoviska Rady k aktualizovaným programům stability / konvergenčním programům2, jejichž návrhy Komise zveřejnila dne 2. června. Následně budou jednotlivá doporučení pro členské státy a eurozónu jako celek potvrzena na nejvyšší politické úrovni Evropskou radou a formálně přijata Radou ECOFIN 8. července, čímž bude završen v pořadí již čtvrtý cyklus tzv. Evropského semestru3. Členské státy by měly stanoviska a doporučení zohlednit při realizaci svých fiskálních a hospodářských politik.

Ministři se budou zabývat i prováděním Paktu o stabilitě a růstu. Na základě jarní ekonomické předpovědi Komise z května tohoto roku se ministři budou zabývat návrhy rozhodnutí Rady na ukončení postupu při nadměrném schodku se šesti zeměmi včetně České republiky4. V této souvislosti se ministři budou rovněž zabývat možností revize metodiky hodnocení účinných opatření v rámci postupů při nadměrném schodku.

Poslední bod bude věnován konvergenčním zprávám Komise a Evropské centrální banky (ECB), které hodnotí připravenost zemí, jež dosud nemají euro, na vstup do eurozóny. Na základě hodnocení Komise a ECB bude ministrům předložen ke schválení návrh doporučení států eurozóny k přijetí eura Litvou. Litva úspěšně splnila podmínky nutné pro vstup do eurozóny a očekává se, že přijme euro k 1. lednu 2015.


1 Delegované akty a prováděcí akty.
2 Státy, které mají euro, zpracovávají programy stability, zatímco státy, které euro nemají, zpracovávají konvergenční programy.
3 Evropský semestr je souhrnné označení pro administrativní proces koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci EU.
4 Dalšími státy jsou Rakousko, Belgie, Dánsko, Slovensko a Nizozemí.

Nejčtenější