Novinky

MIB - Mezinárodní investiční banka

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Mezinárodní investiční banka
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Finanční
Aktualizováno 21. 5. 2018
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Základní informace

MIB byla založena vládami členských států RVHP v roce 1970. Činnost MIB je upravena Dohodou o zřízení Mezinárodní investiční banky z 10. července 1970 a Stanovami, které jsou nedílnou součástí Dohody. Akcionáři je devět států – Ruská federace, Česká republika, Maďarsko 1, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Kuba, Mongolsko a Vietnam.

Základní kapitál MIB činí 1 300 mil. EUR, nyní splaceno 315 mil. EUR.

Historicky bylo původní činností MIB poskytování dlouhodobých úvěrů na výstavbu velkých investičních celků realizovaných zpravidla za účasti více členských států. Na počátku 90. let se banka dostala do finančních potíží v důsledku neuhrazených závazků některých členských zemí, avšak její pohledávky byly dlužníky, s výjimkou Kuby, postupně vypořádány. V roce 2004 došlo k úplnému narovnání finančních vztahů MIB s Ruskou federací, a bance se tak podařilo nejen obnovit svoji finanční rovnováhu, ale současně i podstatně zvýšit objem svých aktiv nesoucích výnosy.

V období 2007 – 2011 se banka připravovala na sloučení s MBHS do jedné regionální rozvojové banky. Po skončení neúspěšného procesu transformace bylo rozhodnuto, že MIB se bude samostatně přetvářet do moderní mezinárodní investiční a rozvojové banky po vzoru EBRD.

Aktuálním cílem úvěrové politiky je podpora středně velkých podniků přímými úvěry, velkých podniků pomocí syndikovaného financování a zaměření na exportní financování. MIB také od roku 2015 poskytuje portfolio služeb trade finance. Nově se bude zaměřovat i na poradenské služby a equity investment.

MIB má standardní bankovní corporate governance model s modifikací mezinárodní finanční instituce, tzn. hodnoceny jsou např. sociálně-ekonomické aspekty projektů, v úvahu jsou brány preference akcionářů. V bance funguje standardní úvěrový proces (projekty jsou posuzovány business analýzou a risk managementem samostatně) a risk management (zaveden Basel II, částečně Basel III, vnitřní audit a nezávislý compliance control, průběžně je zaváděn IFRS 9 (finanční instrumenty – nový přístup k tvoření rezerv na úvěry).

V roce 2014 byl zahájen proces přijetí Protokolu o změně Dohody o založení MIB. Změny se budou týkat především principu hlasování, organizační struktury banky, mechanismů řízení a struktury základního kapitálu. Daný Protokol byl Českou republikou ratifikován 11. října 2017.

V dubnu 2015 byla otevřena Evropská regionální kancelář MIB v Bratislavě (ERO), která slouží pro kontakt s klienty ze zemí střední a východní Evropy, včetně trhu ČR. Do spolupráce s ERO je aktivně zapojeno i Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČEB či EGAP 2, a také komerční sektor, především české banky.

V současnosti MIB disponuje ratingem investiční úrovně od společností Fitch (BBB, positive outlook), Moody´s (A3, positive outlook), Dagong (A, positive outlook) a Standard&Poor´s (BBB+, stable outlook). 

Základní kapitál, splacený kapitál
  základní kapitál splacený kapitál
stát mil. EUR % mil. EUR %
Ruská federace 580,7 44,67% 150,03 47,63%
Bulharsko 123 9,46% 42,2 13,40%
Maďarsko 121,4 9,34% 40 12,70%
Česká republika 125,6 9,66% 30,37 9,64%
Slovensko 62,8 4,83% 21,48 6,82%
Rumunsko 76,7 5,90% 18,45 5,86%
Kuba 23,4 1,80% 5,36 1,70%
Vietnam 4,7 0,36% 3,67 1,16%
Mongolsko 6,2 0,48% 3,39 1,08%
nerozdělená kvóta 175,5 13,50% 0 0,00%
CELKEM 1300 100% 315 100,00%

 

Struktura MIB

Nejvyšším řídícím orgánem je Bankovní rada, která se skládá z představitelů členských zemí (zpravidla guvernérů a viceguvernérů centrálních bank nebo náměstků ministrů financí) jmenovaných vládami těchto zemí. Do kompetence Bankovní rady patří zejména stanovení základních směrů činnosti banky v otázkách úvěrování, přijímání prostředků, úrokové politiky, dále schvalování výroční zprávy, bilance a rozdělení zisku.

Nejvyšším výkonným orgánem je Představenstvo banky sestávající z předsedy a místopředsedů, jmenovaných Bankovní radou zpravidla z občanů členských států banky na 5 let. V současném rotačním období (prosinec 2015 – prosinec 2020) nemá ČR svého zástupce v Představenstvu. Na podzim 2012 se předsedou banky stal Nikolaj Nikolajevič Kosov, kterému byl mandát prodloužen na druhé pětileté období v září 2017.

Revizní komise je jmenována Bankovní radou na 5 let a je složena z předsedy a jejích členů. Prověřuje plnění rozhodnutí Bankovní rady, výroční zprávu, pokladnu a majetek, evidenci, účetnictví a administrativu banky.

Po ratifikaci změn statutárních dokumentů bude ještě vytvořena Rada ředitelů, která převezme některé pravomoci Bankovní rady, což umožní flexibilnější rozhodování akcionářů o operativní činnosti banky.

Vztahy ČR a MIB

V roce 1970 bylo bývalé Československo zakládajícím členem MIB. Členství České republiky vzniklo v důsledku sukcese do mezinárodních dohod uzavřených bývalým Československem.

Na ČR připadá ze základního kapitálu kvóta 9,7% , tj. 125,6 mil. EUR (z toho splaceno 30 374 957 EUR). ČR rozhodla, že se nepřipojí k dodatečné kapitalizace banky, a je tak v současnosti 4. největším akcionářem dle podílu na splaceném kapitálu.

Členy Bankovní rady za ČR byli usnesením vlády jmenováni náměstkyně ministra financí JUDr. Ing. Lenka Dupáková (dříve Jurošková), Ph.D. a Ing. Zuzana Matyášová (dříve Kudelová), ředitelka odboru Mezinárodní vztahy. ČR má, stejně jako ostatní členské země, v Bankovní radě jeden hlas nezávisle na velikosti svého podílu na základním kapitálu.

V MIB působí na pozici ředitele rizik Ing. Milan Valášek, který byl nominovaný Českou republikou.

Strategie pro ČR

V novém strategickém cyklu (2018-2022) by se MIB v ČR chtěla zaměřit především na podporu českých exportérů na trzích ČS a také trzích třetích zemí, vytváření partnerské sítě a v pozdější fázi i equity investment a technickou asistenci. Hlavními klienty mají být středně velké společnosti (s obratem 30 mil. EUR a výše.

web: https://www.iib.int/en

Volné pozice: https://www.iib.int/en/hr

Kontakt pro potenciální klienty na Evropskou regionální kancelář, Bratislava:
Eurovea Central 1
Pribinova 4
Bratislava, 81109
Slovensko
Tel: +421 2 3235 3300
Fax: +421 2 3235 3399
E-mail: bratislava@iibbank.com

 


1 K obnovení členství Maďarska v MIB, které původně vystoupilo v 90. letech, došlo v květnu 2015.
2 MIB má uzavřenu dohodu o spolupráci s ČEB (2013). Pod záštitou MIB bylo také uzavřeno Memorandum o spolupráci exportně-pojišťovacích společností členských států MIB, ke kterému se připojil i EGAP (2014).

 

Doporučované

Nejčtenější