Novinky

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2018

odbor 22 - Financování územních rozpočtů
odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Kraje a obce
 • Monitoring
 • Monitoring hospodaření obcí
 • Monitoring hospodaření územních samosprávných celků
 • Obce
 • Regulace zadluženosti obcí a krajů
 • Veřejný sektor
 • Zadluženost územních samosprávných celků
 • Územní samosprávný celek

I. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2018

Územní rozpočty celkem vykázaly ke konci roku 2018 zadluženost ve výši 91,2 mld. Kč, což je o 0,4 % (o 0,4 mld. Kč) více než v roce předchozím. Znamená to zastavení dosavadního trendu meziročního poklesu zadluženosti, dluh územních rozpočtů v roce 2018 však stále zůstává o čtvrtinu nižší nežli v roce 2013.

Zadluženost vzrostla pouze na úrovni rozpočtů krajů, obce a dobrovolné svazky obcí svůj dluh mírně snížily. Regionální rady regionů soudržnosti dlouhodobě hospodaří bez dluhů.

Obce (vč. jimi zřizovaných příspěvkových organizací) vykázaly ke konci roku 2018 celkový dluh ve výši 68,6 mld. Kč. Proti předchozímu roku se jedná o pokles o 0,6 %, přičemž v absolutním vyjádření se dluh snížil o 0,4 mld. Kč.

V celkovém objemu zadluženosti obcí jsou zahrnuty bankovní úvěry od peněžních ústavů, emitované komunální dluhopisy, přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, vč. půjček ze státních fondů.

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tabulka č. 1: Souhrnné údaje o zadluženosti obcí ČR v letech 2010–2018 (v mld. Kč)
Úvěry 59,9 60,9 68,3 68,8 67,7 66,1 51,5 49,5 49,4
Komunální dluhopisy 15,8 14 13,8 15 11,8 10,7 10,7 10,4 10,1
Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 7,6 7,5 7,9 8,4 9,4 10,1 9,7 9,1 9,1
Celkem 83,3 82,4 90 92,2 88,9 86,9 71,9 69 68,6

Bez zahrnutí čtyř největších měst (tj. hl. m. Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) činí zadluženost ostatních obcí celkem 38,9 mld. Kč. U obcí bez těchto největších měst došlo k meziročnímu nárůstu celkové zadluženosti o 1,0 mld. Kč.

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tabulka č. 2: Vývoj podílu zadluženosti hl. m. Prahy, Brna, Ostravy a Plzně na celkové zadluženosti obcí v letech 2010–2018 (v mld. Kč)
Zadluženost obcí celkem 83,3 82,4 90 92,2 88,9 86,9 71,9 69 68,6
v tom                  
obce bez 4 největších měst 43,2 44 44,5 43 43,6 43,1 38,6 37,9 38,9
zadluženost 4 největších měst 40,1 38,4 45,5 49,2 45,3 43,8 33,3 31,1 29,7
% podíl 4 největších měst na celkové zadluženosti 48,1 46,6 50,6 53,4 51 50,4 46,3 45,1 43,3

Celková výše dluhu hl. m. Prahy (včetně příspěvkových organizací magistrátu a příspěvkových organizací městských částí) dosáhla 21,1 mld. Kč. Podíl zadluženosti hl. m. Prahy na celkové zadluženosti obcí činil 30,8 %.

Dobrovolné svazky obcí vykázaly dluh ve výši 1,8 mld. Kč, což je o 0,3 mld. Kč méně než předchozí rok. Dobrovolné svazky obcí využívají získané prostředky především na rozvoj a obnovu místní infrastruktury (vodovody a kanalizace), odpadové hospodářství a na projekty zvyšující atraktivitu jejich území.

Kraje (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací) vykázaly ke konci roku 2018 dluh v celkové výši 20,8 mld. Kč. Meziročně hodnota dluhu vzrostla o 1,1 mld. Kč (o 5,6 %). Na položce úvěrů byl vykázán meziroční nárůst dluhu o 0,1 mld. Kč; podíl úvěrů na celkové zadluženosti krajů dosáhl 80,8 %. Kraje ani v roce 2018 neemitovaly komunální dluhopisy. 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tabulka č. 3: Souhrnné údaje o zadluženosti krajů ČR v letech 2010–2018 (v mld. Kč)
Úvěry 16,6 19,6 22,2 23,5 24,4 24,3 18,6 16,7 16,8
Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 2,5 2,7 2,3 3,3 3,2 2,1 2,7 3 4
Celkem 19,1 22,3 24,5 26,8 27,6 26,4 21,3 19,7 20,8

Z hlediska porovnání výše celkového dluhu územních rozpočtů ke stavu finančních prostředků na bankovních účtech nedošlo ve srovnání s předchozími lety k výraznější změně a zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech nadále výrazně převyšují celkový dluh územních rozpočtů. 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tabulka č. 4: Stavy na účtech a stav zadluženosti územních rozpočtů v letech 2010–2018 (v mld. Kč)
Stav na účtech celkem 110,7 113,5 127,8 143,7 157,8 163,6 216,6 253,7 264,2
Zadluženost celkem 105,1 107,2 117,1 121,6 119,1 116,3 95,6 90,8 91,2
Rozdíl 5,6 6,3 107 22,1 38,7 47,3 121 162,9 173

Ke konci roku 2018 stav finančních prostředků na bankovních účtech převýšil hodnotu celkového dluhu územních rozpočtů o 173,0 mld. Kč, tj. téměř trojnásobně (2,9 krát).

Podrobnější informace o zadluženosti územních rozpočtů v roce 2018 lze nalézt ve Státním závěrečném účtu územních rozpočtů.

II. Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2018

Do monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2018 bylo zahrnuto 6265 územních samosprávných celků České republiky (tj. 6 252 obcí vč. hl. m. Prahy a 13 krajů).

Výsledky monitorujících ukazatelů – souhrnně:

 • monitorující ukazatel pravidla rozpočtové odpovědnosti byl u 517 obcí vyšší než 60 %,
 • monitorující ukazatel celkové likvidity byl u 125 obcí v intervalu <0; 1>,
 • monitorující ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl u 106 územních samosprávných celků (98 obcí a 8 krajů) vyšší než 25 %.

Do kategorie územních samosprávných celků s vyšší mírou rizika hospodaření se zařadilo 10 obcí. Tyto obce vykázaly překročení hraničních hodnot všech tří monitorujících ukazatelů současně.

Výsledné hodnoty ukazatelů pouze indikují možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamenají, že je obec v tíživé finanční situaci. To lze vyhodnotit až na základě důkladnější analýzy finančních a účetních výkazů.

Výsledné hodnoty ukazatelů monitoringu hospodaření ÚSC jsou veřejně dostupné na informačním portálu Monitor → https://monitor.statnipokladna.cz/ (tabulku ukazatelů lze nalézt na profilu vybrané obce či kraje v záložce Monitoring a audit).

Doporučované

Nejčtenější