Novinky

Uplatnění DPH při likvidaci nepoužitelných léčiv

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Náhrady poskytované z kapitoly VPS
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Podle § 89 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů jsou provozovatelé (tzn. osoby podle § 6 odst. 1 zákona o léčivech, např. výrobci nebo dovozci léčivých přípravků, distributoři nebo prodejci léčiv, osoby oprávněné k poskytování zdravotních služeb nebo osoby organizující či provádějící výzkum léčiv) povinni podle § 89 odst. 1 zákona o léčivech odevzdat nepoužitelná léčiva osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona o léčivech.

Podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech, je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami v lékárně.

Podle § 88 odst. 3 zákona o léčivech, provádějí odstraňování nepoužitelných léčiv právnické nebo fyzické osoby (dále jen „likvidátor“) na základě souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti. Likvidátoři přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně. Náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí likvidátorům stát prostřednictvím krajského úřadu.

Likvidátor přebírá nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně a lékárnám nefakturuje žádnou službu, která by byla předmětem DPH podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH. Likvidátor následně vyčíslí náklady spojené s odstraňováním léčiv a zašle žádost o náhradu nákladů krajskému úřadu k vyřízení. Kalkulace nákladů zpravidla zahrnuje vlastní náklady likvidátora a náklady na plnění přijatá v souvislosti s touto likvidací. Zahrnutí DPH do kalkulace bude záviset na daňovém režimu likvidátora:

  • pokud je likvidátor plátcem DPH, může uplatnit odpočet daně na vstupu v souvislosti s přijatými zdanitelnými plněními použitými pro odstranění nepoužitelných léčiv (jestliže jsou tato plnění poskytnuta plátcem daně nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě). Tuto daň na vstupu nezahrnuje do své kalkulace nákladů. V případě, že likvidátor nemůže jako plátce daně uplatnit u přijatých plnění plný nárok na odpočet daně z daně na vstupu, zahrnuje do své kalkulace nákladů i poměrnou část DPH, u které nemůže uplatnit odpočet daně. V případě, že likvidátor nemůže jako plátce daně uplatnit u těchto přijatých plnění žádný nákrok na odpočet daně na vstupu, zahrnuje do své kalkulace nákladů celou částku DPH, u které nemůže uplatnit odpočet daně;
  • pokud je likvidátor plátcem DPH, pak platí, že předmětná úhrada nákladů od krajského úřadu naplňuje definici úplaty pro účely zákona o DPH; jedná se tím ze strany likvidátora o poskytnutí zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH. Výše uvedené celkové náklady tak představují základ daně na výstupu likvidátora a ten je povinen zatížit své plnění daní na výstupu. Krajský úřad pak hradí celou částku, která odpovídá úplatě za plnění poskytnuté likvidátorem včetně daně na výstupu;
  • pokud likvidátor není plátcem DPH, zahrnuje do celkové částky nákladů na odstranění nepoužitelných léčiv k úhradě krajským úřadem náklady na přijatá plnění použitá pro odstranění nepoužitelných léčiv včetně daně na vstupu (pokud jsou tato plnění poskytnuta plátcem daně) a dále vlastní náklady likvidátora za toto odstranění nepoužitelných léčiv. Jako neplátce daně likvidátor již k hodnotě svého plnění žádnou daň na výstupu nepřidává. Krajský úřad pak hradí částku, která odpovídá úplatě (bez daně na výstupu) za plnění poskytnuté likvidátorem.

Doporučované

Nejčtenější