Novinky

Strukturální fondy

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

 • Fond soudržnosti EU
 • Strukturální fondy
 • Zahraniční sektor
Aktualizováno 1. 10. 2019 10:30
 • Aktualizace obsahu - Platební a certifikační orgán, Metodické a obecné dokumenty, Kontakty.
 • Aktualizace obsahu - Organizační struktura Platebního a certifikačního orgánu
 • Nové metodické dokumenty pro období 2007 - 2013 a 2014 - 2020
 • Nové metodické dokumenty pro období 2014 - 2020
 • Usnesení vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 681
 • Aktualizace textu

Platební a certifikační orgán

Platební a certifikační orgán je zodpovědný za finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU. V roli platebního orgánu provádí z účtu NF, na kterém se soustředí prostředky z rozpočtu EU, platby do státního rozpočtu na základě kontroly a schválení tzv. souhrnných žádostí, které vystavují jednotlivá ministerstva v roli řídicích orgánů. V roli certifikačního orgánu zasílá Evropské komisi žádosti o platbu prostředků z rozpočtu EU podložené tzv. certifikací výdajů, která představuje potvrzení, že prostředky vykazované v žádosti o platbu Evropské komisi byly vynaloženy dle předpisů EU a ČR. Na základě uvedených žádostí ČR obdrží finanční prostředky ESI fondů na účet Národního fondu. Funkcí Platebního a certifikačního orgánu je pověřen odbor 55 – Národní fond.

Stěžejními aktuálními dokumenty vydávanými Platebním a certifikačním orgánem pro programové období 2014 – 2020 jsou Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020, Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 - 2020 a Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020 uveřejněné v části Legislativa/Metodiky.

Základní informace o ESI fondech jsou dostupné na www.dotaceeu.cz).

V oblasti Finančních mechanismů EHP/Norska je Platební a certifikační orgán zodpovědný za finanční řízení prostředků poskytnutých České republice ze strany Kanceláře finančních mechanismů (subjekt reprezentující donorské země se sídlem v Bruselu). V rámci své platební funkce je zodpovědný za provádění plateb zejména na účty jednotlivých správců rozpočtových kapitol, a to na základě kontroly tzv. souhrnných žádostí. V rámci certifikačních činností pak na základě provedených kontrol vydává potvrzení o správnosti a uznatelnosti výdajů vykázaných do Kanceláře finančních mechanismů a následně přijímá platby na účty Národního fondu.

Stěžejním aktuálním dokumentem vydávaným v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska je Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014-2021 uveřejněná v části Legislativa/Metodiky.

Základní informace o programech Finančních mechanismů EHP/Norska jsou dostupné na www.eeagrants.cz.

Vymezení činností Platebního a certifikačního orgánu:

 • certifikuje výkazy výdajů a vypracovává na jejich základě žádosti o platbu z rozpočtu EU pro ESI fondy;
 • žádosti o platbu z rozpočtu EU předkládá Komisi (dále také „Evropské komisi“ či „EK“) a potvrzuje, že výdaje uvedené ve výkazech výdajů, z nichž žádosti o platbu vycházejí, pocházejí ze spolehlivých účetních systémů, zakládají se na ověřitelných podkladech a byly ověřeny řídicími orgány;
 • vypracovává roční účetní závěrky dle legislativy EU a potvrzuje jejich úplnost, přesnost a věrohodnost;
 • přijímá platby z EK;
 • převádí na základě souhrnných žádostí předkládaných řídicími orgány prostředky z rozpočtu EU na příjmové účty organizačních složek státu, ze kterých bylo zajištěno předfinancování prostředků krytých z rozpočtu EU;
 • účtuje o účetních případech za oblast prostředků z rozpočtu EU v rámci účetní jednotky Ministerstva financí;
 • vede systém finančního výkaznictví pro prostředky na účtech platebního a certifikačního orgánu;
 • provádí finanční opravy;
 • vyhodnocuje čerpání alokací prostředků z rozpočtu EU, resp. sleduje plnění pravidla N+3;
 • zpracovává a zasílá Evropské komisi predikce žádostí o platbu pro běžný a následující rok.

Platební a certifikační orgán nevykonává žádné rozhodovací funkce ve smyslu alokací prostředků na operační programy, výběr a hodnocení projektů, poskytování dotací či jiných forem podpory příjemcům, které spadají do působnosti řídicích orgánů.

Vymezení činností v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska:

 • provádí certifikaci uskutečněných výdajů a zasílá žádost o platbu do Kanceláře finančních mechanismů a zároveň potvrzuje, že takto vykázané výdaje jsou uznatelné, podložené reálnými výdaji a vycházejí z ověřitelných účetních záznamů;
 • přijímá platby z Kanceláře finančních mechanismů a dále je distribuuje oprávněným subjektům, tj. zejména jednotlivým správcům rozpočtových kapitol;
 • účtuje o účetních případech za oblast Finančních mechanismů EHP/Norska v rámci účetní jednotky Ministerstva financí;
 • vede systém finančního výkaznictví pro potřeby čerpání prostředků z Finančních mechanismů EHP/Norska;
 • vykonává funkci orgánu pro nesrovnalosti, provádí činnosti s tím spojené a zasílá do Kanceláře finančních mechanismů pravidelné hlášení nesrovnalostí;
 • zpracovává a zasílá Kanceláři finančních mechanismů predikce žádostí o platbu;
 • podílí se na tvorbě koncepce finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska;
 • řídí toky prostředků vracených Kanceláři Finančních mechanismů. 

 

Nejčtenější