Novinky

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Finanční
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní banka hospodářské spolupráce
Aktualizováno 21. 5. 2018
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Základní informace

MBHS byla založena vládami členských států RVHP v roce 1963. Činnost MBHS je upravena Dohodou o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce z 22. října 1963 a Stanovy, které jsou nedílnou součástí Dohody. Akcionáři banky je osm států – Ruská federace, Česká republika, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Mongolsko a Vietnam.

Základní kapitál MBHS činí 400 mil. EUR, splacená část 200 mil. EUR.

Hlavním důvodem pro vznik této banky bylo zajištění mnohostranného zúčtování vzájemných dodávek zboží a služeb pro členské státy RVHP.

Po rozpadu RVHP a nutné transformaci činnosti v 90. letech začala MBHS fungovat jako moderní mezinárodní banka s regionálním významem, která poskytuje všechny běžné bankovní služby (včetně správy účtů) zaměřené na podnikatelskou klientelu, s důrazem na podporu obchodu v členských státech banky.

V období 2007 – 2011 se banka připravovala na sloučení s MIB do jedné regionální rozvojové banky. Po skončení neúspěšného procesu transformace bylo rozhodnuto, že se obě instituce budou reorganizovat samostatně.

V únoru 2013 bylo završeno vypořádání vztahů s Kubou (přistoupeno k tzv. nulové variantě). Kuba tímto okamžikem přestala být členem banky. V jednání je stále vypořádání s Maďarskem, v rámci kterého chce banka postupovat podobně jako u Kuby. Situace je však v tomto případě komplikovanější, jelikož Maďarsko na nulovou variantu vypořádání finančních vztahů nepřistoupilo.

V roce 2015 se jednalo o možné likvidaci MBHS, k čemuž měla mandát i ČR. Akcionáři se však nakonec dohodli, že banka bude zachována a budou vytyčeny nové strategické cíle.

Nová strategie byla schválena na zasedání v prosinci 2015. Záměrem banky je plně využít svůj potenciál v oblasti správy účtů právnických osob i operací na nich. Banka také usiluje o zavedení nových služeb jako dokumentárních plateb, exportního financování či podporu malých a středních podniků.

MBHS disponuje ratingem BBB- (Fitch).

Podíly členských států MBHS
Stát Podíly členských států MBHS
Základní kapitál (v mil. EUR) Splacený kapitál
v mil. EUR v %
Ruská federace 185,4 103,18 51,59%
Česká republika 48 26,68 13,34%
Bulharsko 27,2 24,02 12,01%
Rumunsko 25,5 15,12 7,56%
Slovenská republika 24 14,23 7,12%
Polsko 43,2 13,34 6,67%
Mongolsko 4,8 2,67 1,34%
Vietnam 1,4 0,76 0,38%
Maďarsko* 33,5 0 0,00%
Kuba* 7 0 0,00%
CELKEM 400 200 100
* Tyto podíly na základním kapitálu budou vymazány vstupem v platnost dodatkového Protokolu k Dohodě o založení a činnosti MBHS. Vzhledem k zachování výše základního kapitálu se tak po vstupu Protokolu v platnost zvýší upsané podíly jednotlivých členských států.

 

Struktura MBHS

Nejvyšším řídícím orgánem je Bankovní rada, která se skládá z představitelů všech členských zemí (zpravidla guvernérů a viceguvernérů centrálních bank nebo náměstků ministrů financí) jmenovaných vládami těchto zemí. Posuzuje a řeší základní otázky vymezující politiku a směry práce banky.

Nejvyšším výkonným orgánem je Představenstvo banky sestávající z předsedy a členů, jmenovaných Bankovní radou z občanů všech členských států banky na dobu až 5 let. Představenstvo řídí operativní činnost banky a je odpovědno Bankovní radě. Předsedou MBHS je od dubna 2018 pan Denis Jurijevič Ivanov.

Revizní komise je jmenována Bankovní radou na 2 roky a je složena z předsedy a pěti členů. Prověřuje výroční zprávu, pokladnu a majetek, evidenci, účetnictví a administrativu banky.

Vztahy ČR a MBHS

V roce 1963 bylo bývalé Československo zakládajícím členem MBHS. Členství České republiky vzniklo v důsledku sukcese do mezinárodních dohod uzavřených bývalým Československem.

Podíl ČR na základním kapitálu (s Kubou a Maďarskem) představuje 12 %, tj. 48,0 mil. EUR. Dle nových propočtů (bez Kuby a Maďarska) bude ČR, po schválení změn ve statutárních dokumentech, náležet podíl 53,368 mil. EUR, tj. 13,34%. Změna statutárních dokumentů nyní prochází ratifikačním procesem v členských státech. ČR tyto změny ratifikovala 11. října 2017.

V listopadu 2016 bylo schváleno navýšení splacené části kapitálu z prostředků nerozděleného zisku MBHS. Nová výše splaceného kapitálu nyní činí 200 mil. EUR. Splacený podíl ČR nyní činí 26,68 mil. EUR.

Výkon akcionářských práv je v gesci MF ČR, které zastupuje stát v rámci jednotlivých orgánů. ČR je 2. největším akcionářem této banky.

Členy Bankovní rady za ČR byli usnesením vlády jmenováni náměstkyně ministra financí JUDr. Ing. Lenka Dupáková (dříve Jurošková), Ph.D. a Ing. Zuzana Matyášová (dříve Kudelová), ředitelka odboru Mezinárodní vztahy. ČR má, stejně jako ostatní členské země, v Bankovní radě jeden hlas nezávisle na velikosti svého podílu na základním kapitálu.

V Představenstvu MBHS zastupuje Českou republiku od listopadu 2017 Ing. Ján Jursa.

web: http://en.ibec.int/

 

Doporučované

Nejčtenější