Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 18. února 2014 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Evropský stabilizační mechanismus
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Pakt stability a růstu
  • Politika EU
  • Řádné zasedání
  • Řádný
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Radek Urban.

V rámci pracovní snídaně budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích.

V rámci řádného jednání Rady budou ministři ze strany řeckého předsednictví seznámeni s aktuálním stavem projednávání návrhu nařízení, kterým se stanoví jednotný mechanismus pro řešení problémů bank. Hlavním cílem návrhu je stanovit jednotná pravidla a postupy, které by umožnily řešení problémů finančních institucí v členských státech účastnících se již schváleného jednotného mechanismu dohledu s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku. V prosinci 2013 bylo dosaženo obecného přístupu Rady, který předsednictví umožnil zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem. Ministři se rovněž dohodli, že ustanovení týkající se jednotného fondu pro řešení problémů finančních institucí budou stanovena formou mezivládní dohody. Ministři budou diskutovat o dalším postupu s cílem dosáhnout dohody s Evropským parlamentem (EP) do března 2014, resp. do konce volebního období EP.

V rámci bodu různé bude předsednictví informovat ministry o aktuálním stavu projednávání současných legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Pokud jde o provádění Evropského semestru, ministrům budou předloženy ke schválení závěry Rady k Roční analýze růstu 2014 a Zprávě vypracované v rámci mechanismu varování 2014. Komise v Roční analýze růstu stanovila pro rok 2014 tyto priority: (1) pokračování v diferencované fiskální konsolidaci podporující růst, (2) obnovení úvěrových podmínek pro ekonomiku, (3) podpora růstu a konkurenceschopnosti, (4) řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize a (5) modernizace veřejné správy. Zpráva připravená v rámci mechanismu včasného varování sleduje na základě 11 ukazatelů možnost existence makroekonomické nerovnováhy a navrhuje státy, u kterých Komise provede hloubkový přezkum s cílem potvrdit či vyvrátit ohrožení makroekonomickou nerovnováhou. Závěry Rady k oběma dokumentům představují příspěvek ministrů financí k březnové Evropské radě, která následně přijme obecné pokyny pro členské státy k přípravě jejich Konvergenčních programů / Programů stability a Národních programů reforem.

Ministři se budou dále věnovat přípravě zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí skupiny G20, které proběhne ve dnech 22. a 23. února 2014 v Sydney. Hlavním tématem jednání zemí G-20 bude příprava celosvětové růstové strategie pro summit G-20 v Brisbane v listopadu 2014. Cílem jednání ministrů bude přijetí společné pozice EU.

Tradičním agendou únorové Rady ECOFIN jsou body spojené s rozpočtem EU. Ministři se budou zabývat návrhem na přijetí doporučení Rady Evropskému parlamentu ve věci udělení absolutoria (tj. řádného využití finančních prostředků) Komisi za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2012 a návrhem na schválení závěrů Rady k přijetí hlavních rozpočtových směrů pro rozpočet EU v roce 2015. Rozpočtové zásady pro unijní rozpočet na následující rok stanovuje Rada pravidelně na počátku každé rozpočtové procedury.

Na závěr jednání bude Evropská centrální banka informovat o implementaci jednotného mechanismu dohledu.

Nejčtenější