Novinky

Národní strategie ochrany

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

 • Akční plán
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
Aktualizováno 4. 11. 2008
 • Akční plán včetně příloh

Akční plán pro Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropských společenství

Akční plán definuje soubor úkolů, které zajistí přiměřenou ochranu finančních zájmů ES a ČR a povedou k optimálnímu nastavení systému vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě ČR. Bezpečnostní aspekty nelze v žádném případě oddělovat od změn, které probíhají ve veřejné správě ČR a které souvisí s přípravou absorpční kapacity na čerpání finančních prostředků z fondů EU.

Akční plán

Tento Akční plán, schválený usnesením vlády č. 1275 ze dne 15. října  obsahuje postupy při plnění úkolů jednotlivými subjekty, které se zúčastňují na implementaci finančních prostředků z ES. Česká republika a Evropská komise jsou povinny ve sdílené odpovědnosti zavést řídící a kontrolní systémy operačních programů v souladu s požadavky předpisů ES a mezinárodně uznávanými auditorskými standardy. Hlavním východiskem Akčního plánu je

 • předcházet vzniku nesrovnalostí,
 • usnadňovat odhalování nesrovnalostí,
 • náprava a získávání neoprávněně vyplacených prostředků zpět.
 • Zdroj: MF - odbor Kontroly, publikováno 4.11.2008, ke stažení ve formátu Word.

Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 5. září 2007 č. 1010  uložila ministru financí ve spolupráci s ministrem spravedlnosti a Nejvyšší státní zástupkyní zpracovat a do 30. dubna 2008 předložit vládě ke schválení novou Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropských společenství (.PDF, 426 kB) v návaznosti na aktuální právní stav v oblasti národní legislativy a legislativy ES/EU, která nahradí dosavadní Národní strategii proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství (ES), schválenou usnesením vlády ČR č. 456 dne 12. května 2004.

Toto usnesení je logickým vyústěním vývoje potřeby ochrany finančních prostředků pocházejících z rozpočtu ES s ohledem na měnící se podmínky při poskytování těchto prostředků jak v rovině právní, tak v rovině politické.

Zpracovatelé Národní strategie v souladu s výše uvedeným usnesením vlády ČR využili jako podkladů pro zpracování dokumenty zpracované Ministerstvem financí, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR , Policií ČR a poznatky získané z vlastní činnosti MF jako Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS ve vztahu k Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Návrh Národní strategie byl předložen všem kontaktním bodům sítě AFCOS k připomínkovému řízení.

Hlavní směry všeobecného strategického přístupu k prevenci, detekci, hlášení, šetření, nápravě a postihu jednání podvodné povahy, poškozujícímu nebo ohrožujícímu finanční zájmy ES

 • obecná legislativní politika pro potírání podvodných jednání,
 • operativní spolupráce v oblasti detekce, hlášení, řešení a šetření nesrovnalostí a realizace navrácení nesprávně vyplacených prostředků z fondů EU,
 • meziresortní přístup k předcházení a potírání korupce,
 • rozšíření trestní justiční dimenze.

Těžiště Národní strategie spočívá v nastavení kontrolních mechanismů k zajištění prevence vzniku nesrovnalostí v oblasti finanční kontroly včetně interního auditu, boje proti korupci, hlášení a šetření nesrovnalostí a jejich nápravy včetně vymožení prostředků dotčených nesrovnalostí a zajištění vrácení vymožených prostředků EU do rozpočtu EU. Národní strategie stanoví určitý rámcový postup v jednotlivých daných oblastech, s cílem zabezpečit ochranu finančních zájmů ES.

Cílem Národní strategie je zabezpečit důslednou ochranu finančních zájmů ES v ČR požadovanou článkem 280 Smlouvy o založení Evropských společenství a co nejefektivněji využít a ochránit finanční prostředky, které budou ČR poskytnuty z rozpočtu ES v programovém období 2007 – 2013. Předpokládaná alokovaná částka na toto období činí přibližně 30 mld. EUR, z čehož 14 mld. má být poskytnuto v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 9 mld. v rámci Fondu soudržnosti (CF), 3,8 mld. v rámci Evropského sociálního fondu (ESF), 3 mld. v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a 0,2 mld. v rámci Evropského rybářského fondu (EFF).

Pro dosažení a zabezpečení tohoto cíle aplikuje ČR strategický přístup založený na těchto třech pilířích:

 • prevence,
 • odhalování a šetření nesrovnalostí,
 • náprava a postih.

V prvním pilíři se jednotlivé řídící orgány přednostně zaměřují na preventivní opatření, která mají omezit riziko výskytu nesrovnalostí na nejnižší možnou míru. V rámci druhého pilíře subjekty zapojené do implementace finanční pomoci z fondů EU zabezpečují, aby byly nesrovnalosti v co nejvyšší možné míře odhalovány a důsledně šetřeny.Ve třetím pilíři příslušné správní orgány a orgány činné v trestním řízení důsledně vykonávají činnosti následující po zjištění nesrovnalostí, včetně nápravných opatření a postihování osob zodpovědných za výskyt těchto nesrovnalostí veškerými zákonem stanovenými způsoby.

 • Úvod
 • Cíle Národní strategie
 • Vymezení základních pojmů ve vztahu k Národní strategii
 • Právní úprava
 • Předpisy zabraňující střetu zájmů
 • Zadávání veřejných zakázek
 • Finanční zájmy ES
 • Zhodnocení dosavadního vývoje
 • Vyhodnocení priorit a strategických cílů stanovených Národní strategií proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy ES
  • Opatření na úseku vnitřní finanční kontroly a vnitřního auditu
  • Opatření na úseku nesrovnalostí
  • Opatření na úseku boje proti korupci
  • Opatření na úseku legislativní úpravy trestního práva
 • Závěry
  • Stanovení priorit pro období 2007 - 2013
  • Koordinance a spolupráce
  • Prevence vzniku nesrovnalostí
  • Odhalování a šetření nesrovnalostí
  • Náprava a postih
  • Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí
  • Finanční kontrola
  • Boj proti korupci
  • Rozvoj strategie
  • Seznam kontaktních bodů síte AFCOS v ČR
 • Další informační zdroje
 • Seznam použitých zkratek

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 535 ze dne 14. května 2008 .

Doporučované

Nejčtenější