Novinky

Promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně školským zařízením

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Podle § 161 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, provádí krajský úřad rozpis finančních prostředků poskytnutých kraji ze státního rozpočtu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 160 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona.

Při zjištění porušení rozpočtové kázně při nakládání s uvedenými prostředky, které krajský úřad rozepsal a poskytl právnickým osobám zřizovaným krajem, obcí nebo svazkem obcí, se postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně možného snížení nebo prominutí odvodu nebo penále.

Pro posouzení možnosti prominout nebo snížit odvod nebo penále jsou rozhodující podmínky rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu kraji. Pokud je v rozhodnutí uvedena povinnost příjemce dotace (kraje) zaslat zpět MŠMT peněžní prostředky, které odvedla do rozpočtu kraje právnická osoba z titulu porušení rozpočtové kázně, bylo by možné odvod nebo penále prominout, dokud nebyl proveden odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně na účet kraje.

Ačkoliv se v případě prostředků poskytovaných MŠMT kraji a dále rozepisovaných krajským úřadem podle školského zákona nejedná o typický postup při poskytování dotací podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ale o postup podle zvláštního zákona, kterým je školský zákon, je třeba při snížení nebo prominutí odvodu nebo penále postupovat podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb. Protože dotace byla MŠMT poskytnuta kraji, mělo by takovou věc projednat a rozhodnout pouze zastupitelstvo, nikoliv krajský úřad. Příslušnost zastupitelstva lze podle našeho názoru dovodit i z § 161c odst. 8 školského zákona, podle něhož krajský úřad o rozpisu a přidělení finančních prostředků podle § 161 až 161c informuje zastupitelstvo kraje.

Doporučované

Nejčtenější