Novinky

Poskytování darů obcí

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Rozhodnutí, zda bude obec poskytovat dary a v jakém finančním objemu, náleží do samostatné působnosti obce, je tedy zcela na jejím rozhodnutí, zda bude dary poskytovat, v jaké hodnotě a zda se bude jednat o dary bez účelového určení nebo na konkrétní účel. Prostředky na poskytování darů musejí být součástí rozpočtu.

Podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva rozhodovat o poskytování darů v hodnotě nad 20 000 Kč v jednom kalendářním roce. O poskytování darů v nižší hodnotě rozhoduje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, rada obce.

Poskytování darů je upraveno v § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dary jsou poskytovány bez účelového určení, není však vyloučeno, aby bylo použití daru účelově podmíněno. Podmínky pro použití daru na stanovený účel by byly upraveny podle obecných ustanovení občanského zákoníku ve smlouvě o poskytnutí daru.

Prostředky, u nichž je třeba sledovat účel a podmínky jejich použití a podmínky, by měly být poskytnuty jako dotace, resp. návratná finanční výpomoc, podle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. U takových prostředků je možné sledovat jejich použití a plnění stanovených podmínek pro jejich použití a podmínek s tím souvisejících. V případě neoprávněného použití dotace nebo návratné finanční výpomoci uloží obec příjemci peněžních prostředků odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků.

Ani u daru není vyloučeno jeho vrácení, pokud obdarovaný neplní podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí daru. Povinnost vrátit dar při nesplnění stanoveného účelu použití daru nebo jiných podmínek by bylo třeba upravit v darovací smlouvě. Darovací smlouva nemusí být, s výjimkou nemovitých věcí, písemná, u účelově určených darů je však písemná forma nanejvýš vhodná, aby bylo možné prokázat její porušení a případně se domáhat vrácení daru.

To, zda bude obec poskytovat dary nebo dotace, záleží pouze na jejím rozhodnutí, tedy na výsledku jednání zastupitelstva, resp. rady obce.

Doporučované

Nejčtenější