Novinky

Strukturální fondy

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

 • Fond soudržnosti EU
 • Strukturální fondy
 • Zahraniční sektor
Aktualizováno 22. 6. 2017 12:45
 • Aktualizace obsahu - Platební a certifikační orgán, Metodické a obecné dokumenty, Kontakty.
 • Aktualizace obsahu - Organizační struktura Platebního a certifikačního orgánu
 • Nové metodické dokumenty pro období 2007 - 2013 a 2014 - 2020
 • Nové metodické dokumenty pro období 2014 - 2020
 • Usnesení vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 681

Platební a certifikační orgán

Organizační struktura Platebního a certifikačního orgánu - platná od 1. 5. 2016 (.DOCX, 102 kB) 

 

Platební a certifikační orgán - vznik, struktura a hlavní činnosti

Dělba rolí při administraci prostředků z rozpočtu EU

Použití prostředků z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“), tj. strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu/Evropského námořního a rybářského fondu, do velké míry závisí na efektivní dělbě kompetencí mezi Evropskou komisí (dále jen „EK“) a vládami jednotlivých členských zemí EU:

 1. EK projednává a schvaluje strategický referenční rámec/Dohodu o partnerství navržené členskými státy EU, stejně jako předložené návrhy operačních programů a alokuje příslušné částky z rozpočtu EU. V rámci realizace programů se účastní monitorování programů, uvolňuje prostředky z rozpočtu EU a ověřuje funkčnost a efektivnost zavedených kontrolních systémů;
 2. členské státy EU a jejich regiony řídí programy, provádějí jejich implementaci prostřednictvím výběru projektů, provádění kontrol, monitorování a hodnocení.

Hlavní zásadou při využívání prostředků z rozpočtu EU je přísné oddělení linií implementační, platební, certifikační a kontrolní.

Hlavními právními předpisy v této oblasti jsou předpisy EU - nařízení, která stanoví, že transfery finančních prostředků z rozpočtu EU členským státům se uskutečňují pouze prostřednictvím určeného certifikačního orgánu, resp. Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), přičemž odpovědnost za samotnou implementaci programu/projektu má příslušný Řídicí orgán (dále jen „ŘO“).

V rámci finančního řízení programů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU je každému členskému státu EU dána povinnost určit pro každý program řídicí orgán, certifikační orgán a auditní orgán.

Platební a certifikační orgán

Platební a certifikační orgán určuje vláda.

Pro programové období 2007-2013 byl výkonem funkce PCO pro strukturální fondy a Fond soudržnosti (dále jen „SF/CF“) rozhodnutím ministra financí vydaném na základě usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřen odbor 55 - Národní fond Ministerstva financí. V souladu s rozhodnutím ministra financí vydaném na základě usnesení vlády ČR č. 603 ze dne 24. května 2006 byl odbor 55 - Národní fond Ministerstva financí pověřen také výkonem funkce PCO pro Operační program Rybářství spolufinancovaný z prostředků Evropského rybářského fondu (dále jen „EFF“).

Pro programové období 2014 – 2020 bylo zajištěním výkonu funkce platebního, certifikačního a auditního orgánu pro programy spolufinancované ze SF/CF na základě usnesení vlády ČR č. 448 ze dne 12. června 2013 pověřeno Ministerstvo financí. Na základě usnesení vlády ČR č. 535 ze dne 9. července 2014 bylo Ministerstvo financí pověřeno zajištěním výkonu funkce platebního, certifikačního a auditního orgánu také pro Evropský námořní a rybářský fond (dále jen „ENRF“). Rozhodnutím ministra financí ze dne 19. listopadu 2014 byl výkonem funkce Platebního a certifikačního orgánu pro SF/CF/ENRF pověřen odbor 55 - Národní fond Ministerstva financí.

Vymezení činností Platebního a certifikačního orgánu:

 1. spravuje prostředky z rozpočtu EU na účtech zřízených u ČNB;
 2. certifikuje výkazy výdajů pro SF/CF/EFF resp. ENRF a vypracovává na jejich základě žádosti o platbu prostředků z rozpočtu EU;
 3. přijímá platby z EK;
 4. na základě provedené kontroly správnosti souhrnných žádostí předkládaných ŘO převádí prostředky z rozpočtu EU na příjmové účty organizačních složek státu;
 5. v případě OP Přeshraniční spolupráce ČR - PR na základě provedené kontroly souhrnných žádostí předkládaných finančním útvarem MMR uvolňuje prostředky z rozpočtu EU (SF) na účet PCO s dispozičním oprávněním finančního útvaru MMR, který je následně převádí Hlavnímu příjemci;
 6. účtuje o účetních případech za oblast prostředků PCO v rámci účetní jednotky Ministerstva financí;
 7. vede systém finančního výkaznictví pro prostředky PCO (IS VIOLA);
 8. vypracovává roční účetní závěrky dle legislativy EU a potvrzuje jejich úplnost, přesnost a věrohodnost;
 9. zaměstnanci PCO vykonávají veřejnosprávní kontroly na místě u ŘO, ZS, popř. příjemců. Tyto kontroly jsou prováděny za účelem získání ujištění o tom, že ŘO, ZS, finanční útvary, příjemci nebo kontroloři dodržují stanovené písemné postupy pro svoji činnost a dané řídící a kontrolní systémy zajišťující řádné finanční řízení jsou v praxi funkční;
 10. vytváří a aktualizuje metodické dokumenty pro provádění certifikace výdajů z rozpočtu EU a pro finanční toky prostředků z rozpočtu EU;
 11. podílí se na tvorbě a průběžné aktualizaci metodických dokumentů pro správu a řízení finančních prostředků programů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU (tzv. Jednotné metodické prostředí);
 12. s Evropskou komisí vypořádává neoprávněně vyplacené výdaje, včetně úroků z nich, nebylo-li v souladu s pravidly EU rozhodnuto o jejich realokaci v rámci programu, ve kterém k neoprávněnému čerpání prostředků došlo;
 13. vrací nevyužité prostředky Evropské komisi;
 14. na základě odhadů vypracovaných ŘO souhrnně vypracovává a předkládá aktualizované odhady žádostí o platby Evropské komisi pro běžný a následující rozpočtový rok do 31. ledna a 31. července každého roku;
 15. zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje IS VIOLA pro podporu výkonu funkce PCO včetně datové komunikace s MSC2007/MS2014+;

PCO nevykonává žádné rozhodovací funkce ve smyslu alokací prostředků na projekty, výběr projektů, poskytování dotací či jiných forem podpory na projekty apod., které spadají do působnosti ŘO.

 

Metodické dokumenty a legislativa pro období 2014 – 2020

 

Metodické dokumenty a legislativa pro období 2007 - 2013

 

Obecné dokumenty

 

Kontakty a odkazy

Platební a certifikační orgán
Ministerstvo financí
Odbor 55 - Národní fond
Letenská 15
118 10 Praha 1 – Malá Strana

 • Ing. Veronika Ondráčková – ředitelka odboru a zástupkyně Národního schvalujícího úředníka  

 

 

Doporučované

Nejčtenější