Novinky

Zemědělská politika

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zemědělství
  • Společná zemědělská politika EU
  • Zahraniční sektor
  • Evropský zemědělský intervenční fond
Aktualizováno 24. 8. 2018
  • Aktualizace obsahu v souvislosti s novým programovým obdobím
  • Aktualizace obsahu
  • Úprava struktury stránky

Certifikace a akreditace - Role Ministerstva financí jakožto Kompetentního orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2014 – 2020

1 Ustavení a organizace

Za účelem zajištění harmonické spolupráce mezi Komisí a členskými státy v oblasti financování výdajů společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) a k zajištění řádného řízení finančních prostředků na tuto politiku určených, ukládá Evropská komise členským státům povinnost pověřit prováděním plateb instituce - platební agentury, které splňují kritéria stanovená v legislativě EU. Splnění těchto kritérií opravňuje členský stát takové instituci vydat oprávnění - akreditaci k provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen „EZZF“) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“) a v případě neplnění ji odebrat. Za udělení nebo odebrání akreditace je podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, odpovědný Kompetentní orgán. Výkonem funkce Kompetentního orgánu pověřila vláda Usnesením č. 535 ze dne 9. července 2014 Ministerstvo financí ČR. V rámci Ministerstva financí byl výkonem funkce Kompetentního orgánu pověřen odbor Národní fond.

Pro programové období 2014 - 2020 byl na základě předakreditačního šetření jako platební agentura akreditován Státní zemědělský intervenční fond. Tato akreditace byla Ministerstvem financí vydána dne 21. července 2016.

2 Popis činnosti Kompetentního orgánu

Úkolem Kompetentního orgánu je v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 908/2014 zejména vydávání, přezkum a odebírání akreditace platební agentuře k provádění opatření SZP financovaných z EZZF a EZFRV a monitoring dodržování podmínek, za kterých byla akreditace udělena. Informace, prostřednictvím kterých Kompetentní orgán monitoring akreditace provádí, jsou Kompetentnímu orgánu předkládány na základě Postupu pro monitorování akreditace platební agentury, který vydává a pravidelně aktualizuje Kompetentní orgán.

Základní podmínky, které musí každá platební agentura splňovat, aby mohla obdržet akreditaci pro administraci opatření SZP, jsou označovány jako akreditační kritéria. Tato kritéria stanovil Kompetentní orgán dne 20. listopadu 2014 na základě Přílohy č. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.

Před udělením akreditace platební agentuře bylo provedeno předakreditační šetření. Provedením předakreditačního šetření byla v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 908/2014 pověřena externí auditorská firma vybraná na základě výběrového řízení.

Kompetentní orgán v souladu s čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 určuje také Certifikační subjekt. Na základě výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byla realizací předakreditačního šetření a funkcí Certifikačního subjektu pověřena v roce 2014 na programové období 2014 – 2020 auditorská společnost BDO CA, s.r.o.

Certifikační subjekt provádí každoroční certifikaci účtů platební agentury, která je zakončena vypracováním Zprávy a Stanoviska ohledně úplnosti, přesnosti a věcné správnosti roční účetní závěrky platební agentury, řádného fungování jejího vnitřního kontrolního systému a legality a správnosti výdajů, o jejichž proplacení byla Evropská komise požádána.

Zprávu a Stanovisko předkládá Kompetentní orgán nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po ukončení finančního roku spolu s účetní uzávěrkou příslušných účtů platební agentury Evropské komisi. Způsob odstraňování zjištění a plnění doporučení ze Zpráv za předchozí finanční roky je sledován Kompetentním orgánem v rámci procesu monitorování akreditace.

 

Doporučované

Nejčtenější