Novinky

Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Územní rozpočty
  • Rozpočtová pravidla
  • Metodika
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Veřejný sektor

Poskytuje-li kraj dotaci příspěvkové organizaci zřízené obcí, je ve veřejnoprávní smlouvě jako příjemce dotace uvedena pouze příspěvková organizace. Její zřizovatel není smluvní stranou. V § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb. je však uvedeno, že nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zprostředkovává rozpočet zřizovatele vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.

Na základě uvedeného ustanovení je vhodné, aby ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje byl uveden finanční tok poskytnuté dotace, tj. že jsou prostředky poskytovány prostřednictvím rozpočtu příslušné obce s uvedením čísla bankovního účtu. Takový postup umožní zřizovateli přehled o peněžních prostředcích, s nimiž hospodaří jím zřízená příspěvková organizace, a to i s ohledem na výši příspěvku na její provoz nebo investičního příspěvku.

V této souvislosti MF doporučuje, aby v případě investic do majetku zřizovatele byl příjemcem dotace zřizovatel příspěvkové organizace, a to i s přihlédnutím k § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., který stanoví, že „příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele“.

Doporučované

Nejčtenější