Novinky

Manuál - TWINNING OUT

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

 • Dotace
 • Evropské společenství
 • Finanční podpora projektů
 • Granty
 • Manuál
 • Národní kontaktní místo
 • NCP
 • Podpora ze zahraničí
 • Program finanční pomoci
 • Twinning
 • Zahraniční sektor
Aktualizováno 2. 4. 2012
 • Twinning OUT - ENG verze - manuál - aktualizovaná anglická verze (Apr.2012)

Účast České republiky v projektech TWINNINGOVÉ spolupráce v jiných zemích - „Twinning“

Materiál byl připraven ve spolupráci Ministerstva financí – Centra pro zahraniční pomoc (CZP) a oddělení Právního pro mezinárodní vztahy v odboru EU a mezinárodních vztahů a Ministerstva zahraničních věcí – Odboru obchodní politiky a zemědělství (OPZE).

Dokumenty ke stažení

 

OBSAH

I. část Struktura a význam twinningové spolupráce ČR
1.1. Twinningová spolupráce v ČR
1.2. Význam spolupráce Twinning Out pro ČR

II. část Geografické a tematické priority ČR pro Twinning Out
Mezi hlavní priority českého působení v oblasti twinningu, v návaznosti na výše uvedené koncepce, by měly patřit jednak země jihovýchodní Evropy v rámci podpory stabilizačního a asociačního procesu EU, především Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina, jednak v rámci podpory konceptu Evropské sousedské politiky Ukrajina, Moldávie, Gruzie a Palestina (v závislosti na postupném otevírání možnosti účasti v projektech těchto zemí).

III. část Organizační zajištění zapojení do projektů Twinning Out v ČR
3.1. Administrativa a koordinace zapojení českých institucí do projektů Twinning Out
3.2. Rozesílání projektových návrhů (fiší), postup předkládání nabídek a partnerství v rámci projektu
3.3. Výběrové řízení; účast českých institucí / expertů ve výběrovém řízení; zajištění informovanosti
3.4. Příprava a podpis twinningové smlouvy; podpora poskytovaná ze strany NKM ČR českým ministerstvům / institucím (poskytovatelům pomoci)

IV. část Finanční a administrativní řízení projektu a související pracovně právní otázky
4.1. Právní základ twinningových projektů a způsob jejich financování
4.2. Možnost zřízení devizového účtu v EUR. Vykazování prostředků. Předfinancování aktivit projektu
4.3. Plat českého experta dlouhodobě působícího v zemi příjemce
4.4. Odměny vyplácené krátkodobému expertovi (tzv. expert fee)
4.5. Diety (per diem) pro experty v Twinning Out
4.6. Pracovně právní souvislosti spojené s působností experta v zahraničí
4.6.1. Vyslání zaměstnance na pracovní cestu
4.6.2. Změna pracovní smlouvy co do sjednaného druhu práce
4.6.3. Poskytnutí pracovního volna a uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se stejným zaměstnavatelem, jejichž předmětem bude výkon práce pro zaměstnavatele, ale půjde o jiný druh práce
4.6.4. Čerpání dovolené krátkodobým expertem
4.6.5. Proplacení evropských diet expertovi formou mimořádné odměny
4.7. Dovolená
4.8. Sociální zabezpečení (nemocenské a důchodové pojištění a zdravotní pojištění; zdravotní připojištění
4. 9. Odpovědnost za škodu:
4.10. Zdanění příjmů expertů a platby DPH
4.11. Náklady instituce spojené s přípravou a implementací Twinning Out - tzv. flat rate
4.12. Výdaje související se spoluúčastí vedlejšího partnera v projektu; převod finančních prostředků; asistent dlouhodobého twinningového experta
4.13. Uvolňování pracovníka zaměstnavatelem v souvislosti s pracovní misí v zahraničí a nároky pracovníka po návratu z pracovní mise  

Dokumenty ke stažení

Přílohy

Příloha č. 1 - Programy pomoci financované ES (zahraniční pomoc ES)
Příloha č. 2 - Zkušenosti s řízením účasti v twinningových projektech v zemích EU 25
Příloha č. 3 - Potencionální oblasti twinningové spolupráce pro ČR
Příloha č. 4 - Odpovědnosti jednotlivých subjektů dle Memoranda o porozumění, uzavřeného mezi CZP, CFCU a SPO
Příloha č. 5 - Seznam vedoucích úředníků programu (SPO) a dalších pověřených / kontaktních osob pro Twinning Out v ČR
Příloha č. 6 - Postup pro zajištění účasti českých subjektů v poskytování Twinning Out
Příloha č. 7 - Postup pro zařazení českých institucí na seznam EK DG Enlargement Mandated bodies pro twinning
Příloha č. 8 - Formulář přihlášky pro Mandated body
Příloha č. 9, - A.B.C. tabulky
A. České subjekty / instituce, které byly úspěšné ve výběrových řízeních Twinning Out od 1.5.2004 do 31.8.2005
B. Návrhy projektů cirkulované EK a zapojení expertů českých institucí do twinningových projektů Twinning Out dle sektorů, za období srpen 2004 – srpen 2005
C. Návrhy projektů distribuované EK a zapojení expertů finančního sektoru do twinningových projektů Twinning Out za období srpen 2004 – srpen 2005
Příloha č. 10 - Vzorový formát pro předložení nabídky - zdroj: „Common Twinning Manual“)
Příloha č. 11 - Výzva publikovaná na internetu - (zdroj: „Common Twinning Manual“)
Příloha č. 12 - Přehled nákladů, které lze uhradit z rozpočtu twinningového projektu - (zdroj: „Common Twinning Manual“)
Příloha č. 13 - Užitečné webové adresy
Příloha č. 14 - Seznam zkratek

Dokumenty ke stažení

Twinning manuál - Anglická verze

Twinning manuál - aktualizovaná anglická verze (Apr.2012) ke stažení
Twinning kontrakt - aktualizovaná anglická verze (Apr.2012) ke stažení
Přehled hlavních změn v Twinningovém manuálu 2012 - anglická verze (Apr.2012) ke stažení

Doporučované

Nejčtenější