Novinky

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Mezinárodní organizace
  • Rozvojová pomoc
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční instituce
  • Ekonomické
Aktualizováno 10. 2. 2023 11:00
  • Aktualizace informačního letáku

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci

Národní kontext

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je integrální součástí a jednou z priorit české zahraniční politiky. Jejím cílem je podporovat dvoustranné vztahy s rozvojovými zeměmi, přispívat k jejich hospodářskému a sociálnímu rozvoji, k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných. Rámcově je role ZRS stanovena v Koncepci zahraniční politiky České republiky (UV č. 563/2015) a v dalších navazujících dokumentech vlády.

Právně a institucionálně je česká bilaterální ZRS definována v zákoně č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, který stanoví odpovědnost MZV za koordinaci všech orgánů státní správy v oblasti rozvojové spolupráce a jako hlavní implementační orgán této spolupráce určuje Českou rozvojovou agenturu (ČRA), tj. organizační složku státu, jejímž zřizovatelem je MZV.

V zájmu efektivního propojení aktivit jednotlivých resortu v oblasti ZRS byla ustavena Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (UV č.1439/2007). Radě předsedá věcně příslušný nám. MZV; jednotlivé resorty (včetně MF) jsou v Radě zastoupeny jako členové; dále se jednání Rady účastní jako pozorovatelé zástupci podnikatelských svazů a neziskového nevládního sektoru.

Rada ZRS jako hlavní koordinační orgán plní strategické, koncepční a metodické funkce; projednává teritoriální, průřezové a sektorové priority; návrhy plánů ZRS v rámci přípravy státního rozpočtu a střednědobého výhledu atd. Tyto návrhy předkládá po projednání v meziresortním připomínkovém řízení k odsouhlasení do vlády.

V současné době jsou úkoly ZRS specifikovány ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2018 – 2030 (UV č. 591/2017). Informace o současném stavu a projednávání základních dokumentů týkající se ZRS jsou k dispozici na webových stránkách MZV:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koordinace_zrs/index.html

Mezinárodní kontext

V širším regionálním a globálním kontextu je česká ZRS komplementární k rozvojové politice EU (viz Smlouva o fungování Evropské unie; čl. 208 – 211). Zvláštní důraz EU je přitom kladen na koordinaci akcí na půdě OSN, kde byla na summitu v září 2015 přijata Agenda 2030 (tj. rozvojová agenda po roce 2015) a vyhlášeny nové cíle udržitelného rozvoje (SDG´s) navazující na rozvojové cíle tisíciletí (MDG´s) z roku 2000. K této agendě přijímá EU a její členské státy společná stanoviska a deklarují své finanční závazky měřené procentem výše oficiální rozvojové pomoci na hrubém národním důchodu (ODA/HND).

Podle metodiky OECD/DAC dosáhla v roce 2019 rozvojová pomoc financovaná z veřejných prostředků ČR celkové částky 309,2 mil. USD, tj. přibližně 7,089 mld. CZK (0,13 % ukazatele ODA ve vztahu k HND). 31 % připadá na dvoustrannou ZRS a 69 % byly příspěvky do mezinárodních organizací, institucí a fondů.

Role Ministerstva financí ČR

Specifická role resortu financí v oblasti ZRS vyplývá z kompetenčního zákona č. 2/1969 ve znění pozdějších předpisů, který definuje postavení MF v systému orgánů státní správy, včetně odpovědnosti za členství ČR v mezinárodních finančních institucích a příslušných ekonomických organizacích (viz §4, odst.2).

V rámci ZRS poskytuje MF ČR technickou asistenci partnerským resortům financí v rozvojových, tranzitivních a asociovaných zemích. Projekt technické asistence (TA-ZRS) je realizován od roku 2007; zaměřen je na předávání poznatků a zkušeností ČR z období ekonomické transformace, na reformní procesy a na implementaci acquis ES/EU.

V projektu poskytuje MF ČR svým partnerům podle finančních a kapacitních možností konzultace k širokému okruhu témat z oblasti veřejných financí - makroekonomické predikce, veřejné rozpočty, řízení státního dluhu, daně, cla, reformy sociálních a zdravotních systémů), regulace finančních trhů a služeb, mezinárodní ekonomické spolupráce, finanční aspekty evropské integrace, včetně čerpání prostředků z fondů EU, a k dalším otázkám, za které je ministerstvo odpovědné. Tyto aktivity jsou realizovány převážně na MF ČR formou studijních návštěv a seminářů.

S ohledem na nutnou koordinaci a omezené finanční zdroje usiluje MF o propojení svých aktivit s programy a projekty multilaterálních a bilaterálních donorů; zejména s národními, regionálními a tematickými programy EU, mezinárodních finančních institucí a mezinárodních organizací a agentur v systému OSN.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější