Novinky

Víceletý finanční rámec 2021-2027 a Nástroj EU příští generace

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Finanční perspektiva
  • Rozpočet EU
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

Debata o Víceletém finančním rámci (VFR) EU na období 2021–2027 byla zahájena krátce poté, co Evropská komise dne 2. května 2018 předložila balíček legislativních a nelegislativních návrhů. V průběhu vyjednávání však vypukla pandemie COVID-19, která způsobila hospodářskou krizi a Komise svůj návrh na VFR v květnu 2020 přepracovala. Spolu s upraveným návrhem VFR 2021-2027 přišla také s plánem na podporu oživení evropského hospodářství, tzv. Nástrojem EU příští generace (Next Generation EU, NGEU).

Dohody členských států na výdajích a příjmech rozpočtu EU pro nové sedmileté období bylo dosaženo na zasedání Evropské rady ve dnech 17. - 18. července 2020. Následovala složitá jednání Rady EU s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Formálně byla legislativa k Víceletému finančnímu rámci 2021–2027 (tj. nařízení o VFR a Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů) schválena ve dnech 16. a 17. prosince 2020.

Nástroj Next Generation EU (NGEU) byl schválen doplňkově k VFR 2021-2027 v objemu 807 mld. EUR, které si Evropská komise vypůjčí na finančních trzích se zárukou rozpočtu EU. Tyto prostředky pak v letech 2021-2024 prostřednictvím rozpočtu EU posílí vybrané rozpočtové kapitoly a nástroje, případně budou z menší části poskytnuty ve formě půjček pro členské státy. Půjčky budou následně spláceny v období 2028-2058 navýšenými odvody do rozpočtu EU či případně zavedením nových vlastních zdrojů.

Víceletý finanční rámec pro období 2021–2027 je členěn do sedmi výdajových okruhů (Headingů), z nichž některé jsou finančně posíleny z NGEU:

Okruh 1 – Jednotný trh, inovace a digitální agenda

obsahuje investice do výzkumu, inovací a programy zaměřené na digitální transformaci, strategickou infrastrukturu a jednotný trh. Jedná se např. o program pro vědu a výzkum Horizont Evropa, projekt jaderné fúze ITER, podpora investic prostřednictvím Fondu InvestEU, financování infrastrukturních projektů v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací pomocí Nástroje pro propojení Evropy (CEF), programy spojené s fiskální a celní unií (Anti Fraud, FISCALIS, CUSTOMS) a v neposlední řadě Kosmický program. Financování je doplněno o prostředky NGEU pro program Horizont Evropa a InvestEU.

Okruh 2 – Heading 2 – Soudržnost, odolnost a hodnoty

se dělí na dva podokruhy: 2a – Hospodářská, sociální a územní soudržnost a 2b Odolnost a hodnoty. V rámci podokruhu 2a Hospodářská, sociální a územní soudržnost jsou financovány výdaje na politiku soudržnosti především v oblasti regionálního rozvoje a soudržnosti, a to prostřednictvím tzv. fondů Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS). Z oblasti investic do lidí, sociální soudržnosti a hodnot je pak financován především Evropský sociální fond plus (ESF+). Financování je doplněno o prostředky NGEU pro program REACT-EU posilující alokace programů období 2014-2020.

Součástí podokruhu 2b – Odolnost a hodnoty je vedle menších programů (Pericles, RescEU, EU4Health) či vzdělávacího programu Erasmus+ hrazených z VFR i Facilita (Nástroj) na podporu oživení a odolnosti po pandemii Covid-19 financovaná z NGEU.

Okruh 3 – Přírodní zdroje a životní prostředí

je určen na Společnou zemědělskou politiku EU (SZP), která se člení na dva pilíře – v rámci tzv. I. pilíře jsou financovány přímé platby zemědělským subjektům a opatření na podporu zemědělských trhů (Evropský zemědělský záruční fond), v rámci II. pilíře je financován rozvoj venkova členských států (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova). Dále do tohoto okruhu spadá Společná námořní a rybářská politika či programy v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu (LIFE, Fond pro spravedlivou transformaci). Financování rozvoje venkova a Fondu pro spravedlivou transformaci je doplněno o prostředky NGEU.

Okruh 4 – Migrace a správa hranic

financuje společnou politiku v oblasti migrace a správy hranic, která je oproti programovému období 2014-2020 vyčleněna do samostatného okruhu. Jedná se o Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond pro integrovanou správu hranic (IBMF) na zabezpečení vnějších hranic EU.

Okruh 5 – Bezpečnost a obrana

obsahuje prostředky pro programy, které posilují obranyschopnost Evropy. Největším výdajem je zde v oblasti obrany Evropský obranný fond (EDF), či posílení vojenské mobility, v oblasti bezpečnosti do okruhu 5 spadá Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), či agentura Europol.

Okruh 6 – Sousedství a svět

je určen na výdaje na vnější činnosti EU. Hlavním programem je Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa určený na podporu rozvojových zemí, do kterého byl od r. 2021 integrován i původně mimorozpočtový Evropský rozvojový fond. Dále jsou z tohoto okruhu financovány humanitární pomoc, výdaje na Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) či předvstupní pomoc (IPA III).

Okruh 7 – Evropská veřejná správa

je určen na financování administrativy všech institucí a orgánů EU, vč. výdajů na zaměstnance, dále obsahuje výdaje na Evropské školy a na penzijní systém EU.

Prostředky na jednotlivé nástroje, fondy a programy v rámci víceletého finančního rámce 2021-2027 a NGEU ukazuje následující brožura EK.

 

Doporučované

Nejčtenější