Novinky

Změna termínu realizace dle smlouvy

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Dotaz:

K možnosti svěřit rozhodování o změně smlouvy o poskytnutí dotace hejtmanovi či krajskému úřadu v případě, že o poskytnutí rotace rozhodovala rada, a radě v případě, že o poskytnutí dotace rozhodovalo zastupitelstvo. Důvodem je situace, kdy je žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace podána krátce před uplynutím termínu a orgán příslušný k rozhodnutí o žádosti a k odsouhlasení změny smlouvy se do uplynutí původního termínu nestačí sejít. Příjemce dotace je v nejistotě, zda jeho žádosti bude vyhověno.

Není-li možné svěřit rozhodování o změně smlouvy jinému orgánu, jakou povahu má mít změna v obsahu závazku, když k uzavření dodatku ke smlouvě prodlužujícího původní termín dokončení projektu dojde na základě rozhodnutí příslušného orgánu až po uplynutí původního termínu?

Odpověď:

K první části dotazu:

Pravomoci orgánů kraje jsou upraveny v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Zastupitelstvu kraje je podle § 36 písm. c) vyhrazeno poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu. Radě kraje je podle § 59 odst. 2 písm. a) vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 000 Kč v jednotlivém případě.

Možnost přenosu pravomoci orgánu kraje na jiný orgán kraje je výslovně upravena zákonem o krajích. Podle § 37 má zastupitelstvo právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě podle § 59 odst. 1. Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu, pouze rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. e) (o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz). Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu zcela nebo zčásti rozhodování podle § 59 odst. 3 (rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo).

Z uvedených ustanovení zákona o krajích vyplývá, že pravomoci rozhodovat o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy jsou vyhrazenými pravomocemi zastupitelstva nebo rady, proto o uzavření smlouvy i o jejích změnách rozhodují výhradně tyto orgány. Orgán příslušný k rozhodnutí o poskytnutí dotace a k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nemůže tuto svou vyhrazenou pravomoc přenášet na jiný orgán kraje.

K druhé části dotazu:

Pokud byla doručena žádost o změnu termínu dokončení projektu před termínem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace, ale do uplynutí tohoto termínu nebylo příslušným orgánem o žádosti rozhodnuto, je možné uzavřít dodatek ke smlouvě s upraveným termínem dokončení i po uplynutí termínu stanoveného ve smlouvě.

Tento závěr je podpořen i judikaturou Nejvyššího správního soudu, např. rozsudkem č. j. 1 Afs 100/2009 – 67. Rozsudek se týká žaloby proti rozhodnutím finančního ředitelství, kterými bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutím finančního úřadu, kterými byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně a penále. Nejvyšší správní soud ve výše uvedeném rozsudku uvedl, že je to právě poskytovatel podpory či dotace, který v režimu zákona o rozpočtových pravidlech autoritativně rozhoduje o podmínkách poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu či fondu. Z toho lze dovodit, že je také oprávněn tyto podmínky změnit, a to i v případě, kdy již nastalo jejich nesplnění ze strany příjemce podpory.

Doporučované

Nejčtenější