Novinky

WTO - Světová obchodní organizace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • Spolupráce s institucemi
 • Světová obchodní organizace
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • Ekonomické

Základní informace

Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) byla sjednána a podepsána účastnickými státy dne 15. dubna 1994 v Marrakeši na základě negociačních jednání, která proběhla v letech 1986 - 1994 v rámci tzv. Uruguayského kola týkajícího se jak liberalizace obchodu se zbožím, tak i vytvoření základního rámce pro liberalizaci služeb, investičních opatření a opatření týkajících se duševních práv.

Česká republika podepsala Dohodu o zřízení Světové obchodní organizace 15. dubna 1994 v Marrakeši. Tato Dohoda byla následně projednána Parlamentem České republiky, ratifikována prezidentem republiky a publikována ve Sbírce zákonů č. 191/1995.

WTO je světová organizace, která upravuje obchodní pravidla mezi jednotlivými členskými státy a jejímž hlavním cílem je zvýšení výroby a obchodu se zbožím a službami v návaznosti na optimální využití světových zdrojů v souladu s cílem trvalého rozvoje a zachování životního prostředí. WTO sdružuje v současné době 145 členských států.

V. Konference ministrů členských zemí, která je nejvyšším orgánem WTO, se uskutečnila ve dnech 10. – 14. září 2003 v Cancúnu. Hlavním úkolem konference bylo zhodnocení pokroku v jednáních týkajících se realizace Rozvojového programu WTO na léta 2001 - 2005, který byl přijat v katarském Doha a který je považován za nové kolo mnohostranných obchodních negociací, které by měly být ukončeny v lednu 2005. Jednalo se především o následující oblasti:

modality pro další závazky v zemědělství, které by vedly ke snížení ochrany na hranicích a poskytovaných domácích podpor a vývozních subvencí,

modality pro jednání v oblasti přístupu na trh s nezemědělskými výrobky,

modality pro tzv. Singapurské otázky - souhlasem na základě výslovného konsensu je podmíněno zahájení plnohodnotných jednání v oblasti investic, hospodářské soutěže, transparentnosti vládních zakázek a usnadňování obchodu,

některá ustanovení o zvláštním a rozdílném zacházení ve prospěch rozvojových zemí,

některé aspekty ve vztahu mezi obchodem a životním prostředím - pozorovatelský statut v jednáních mnohostranných environmentálních organizací.

Vzhledem k velmi rozdílným pozicím účastníků V. Konference nedošlo k žádnému posunu v těchto otázkách. V. Konference proběhla bez reálných negociací. Dle požadavku EU bude nutné prohloubit vnitřní úvahy o organizační reformě WTO a prověřit pozice a přístupy k průřezovým otázkám. Rozvojové země v čele s Indií požadují otevření trhů s výhradou nenarušení vlastních preferencí. USA zastává unilaterální linii. Hlavním úkolem jednání WTO v Ženevě, která budou i nadále pokračovat, bude snaha oslovit existující nedostatky WTO.

Zasedání Generální rady WTO v červenci 2004 znamená důležitý mezník po neúspěšných jednáních na loňské V. Konferenci ministrů členských zemí WTO v Cancúnu. Generální rada přijala dne 1. srpna 2004 tzv. "červencový balíček", kdy se podařilo po náročných vyjednáváních od ministerské konference v Cancúnu dosáhnout shody v podobě rámce modalit pro další realizaci Rozvojového programu z Doha.

V oblasti zemědělství to znamená mimo jiné postupné zrušení vývozních subvencí, u Singapurských otázek bude zařazena do Rozvojového programu z Doha problematika "usnadňování obchodu", u průmyslového zboží dojde postupně ke snížení dovozních limitů pod maximální hladinu a regulaci některých dalších tarifů. V oblasti služeb by měly členské země WTO předložit své návrhy v jakém časovém horizontu jsou schopny úplně liberalizovat své terciární sektory.

Termín konání VI. Konference ministrů členských zemí WTO, na které by měl být naplněn Rozvojový program z Doha, byl stanoven na 13. – 18. prosince 2005 v Hong Kongu.

Stálá mise ČR při WTO a Evropské úřadovně OSN, Ženeva
Tel.: (+41 2) 29 10 37 83, Fax: (+41 2) 27 40 36 62
e-mail.: mission.geneva@embassy.mzv.cz

Hlavní dokumenty

 • Mnohostranné dohody v gesci MF a GŘC
 • Rozhodnutí ministrů, deklarace a ujednání k mnohostranným dohodám v gesci MF
 • Listiny specifických závazků ČR

Mnohostranné dohody v gesci MF a GŘC

Nedílnou součást Dohody o zřízení WTO tvoří mnohostranné dohody, z nichž dle usnesení vlády č. 394/1994 do gesce Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel (GŘC) spadá :

