Novinky

Srovnávání rozpočtu na skutečnost u přijatých dotací

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 4. 9. 2019 12:45
  • Úprava stránky

Dotaz:

Musí být vždy provedeno rozpočtové opatření, aby rozpočet územního samosprávného celku odpovídal skutečné výši přijaté dotace?

Odpověď:

NE

  • rozpočet je finanční plán
  • skutečnost plnění rozpočtu zobrazuje závěrečný účet a výkaz FIN
  • rozpočtové opatření se provádí pouze, pokud se mění schválený rozpočet a zároveň by byl realizován rozpočtem nezajištěný výdaj (s výjimkou uvedenou v § 16 odst. 4) – navýšení příjmů bez souvztažného navýšení výdajů nevyžaduje provedení rozpočtového opatření

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje územním samosprávným celkům (ÚSC) povinnost, aby plnění rozpočtu odpovídalo schválenému, resp. upravenému rozpočtu (pozn. „upravený rozpočet“ je vždy schváleným rozpočtem, byť po změnách). Rozpočet je finanční plán; pro sledování skutečně vynaložených výdajů slouží závěrečný účet.

Podle § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. je rozpočtovým opatřením („RO“) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu. Rozpočtovým opatřením se tudíž neřeší přijetí nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, proti kterým nejsou žádné výdaje (např. obdržená pokuta, vyšší daňové příjmy nebo obdržení dotace, pokud výdaje již byly uskutečněny (ex-post dotace) nebo budou uskutečněny až v následujícím roce (ex-ante dotace)). Uvedené rovněž vyplývá z § 16 odst. 4 věta první: „RO se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Příjmy, proti nimž nejsou výdaje, se tudíž nezapojují do rozpočtu a související změna peněžních prostředků je vykázána v rámci třídy 8 rozpočtové skladby.

Narovnání rozpočtu na skutečnost se proto neprovádí, pokud se z nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, neuskuteční rozpočtem nezajištěné výdaje.

Stejným způsobem se postupuje i u průtokových dotací, kdy se RO provádí pouze v případě změny schváleného rozpočtu (např. § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.). Záleží tedy na tom, v jaké úrovni agregace ÚSC svůj rozpočet schválil. Věta třetí § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. (změna ve finančních vztazích k jinému rozpočtu) pouze stanoví, že pokud nastane některá ze situací v odst. 3 (definice RO), tak je nezbytné provést RO povinně. Předmětné ustanovení nerozšiřuje případy, ve kterých je nutné provést RO.

Pro doplnění uvádíme, že RO se provádí i v případech, kdy je z důvodu neplnění příjmů ohroženo krytí rozpočtovaných výdajů. V takovém případě se RO sníží objem rozpočtu redukcí některých narozpočtovaných výdajů.

Příklad:

ÚSC obdrží platbu ex-post dotace, kterou z nějakého důvodu neměl zahrnutou ve schváleném rozpočtu. V daném případě se RO neprovádí, jelikož příslušný výdaj již byl uskutečněn. RO by bylo provedeno pouze v případě, pokud by ÚSC využil tento původně nerozpočtovaný příjem na realizaci nových, rozpočtem nezajištěných výdajů.

Doporučované

Nejčtenější