Novinky

Způsob svěření majetku zřizovatele příspěvkové organizaci

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Hospodaření příspěvkové organizace je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který je zákonem veřejnoprávním. Podle § 27 odst. 2 písm. e) tohoto zákona je povinnou náležitostí zřizovací listiny příspěvkové organizace „vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)“. Svěřený majetek je tak podle uvedeného zákona povinně uveden ve zřizovací listině, resp. v její příloze, a zřizovací listinou je svěřen k hospodaření.

Výpůjčka je upravena v občanském zákoníku, který je zákonem soukromoprávním. V § 2193 občanského zákoníku je stanoveno „Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.“. Z tohoto ustanovení vyplývá, že výpůjčka se sjednává soukromoprávní smlouvou.

Podle našeho právního názoru je třeba při svěření majetku zřizovatele příspěvkové organizaci k výkonu její hlavní činnosti vycházet ze zákona č. 250/2000 Sb. a majetek svěřit zřizovací listinou. Přenechání veškerého majetku do výpůjčky neodpovídá znění zákona č. 250/2000 Sb., tento institut by neměl nahrazovat postup podle § 27 odst. 2 písm. e) uvedeného zákona. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovou organizací však není vyloučeno, mělo by se ale jednat pouze o dočasné řešení po dobu, po kterou příspěvková organizace nemůže svěřený majetek využívat např. z důvodu jeho rekonstrukce.

Ve zřizovací listině může být uveden pouze majetek, který zřizovatel přenechává příspěvkové organizaci k hospodaření jako majetek svěřený podle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., nikoliv majetek přenechaný příspěvkové organizaci do výpůjčky na základě soukromoprávní smlouvy o výpůjčce uzavřené podle občanského zákoníku. Při svěření majetku příspěvkové organizaci je třeba postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb., nikoliv podle občanského zákoníku. Ten může být využit pro účely výpůjčky pouze v mimořádných situacích, jak je uvedeno výše.

Doporučované

Nejčtenější