Novinky

OSN - Organizace spojených národů

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • OSN
 • Spolupráce s institucemi
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • Finanční

Základní informace

Základními cíli Organizace spojených národů (OSN) jsou podle její Charty udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, rozvíjení přátelských vztahů mezi národy, spolupracování při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních problémů (zvýraznilo MF) a na prosazování respektu pro lidská práva a základní svobody a být centrem pro slaďování akcí národů zaměřených na tyto cíle.

Stálá mise ČR při WTO a Evropské úřadovně OSN, Ženeva
Tel.: (+41 2) 29 10 37 83, Fax: (+41 2) 27 40 36 62
e-mail.: mission.geneva@embassy.mzv.cz

Hlavní aktivity z hlediska MF

 • Financování pro rozvoj (FfD - globální iniciativa mezinárodních organizací jako je skupina Světové banky, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace a zastřešená OSN)
 • ECOSOC (Hospodářský a sociální výbor OSN)
 • UNCTAD (Konference spojených národů o obchodu a rozvoji)

Financování pro rozvoj

Iniciativa FfD vznikla v roce 1999 na půdě OSN. Hlavním cílem je mobilizace zdrojů pro financování rozvoje v nejvíce potřebných oblastech světa. Bylo identifikováno 6 hlavních témat: mobilizace domácích zdrojů v rozvojových zemích, mobilizace mezinárodních zdrojů (přímé zahraniční investice a jiné soukromé toky), mezinárodní obchod jako motor rozvoje, rozvojová pomoc, zadlužení rozvojových zemí a systémové otázky.

Hlavními partnery OSN v iniciativě FfD jsou skupina Světové banky (SSB), Mezinárodní měnový fond (MMF), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světová obchodní organizace (WTO). Dále se do iniciativy FfD zapojila řada jiných vládních i nevládních organizací, včetně soukromého sektoru. Iniciativa byla projednávána na vrcholné Mezinárodní konferenci o financování pro rozvoj (International Conference on Financing for Development - IC FfD), která se konala v týdnu od 18. do 22. března 2002 v mexickém městě Monterrey.

Tato konference se připravovala od roku 1999 v rámci zasedání k tomuto účelu ustanoveného Přípravného výboru FfD (Preparatory Committee - PrepCom). Poslední zasedání PrepCom proběhlo v New Yorku ve dnech 14. - 25. ledna 2002.

Konference měla dvě úrovně. Na vrcholné úrovni se sešli nejvyšší představitelé států. Delegace ČR byla zastoupena pouze na druhé - ministerské - úrovni. Jejím vedoucím byl místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan. Konference přijala závěrečný dokument s názvem "Monterreyský konsensus", který obsahuje tyto základní části:

 • Výzva k financování rozvoje: globální odpověď vyjadřuje odhodlání světového společenství dosáhnout rozvojových cílů obsažených v deklaraci "Rozvojové cíle tisíciletí" (MDG);
 • Výčet hlavních akcí v zájmu realizace MDG - jde o mobilizaci vnitřních i vnějších zdrojů, podporu účasti chudých zemí na mezinárodním obchodu, zvýšení rozsahu a efektivnosti mezinárodní finanční a technické pomoci rozvojovým zemím, pokračování ve vhodných formách oddlužování, atp.;
 • Výzva k pokračování v angažovanosti a v posilování spolupráce všech zúčastněných, tj. Valného shromáždění OSN, Hospodářského a sociálního výboru OSN, MMF a skupiny Světové banky, OECD, WTO.

ECOSOC (Hospodářský a sociální výbor OSN)

Mezi hlavní témata ECOSOCv současné době patří problematika bydlení a otázky související se životním prostředím.

UNCTAD (Konference spojených národů o obchodu a rozvoji)

UNCTAD byl založen v roce 1964 a pracuje jako vrcholný orgán Valného shromáždění OSN.

Hlavním cílem činnosti UNCTAD je maximální podpora ekonomického rozvoje, obchodu a investic rozvojových zemí a pomoc při jejich integraci do světové ekonomiky na základě principů rovnoprávnosti. UNCTAD provádí analýzu mezinárodních systémů produkce podle sektorů a odvětví, poskytuje informace členským státům, připravuje programy na podporu přímých zahraničních investic (FDI).

MF se týkají záležitosti související se zadlužením jednotlivých členských zemí. Průřezovou oblastí, které se rovněž dotýká činnost MF je problematika podpory přímých zahraničních investic (FDI) a jejich dopad na průmysl, podnikání a rozvoj dodavatelských kapacit. UNCTAD má v současné době 191 členských zemí a jeho sídlem je Palác Národů v Ženevě. Ve dnech 13. – 18. června 2004 se v Sao Paulu v Brazílii uskutečnilo 11. zasedání UNCTAD (UNCTAD XI). Hlavní témata zasedání byla zaměřena na:

 1. dialog mezi obchodem a rozvojem
 2. ekonomické analýzy
 3. technickou pomoc rozvojovým zemím
 4. vývoj mnohostranných jednání v návaznosti na realizaci Rozvojového programu z Doha ve vztahu k rozvojovým zemím

UNCTAD XI stanovil pro nadcházející čtyřleté období hlavní principy zaměření své činnosti:

 • integrace obchodu a investic do národních rozvojových politik
 • strategie na redukci chudoby
 • regionální integrace a komoditní závislost a chudoba
 • rozvojové strategie v globalizující se světové ekonomice
 • vytváření produkčních kapacit a mezinárodní konkurenceschopnost
 • zajištění rozvojových cílů z mezinárodního obchodního systému a obchodních negociací
 • partnerství pro rozvoj

Účast MF ve výborech a pracovních skupinách mezinárodních ekonomických organizací ve spolugesci MF

 • Spolupráce MF s mezinárodními organizacemi.
 • Zdroj: Ministerstvo financí, odbor Mezinárodní vztahy

Doporučované

Nejčtenější