Novinky

Základní informace

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

 • Evropské společenství
 • Finanční podpora projektů
 • Granty
 • Manuál
 • Metodika
 • Národní kontaktní místo
 • NCP
 • Podpora ze zahraničí
 • Prezentace
 • Twinning
 • Zahraniční sektor
 • Dotace
Aktualizováno 26. 11. 2015
 • Úprava textu v části Adresa
 • TWINNING - Vzor twinningového kontraktu – pro rok 2013
 • Agenda TWINNINGOVÝCH projektů - aktualizace kontaktů - Ministerstvo financí

Twinningová spolupráce v ČR

Twinningová spolupráce napomáhá demokratizaci a stabilitě zemí v sousedství EU, a tím i samotné Evropské unie. Zapojení orgánů státní správy ČR do těchto nástrojů pomoci v roli expertů by mohlo přispět i ke zlepšení bilaterálních vztahů ČR s jednotlivými partnerskými zeměmi, které představují zejména v regionu západního Balkánu a východní Evropy dlouhodobou prioritu zahraniční politiky ČR, a s ostatními členskými státy EU, které mají zájem o realizaci twinningových projektů v rámci konsorcií s ČR.

Účast ČR v TWINNINGOVÝCH projektech

Agenda TWINNINGOVÝCH projektů se v rámci celé EU řeší prostřednictvím Národních kontaktních míst (National Contact Units - dále jen NCP twinning).

V ČR je toto kontaktní místo umístěno na adrese:

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, ČR

Vedoucí NCP: vedoucí odd. 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka, odbor 58 – Mezinárodní vztahy
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Mládková
Tel.: +420 257 042 750
E-mail: petra.mladkova@mfcr.cz nebo twinning-ncp@mfcr.cz 

NCP je součástí informační sítě a v rámci obecných povinností plní hlavně tyto úkoly:

 • zprostředkovává informace o Twinningu, které jsou po síti NKM publikovány všem členským zemím EU,
 • poskytuje poradenství týkající se závazné a jednotné metodiky twinningového Manuálu Evropské komise,
 • komunikuje jménem ČR s administrativou Evropské komise a s ostatními účastníky informační sítě NKM,
 • ověřuje informace poskytované žadateli o status organizace s mandátem, které následně certifikuje Evropská komise,
 • předkládá nabídky projektů do výběrových řízení jménem ČR.  

Poptávka po službách v rámci TWINNINGOVÝCH projektů jsou formulovány v zemích příjemců této pomoci, publikuje se na síti NCP twinning. Nabídku zpracovávají potencionální poskytovatelé pomoci tj. příslušné instituce státní správy nebo organizace, které k tomu dostaly mandát (mandated bodies) členských zemí EU. Celý tento systém se řídí podle jednotné metodiky Evropské komise:

Institutional Building in the Framework of European Union Policies - Common Twinning manual (verze 2012)

Význam Twinningu a TAIEXu z hlediska zahraniční politiky ČR

Twinning a TAIEX jsou nástroje EU pro budování institucionálních kapacit zemí jihovýchodní a východní Evropy, jižního Středomoří a Islandu, při nichž dochází ke vzájemné výměně zkušeností členských států EU a partnerských zemí v oblasti acquis communautaires na úrovni orgánů státní správy a jejich příspěvkových organizací.

Twinning a TAIEX napomáhají k demokratizaci, bezpečnostní stabilitě a evropské integraci těchto regionů a tím i samotné Evropské unie. Z unijního pohledu se jedná o integrální součást vnější spolupráce EU v souladu s Lisabonskou smlouvou.

Z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR, Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010 – 2017, Koncepce transformační politiky ČR i Exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020 patří mezi dlouhodobé priority ČR zejména země západního Balkánu a východní Evropy, na které se Twinning a TAIEX zaměřují. Pro ekonomickou stabilitu a bezpečnost Evropy je však významná i oblast jižního Středomoří, a to zejména v kontextu podpory transformačních procesů zemí Arabského jara.

ČR může partnerským zemím v rámci Twinningu a TAIEXu mnoho nabídnout, protože disponuje vlastními zkušenostmi z období společenské i ekonomické transformace před vstupem do EU v roce 2004. ČR může napomoci s implementací evropské legislativy či poskytnout asistenci při uskutečňování strukturálních reforem v mnoha oblastech (obchodu, migrace, životního prostředí, zemědělství, vzdělávání atd.). Stěžejní součástí transformační politiky ČR je politika podpory lidských práv, demokracie a univerzálních hodnot.

Větší zapojení odborníků z české státní správy by mohlo výrazně přispět k rozvoji bilaterálních vztahů s jednotlivými přijímajícími zeměmi. Zapojení ČR by však mohlo být přínosné i z hlediska prohloubení vztahů s ostatními členskými státy EU, které mají zájem o realizaci twinningových projektů v rámci konsorcií s ČR. Česká republika by se tak zviditelnila v zahraničí a posílila své renomé solventního a zkušeného partnera i v EU.

Účast ve twinningových projektech je věcí prestižní a patří mezi zahraničně politické priority „starších“ členských států EU, zejména Německa, Francie, Rakouska či Velké Británie. ČR tedy může nejen předávat své know-how rozvojovým zemím, ale sama se i přiučit praxi ostatních členských států EU v konsorciu.
V neposlední řadě vhodné nastavení legislativního a institucionálního rámce i navázání kontaktů ČR v cílových zemích prostřednictvím Twinningu a TAIEXu vytváří předpoklady i pro následné snadnější prosazení českých firem a neziskových organizací v partnerských zemích, ačkoliv se tyto v twinningových projektech nemohou přímo uplatnit.

Význam Twinningu a TAIEXu pro ČR z rozpočtového hlediska

Větší zapojení ČR do obou nástrojů pomoci by mohlo zvýšit návratnost prostředků, které ČR pravidelně odvádí do rozpočtu EU. Konkrétně by se jednalo o zvýšení čerpání ČR z fondů vnější spolupráce EU v podobě Nástroje předvstupní pomoci (IPA) a Nástroje evropského sousedství a partnerství (ENPI), ze kterých jsou Twinning a TAIEX financovány.

Napomoci by však mohlo i českým institucím státní správy získat prostředky EU plynoucí z Twinning a TAIEX do svých rozpočtů a motivovat tak díky vyššímu finančnímu ohodnocení své zaměstnance, zejména pak špičkové a dobře jazykově vybavené experty, kteří mají tendenci ze státní správy jinak spíše odcházet.

Vzor twinningového kontraktu – pro rok 2013

Doporučované

Nejčtenější