Novinky

2012

Informace a výzvy v souvislosti s EHP a Norskými fondy v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Příprava 1. výzvy z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (ke dni 21. ledna 2013)

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - Centrum pro zahraniční pomoc - Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy připravuje vyhlášení 1. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant.

Fond je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí ESVO (Island / Lichtenštejnsko / Norsko) v daných prioritních oblastech. Alokovaná částka pro 1. výzvu bude 150 000 EUR. Další informace současně s Pokynem pro žadatele a příjemce z Fondu budou zveřejněny na webových stránkách http://www.eeagrants.cz/  ahttp://www.norwaygrants.cz/ v den vyhlášení výzvy, tedy 21. ledna 2013.

 • Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12/2012

Vydáno

Výroční zasedání k EHP a Norským fondům – zápis a aktualizovaná Strategická zpráva

Dne 26. září 2012 proběhlo Výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorů – Výborem pro Finanční mechanismy (VFM) a Ministerstvem zahraničních věcí Norska (MZV Norska). Na jednání byly diskutovány aktuální otázky a problémy související s implementací EHP a Norských fondů v ČR a přípravou a schvalováním jednotlivých programů, o kterých informovala aktualizovaná Strategická zpráva.

 • Aktualizace Strategické zprávy schválené donory a zápis z jednání, včetně příloh, jsou přiloženy k této zprávě (soubor ke stažení ve formátu ZIP).

Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12/2012

Vydáno

Aktualizovaná pravidla a postupy pro implementaci finančních mechanismů EHP 2009 - 2014 včetně příloh (anglická verze)

 • Pravidla a postupy, které jsou jednotnými prováděcími pravidly pro všechny přijímající státy, byla vypracována a jednostranně schválena jako: "Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014"
  (anglická verze)

Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 11/2012

Vydáno

NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Schválené projekty v rámci programu Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu

V rámci programu „Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu“ byly schváleny následující projekty.

 • Projekt - Unie zaměstnavatelských svazů České Republiky – Centrum rozvojových aktivit
 • Projekt - Českomoravské konfederace odborových svazů (CMKOS)
 • Projekt - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 11/2012;

Vydáno

EHP FONDY 2009-2014: Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s vybraným uchazečem veřejné zakázky na Zprostředkovatele programu CZ03 „Fond pro nestátní neziskové organizace“

V rámci programu CZ03 EHP fondů 2009 – 2014 „Program pro nevládní neziskové organizace“ byla dne 31. ledna 2012 vyhlášena veřejná zakázka„Zprostředkovatel programu - Fond pro nestátní neziskové organizace“.

Zprostředkovatelem PRG CZ03 bylo, v rámci otevřeného výběrového řízení, vybráno konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství.

Dne 25. října 2012 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí, která zavazuje Zprostředkovatele k dopracování návrhu PRG CZ03 a uzavření Smlouvy o zajištění implementace programu (dále jen „Smlouva“). Uzavření Smlouvy je podmíněno schválením konečného návrhu programu Výborem finančního mechanismu (angl. Financial Mechanism Committee, dále jen „FMC“) a uzavřením Dohody o programu mezi FMC a Národním kontaktním místem, tj. Ministerstvem financí ČR.

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 10/2012

Vydáno

NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu - Druhá výzva k předkládání žádostí v České republice, Kypru a Estonsku

Národní kontaktní místo oznamuje, že byla vyhlášena druhá výzva k předkládání žádostí  v rámci programu „Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu“. Program je zaměřen na podporu důstojné práce a zlepšení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a státními orgány s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný hospodářský a sociální růst.

 • V příloze naleznete text výzvy.

Zdroj: MF - odd. 584 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace,  ke stažení ve formátu Pdf (v anglická verze)

Vydáno

Komunikační strategie pro Českou republiku – EHP a Norské fondy 2009 – 2014

Dopisem ze dne 28. června 2012 byl schválen dokument „Communication Strategy for the Czech Republic - EEA and Norway Grants 2009-2014“ (dále jen „Komunikační strategie“). Komunikační strategie definuje priority publicity EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014, cíle a cílové skupiny, strategii včetně plánovaných aktivit a komunikačních nástrojů. V dokumentu jsou zároveň vymezena hodnotící kritéria týkající se znalosti a povědomí o EHP a Norských fondech, jejich zacílení, dopadu a roli donorských zemí (Island, Lichtenštejnsko, Norsko).

 • Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace: Komunikační strategie pro Českou republiku – EHP a Norské fondy 2009 – 2014; publikováno 10/2012, ke stažení ve formátu Pdf; anglická verze

Vydáno

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 (s platností od 4. července 2012)

Metodika s platností od 4. července 2012.
Dne 4. července 2012 byl Usnesením Vlády ČR č. 505 schválen dokument „Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009 - 2014“ (dále jen „Metodika“). Metodika byla vypracována v souvislosti s probíhajícími přípravami na programové období 2009 – 2014 a vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole a certifikaci prostředků poskytnutých z Fondů EHP a Norských fondů v programovém období 2009 - 2014.

V Metodice jsou dále v souladu s příslušnými mezinárodními dokumenty stanoveny na národní a nadnárodní úrovni implementační subjekty s jasně definovanými odpovědnostmi za jednotlivé činnosti celého implementačního cyklu. Vedle nastavení finančních toků a popisu odpovědností zapojených subjektů je Metodika rovněž nezbytnou podmínkou pro přijetí návazných metodických dokumentů a úprav informačních systémů. Metodika tak tvoří jeden ze základních pilířů pro čerpání prostředků z Fondů EHP a Norských fondů v programovém období 2009 – 2014.

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 07/2012

Vydáno

Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014

Přehled - Tabulka - Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014ke dni 12.07.2012 

Související informace

 • Nejčastější dotazy k stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014

UPOZORNĚNÍ

 • návrhy programů prozatimně neschválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 07/2012; ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Jednání 1. Monitorovacího výboru

Dne 26. března 2012 proběhlo jednání 1. Monitorovacího výboru pro EHP a Norské fondy pro programovací období 2009 – 2014. Monitorovací výbor (MoV) monitoruje soulad implementace  EHP a Norských fondů 2009 – 2014 s podepsanými Memorandy o porozumění a dalšími dokumenty vydanými Kanceláří finančních mechanismů a Národním kontaktním místem a vyhodnocuje celkový postup implementace včetně efektivního využití finančních zdrojů. V rámci 1. Monitorovacího výboru byl schválen Jednací řád MoV a byly projednány Strategické zprávy (roční zprávy o celkovém stavu implementace EHP a Norských fondů v ČR). Strategické zprávy budou, po schválení Výborem pro finanční mechanismy a Ministerstvem zahraničních věcí Norska, zveřejněny na webových stránkách www.eeagrants.cz, resp. www.norwaygrants.cz.

Související informace

 • Záznam z jednání - 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009 - 2014

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 07/2012

Vydáno

Informace o veřejné zakázce: Zprostředkovatel programu - Fond pro nestátní neziskové organizace (VZ - MF-20960/2012/23-232/D)

Dne 31.1.2012 byla odeslána k uveřejnění v Informačním Systému o Veřejných Zakázkách veřejná zakázka „Zprostředkovatel programu – Fondu pro nestátní neziskové organizace“.

Předmětem veřejné zakázky je výběr Zprostředkovatele na zajištění implementace programu - Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z Finančního mechanismu EHP 2009-2014, programová oblast 10.

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 21.3.2012 do 10:00 hodin. 

Bližší informace naleznete:

 • na internetových stránkách MF - Veřejné zakázky MF - Otevřené řízení
 • případně na www.isvzus.cz.

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 02/2012

Vydáno

Komunikace a design manuál pro Českou republiku – EHP a Norské fondy 2009 – 2014

Tento dokument poskytuje poradenství a poradenství o tom, jak nejlépe provádět informační a propagační aktivity na programy a projekty financovanými z grantů EHP a Norska. Povinné požadavky na komunikační činnosti jsou uvedeny v propagaci a informace (uvedené v příloze č. 4 k nařízení o provádění EHP a Norska 2009-14). Účelem této příručky je pomoci vám dosáhnout nejlepších výsledků z Vašich komunikačních aktivit a zajistit, aby všichni partneři zapojeni do grantových režimů mohli komunikovat v konzistentním a doplňkovým způsobem.

Tato příručka by měla být použita každým, kdo se podílí na vývoji, dodávce a řízení grantů EHP a Norska projektů a programů, tj. Kanceláří finančního mechanismu, kontaktními místy, provozovateli programů a projektů i partnerskými institucemi z dárcovských zemí. Všechny zúčastněné subjekty by měly aktivně podporovat jejich aktivity a výsledky, aby zajistil transparentnost, a zvýšit povědomí o EHP grantů a Norska.

 • Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace: Komunikace a design manuál -  EHP/Norska 2009 - 2014 - Přehled programových oblastí pro ČR, publikováno 01/2012, ke stažení ve formátu Pdf; anglická verze