 • Všeobecná dohoda o obchodu službami v oblasti finančních služeb - gestorem v rámci MF je odbor mezinárodních organizací ve spolupráci s odbory 28-účetnictví, 32-úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, 35-finančního trhu a bankovnictví a ČNB. Hlavním cílem této dohody je vytvoření mnohostranného rámce zásad a pravidel pro obchod službami s cílem rozšířit tento obchod za podmínek transparentnosti a postupné liberalizace a dosažení vyšších úrovní liberalizace obchodu službami prostřednictvím po sobě následujících kol mnohostranných jednání, zaměřených na podporu zájmů všech účastníků.
 • Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - do kompetence MF resp. gesce odboru 16-cenové politiky spadají opatření na ochranu před dovozem subvencovaných výrobků dle zákona č. 63/2000 Sb.
 • Marrákešský protokol UK GATT 1994 - gesce GŘC - odbor 3. celní politiky, celní hodnoty a tarifu
 • Dohoda o pravidlech o původu zboží - gesce GŘC - odbor 3. celní politiky, celní hodnoty a tarifu
 • Dohoda o provádění článku VII. GATT 1994 - gesce GŘC - odbor 1. podpory řízení
 • Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví - gesce GŘC - odbor 1. podpory řízení.

Rozhodnutí ministrů, deklarace a ujednání k mnohostranným dohodám v gesci MF

V rámci Dohody o zřízení WTO byla současně přijata následná rozhodnutí ministrů, deklarace a ujednání vztahující se k výše uvedeným mnohostranným dohodám. Příslušná rozhodnutí se týkají dle usnesení vlády č. 394/1994 MF a GŘC v těchto oblastech :

 • Rozhodnutí o finančních službách - gesce odbor mezinárodních organizací ve spolupráci s odbory 21-mezinárodně finančních vztahů, 28-účetnictví, 32-úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, 35-finančního trhu a bankovnictví.
 • Ujednání o závazcích ve finančních službách - gesce odbor mezinárodních organizací ve spolupráci s odbory 21-mezinárodně finančních vztahů, 28-účetnictví, 32-úřad státního dozoru v pojišťovnictví, 35-finančního trhu a bankovnictví.
 • Rozhodnutí vztahující se k Dohodě o provádění článku VII GATT 1994 - gesce GŘC
  1. Rozhodnutí týkající se případů, kde celní správa má důvody k pochybnostem o pravdivosti a nebo přesnosti deklarované hodnoty - gesce GŘC - odbor 1. podpory řízení
  2. Rozhodnutí o textech vztahujících se k minimálním hodnotám k dovozům prováděným výhradními agenty, distributory a koncesionáři - týká se jen rozvojových a nejméně rozvinutých zemí.

Výše uvedené mnohostranné dohody, rozhodnutí, deklarace a ujednání jsou publikovány ve Sbírce zákonů č. 191/1995.

Listiny specifických závazků ČR

Listina specifických závazků ČR ve finančních službách (finanční trh, bankovnictví a pojišťovnictví), květen 2003
Jedná se o návrh úprav Listiny závazků ČR ve finančních službách, které dosud nebyly projednány a odsouhlaseny ve WTO s ohledem na strategii negociačních jednání EU s nečlenskými zeměmi EU.

Listina specifických závazků ČR ve vybraných profesních službách (.PDF, 240 kB)(nemovitosti, audit, daně a účetnictví), květen 2003
Jedná se o návrh úprav Listiny závazků ČR ve vybraných profesních službách (audit, účetnictví, daně a nemovitosti), které dosud nebyly projednány a odsouhlaseny ve WTO s ohledem na strategii negociačních jednání EU s nečlenskými zeměmi EU.

Konsolidovaná listina závazků EU 25 ve službách – vzhledem k bezpečnostním opatřením ze strany Rady pro služby není prozatím k dispozici v elektronické podobě.

Výbor 133

V souladu s rozhodnutím Rady pro vnější vztahy EU jsou noví členové EU zváni v roli aktivních pozorovatelů do příslušných institucionálních struktur Společné obchodní politiky EU plně založené na mnohostranném obchodním systému WTO. Konkretizace osvojování Společné obchodní politiky tak bude stále intenzivněji upřednostňovat prosazování českých obchodních zájmů prostřednictvím institucionálních struktur EU, především pak Výboru podle článku 133 Amsterodamské smlouvy. Na základě toho ustavilo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestor za činnost WTO v ČR Skupinu pro mezinárodní obchod, která bude pracovat jako součást Resortní koordinační skupiny pro záležitosti EU. Činnost Skupiny pro mezinárodní obchod pokrývá v návaznosti na zmiňovaný článek 133 Amsterodamské smlouvy, z hlediska kompetence MF, činnosti GŘC a odborů MF, tyto oblasti:

 • Celní problematika a obchodní ochranná opatření - GŘC
 • Vyrovnávací opatření-odbor 16, cenová politika
 • Sjednocování liberalizačních opatření-odbor 41, mezinárodní organizace
 • Subvencování (resp. podpora exportu) a veřejná podpora - odbor 21, mezinárodně finanční vztahy
 • Dohody o finančních službách (tj. finanční trh, bankovnictví, pojišťovnictví apod. - odbor 32, úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, a 35, finanční trh a bankovnictví).

Účast MF ve výborech a pracovních skupinách mezinárodních ekonomických organizací ve spolugesci MF

 • Spolupráce MF s mezinárodními organizacemi.
 • Zdroj: Ministerstvo financí, odbor Mezinárodní vztahy

Nejčtenější