Novinky

Orgán obce kompetentní k uložení odvodu své příspěvkové organizaci podle § 28 odst. 9

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, může příspěvkové organizaci její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže

  1. její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, nebo
  2. její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele.

Zákon č. 250/2000 Sb. nestanoví, zda uložení výše uvedených odvodů spadá do kompetence zastupitelstva nebo rady územního samosprávného celku. V daném případě je proto třeba vycházet z kompetencí vyhrazených zastupitelstvu a radě v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., je radě obce vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2).

Zřízení a rušení příspěvkových organizací a schvalování jejich zřizovacích listin je vyhrazeno podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., zastupitelstvu obce.

Ve vyhrazených kompetencích zastupitelstva (§ 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.) není uvedeno plnění úkolů zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, ani není vyhrazena zastupitelstvu možnost ukládat příspěvkovým organizacím, které zřídilo, odvody do rozpočtu obce podle zvláštního předpisu, tj. podle zákona č. 250/2000 Sb.

Podle našeho právního názoru tedy úkoly zřizovatele příspěvkové organizace podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., plní rada obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. Pro úplnost ještě uvádíme, že odvody uložené podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. radou jsou příjmem rozpočtu územního samosprávného celku.

Doporučované

Nejčtenější