Novinky

Často kladené otázky

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

  • Pokutové bloky
  • Veřejný sektor
  • Často kladené otázky
  • Pokuty
  • Přestupky
  • Tiskopis
Aktualizováno 13. 4. 2016
  • Aktualizace textu

Nejčastěji kladené otázky k pokutovým blokům - platným s účinností od 1.1.2013 - (aktualizace ke dni 13.4.2016)
číslo dotaz odpověď
1. Jak jsou pokutové bloky zabezpečeny proti zneužití? Součástí pokutového bloku je vedle řady dalších ochranných prvků i speciální ochranný prvek - hologram, který je umístěn v pravém horním rohu pokutového bloku. Přesná podoba hologramu je uvedena na rubu části A pokutového bloku, jenž je určen přestupci, tudíž přestupce si může ihned po obdržení pokutového bloku ověřit, zda je pokutový blok pravý. Dalším z ochranných prvků je skutečnost, že pokutové bloky jsou vytištěny na tzv. propisovacím papíru, tudíž údaje do pokutového bloku vyplňované se ve stejné podobě propíší na dalších částech pokutového bloku. Vzhledem k tomu, že kolonka pro podpis oprávněné úřední osoby, která pokutu ukládá, a také kolonka pro podpis přestupce, že souhlasí s projednáním přestupku v blokovém řízení, jsou neprůpisné, má přestupce právo si údaje na všech částech pokutového bloku překontrolovat, zda propsané údaje souhlasí, a teprve následně všechny části pokutového bloku podepíše.
2. Jakým způsobem a komu se má hlásit ztráta, zničení či odcizení pokutových bloků? V případě ztráty, zničení či odcizení pokutového bloku (na pokutu na místě zaplacenou i na pokutu na místě nezaplacenou) je orgán, který pokutové bloky odebral buď od celního úřadu či od krajského úřadu, povinen do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti, nahlásit příslušnému celnímu či krajskému úřadu, podle toho od kterého úřadu pokutové bloky odebral, a Ministerstvu financí série a evidenční čísla ztracených, zničených či odcizených pokutových bloků, a to na tiskopise Ministerstva financí „Přehled odcizených, ztracených nebo zničených pokutových bloků“. Tiskopis je ke stažení na webových stránkách Ministerstva financí:
www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/pokutove-bloky/tiskopisy-k-evidenci
3. Přestupce obdržel blok na pokutu na místě nezaplacenou, neboť u sebe neměl finanční hotovost. Jakým způsobem má pokutu uhradit?

Pokutu lze uhradit buď na účet uvedený na složence, pokud přestupce složenku od úřední osoby (policista) obdržel, nebo na úřední osobou určeném místě, které je uvedeno na pokutovém bloku u bodu 8. Ve většině případů jde o policejní služebny či jiné správní orgány, kam úřední osoba, která pokutu uložila spadá, resp. kde pracuje. Na služebnách či jiných správních orgánech jsou k dispozici pokladny, kde je možno pokutu v hotovosti po předložení pokutového bloku uhradit. O zaplacení pokuty obdrží přestupce doklad – stvrzenku.
Na obrázku vzorového pokutového bloku na pokutu na místě nezaplacenou je vyznačeno místo, kam se vypisuje údaj o místu zaplacení pokuty

 4. Jaký je postup v případě, kdy je pokutový blok znehodnocen např. průpisem dalšího pokutového bloku v případě, kdy strážník opomněl vložit mezi pokutové bloky podložku? Postup nakládání se znehodnoceným pokutovým blokem je upraven v Pokynu č. MF-2 „o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních“ v článku 14, který stanoví, že znehodnocené pokutové bloky, které však lze jednoznačně identifikovat co do množství, sérií a evidenčních čísel, může příslušný orgán, který tyto pokutové bloky vydal, vzít zpět na sklad a odepsat po předchozím souhlasu příslušného útvaru Ministerstva financí. Celní úřady předkládají žádosti o odpis a fyzickou likvidaci znehodnocených pokutových bloků prostřednictvím Generálního ředitelství cel. Úřady v působnosti jednotlivých krajských úřadů, vč. úřadů v působnosti Magistrátu hlavního města Prahy, předkládají výše uvedené žádosti příslušným krajským úřadům, popřípadě Magistrátu hlavního města Prahy. O provedené fyzické likvidaci znehodnocených pokutových bloků pořídí celní úřady, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy protokolární záznam.
 5. Jakým postupem je a byla vymezena evidence a vyúčtování pokutových bloků Ministerstvem financí?

Ministerstvo financí jako vydavatel pokutových bloků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vymezilo již v roce 1994 postup pro evidenci a vyúčtování pokutových bloků. Toto vymezení bylo obsaženo v Pokynech Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních.

