Novinky

Zveřejňování návratných finančních výpomocí poskytnutých vlastní příspěvkové organizaci

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů, lze návratnou finanční výpomoc (dále jen „NFV“), s výjimkou NFV podle § 34 odst. 1, poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu.

V § 34 odst. 1 rozpočtových pravidel je mj. stanoveno, že příspěvková organizace může k dočasnému krytí svých potřeb získat od svého zřizovatele NFV, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší. Z tohoto ustanovení vyplývá, že NFV příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je poskytovatel této NFV, není poskytována na základě žádosti uvedené v § 10a odst. 3 rozpočtových pravidel prostřednictvím veřejnosprávní smlouvy.

Podle § 10d odst. 1 rozpočtových pravidel poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo NFV a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění. S ohledem na skutečnost, že obec příspěvkové organizaci, jejímž je zřizovatelem, poskytuje NFV jiným způsobem než prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, nevztahuje se na ni povinnost zveřejnění stanovená v § 10d odst. 1 rozpočtových pravidel.

Doporučované

Nejčtenější