  1. Pokyn D-95
  2. Pokyn D-347
  3. Pokyn MF-2

V uvedených pokynech byly vedle způsobu evidence pokutových bloků a jejich vyúčtování uvedeny také jednotlivé druhy pokutových bloků. Dále pokyny obsahovaly návod u kterého orgánu (Celní úřad, Krajský úřad) si mají orgány oprávněné k ukládání pokut v blokovém řízení pokutové bloky objednávat a odebírat.

Na závěr pokynu byla vymezena působnost jednotlivých pokynů, tedy jakým orgánům veřejné správy je určen, a jejich účinnost. Podle uvedených pokynů postupovaly od roku 1994 a nyní i postupují všechny orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokových řízeních, dále všechny orgány, které jim pokutové bloky pro ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních vydávají. Podle pokynů postupovali i postupují dodavatelé pokutových bloků pro Ministerstvo financí. 

 6. Jakým způsobem byla stanovena výše hmotné odpovědnosti za ztrátu, zničení nebo odcizení pokutových bloků na pokuty na místě zaplacené a jakým způsobem jsou odváděny finanční prostředky např. ze ztracených pokutových bloků na pokuty na místě zaplacené?

Pokutové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané v blokovém řízení byly do konce roku 2012 opatřeny nominálními hodnotami v rozmezí od 100,- Kč až do 5000,- Kč. Pokutové bloky v nominální hodnotě 100 Kč byly obsaženy ve svazku, jež obsahoval 20 ks. jednotlivých pokutových bloků, naproti tomu pokutové bloky na místě zaplacené v nominální hodnotě 5000,- Kč byly obsaženy ve svazku, jež obsahoval 2 ks. jednotlivých pokutových bloků. Z uvedeného vyplývá, že i odpovědnost za ztrátu pokutových bloků na místě zaplacených byla různá, a to podle toho, kolik kusů pokutových bloků bylo ztraceno, zničeno či odcizeno. Podle počtu ztracených, zničených či odcizených pokutových bloků bylo nutné odvést orgánu, který pokutové bloky vydal – např. Celnímu úřadu, částku odpovídající nominálním hodnotám na takových pokutových blocích.

Při přípravě nových pokutových bloků užívaných od 1. 1. 2013 bylo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ředitelstvím služby dopravní policie a Generálním ředitelstvím cel dohodnuto, že nové pokutové bloky nebudou obsahovat nominální hodnoty. Vzhledem k tomu, že nové pokutové bloky na místě zaplacené nahradily pokutové bloky s nominálními hodnotami, a na tyto nové pokutové bloky bylo možné uložit pokutu dle správní úvahy oprávněné úřední osoby až do výše 30 000,- Kč, nikoliv podle toho jaké pokutové bloky s jakými nominálními hodnotami má oprávněná úřední osoba k dispozici, bylo nutné přijmout takové opatření, aby nedocházelo ke zneužívání pokutových bloků k vlastnímu prospěchu oprávněných úředních osob, či k neoprávněnému užívání ze strany těchto osob, či k plýtvání ze strany těchto osob.

S ohledem na výše uvedené byla Ministerstvem financí stanovena odpovědnost jednotlivých úředních osob při nakládání s pokutovými bloky na místě zaplacenými, a to z pohledu ztráty, zničení či odcizení pokutových bloků na místě zaplacených. Výše hmotné odpovědnosti byla stanovena na částku 2000,- Kč za jeden ztracený, zničený či odcizený pokutový blok na pokutu na místě zaplacenou. Při stanovení výše částky vycházelo Ministerstvo financí z obecné statistiky použitých pokutových bloků na místě zaplacených podle nominálních hodnot a dále z průměrné nejvyšší možné částky, kterou je možné v blokovém řízení na pokutové bloky uložit.

Každá oprávněná úřední osoba při převzetí pokutových bloků na místě zaplacených na sebe bere odpovědnost za řádné nakládání s nimi, a to odpovědnost za jejich případnou ztrátu, zničení či odcizení. Výše takovéto odpovědnosti je stanovena výše uvedenou částkou 2000,- Kč za jeden pokutový blok na pokutu na místě zaplacenou.

Orgán, který pokutové bloky odebral např. od Celního úřadu, musí pokutové bloky danému Celnímu úřadu vyúčtovat, a to buď předáním vybraných částek uložených na pokutových blocích nebo předáním částek odpovídajících počtu ztracených pokutových bloků na místě zaplacených. Za odvedení příslušných částek Celnímu úřadu odpovídá ten orgán, který od daného Celního úřadu pokutové bloky odebral. A je tedy na daném orgánu, který pokutové bloky od Celního úřadu převzal, aby zajistil jejich řádné uskladnění a přidělení jednotlivým úředním osobám. Kdo uhradí příslušnou částku za ztracené, zničené či odcizené pokutové bloky na místě zaplacené Celnímu úřadu je na rozhodnutí konkrétního orgánu, který pokutové bloky převzal.

Doporučované

Nejčtenější