Novinky

Obědy zdarma

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Kraj připravuje projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách“. Poskytovatelem dotace je MPSV; partnery projektu obecní a krajské základní školy. Kraj bude vystupovat v roli příjemce dotace. Dotace dle rozhodnutí o poskytnutí dotace pokrývá 100 % způsobilých výdajů (85% EU + 15% státní rozpočet).

V přechozích dvou obdobných projektech poskytoval kraj partnerům finanční prostředky na způsobilé výdaje (výdaje na stravování vybraných žáků) formou individuální dotace dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., což bylo velmi administrativně náročné pro kraj i příjemce dotace. MPSV předpokládá poskytnutí těchto prostředků na základě smluv o partnerství s finančním příspěvkem. Poskytovatel dotace (MPSV) tedy i pro kraje předpokládá poskytnutí finančních prostředků z projektu na základě nepojmenované smlouvy uzavřené podle § 1 746 odst. 2 občanského zákoníku, tedy nepředpokládá pro předání finančních prostředků projektu z kraje na základní školy veřejnoprávní smlouvu (dle zákona č. 250/2000 Sb.), ale smlouvu soukromoprávní.

Jak správně, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., poskytnout partnerům projektu (základním školám, které nejsou příspěvkovými organizacemi kraje) finanční prostředky výše uvedenou smlouvou o partnerství, aniž by se kraj vystavil riziku zpochybnění tohoto postupu ze strany kontrolních orgánů MF?

Odpověď:

Povinnosti mezi příjemcem dotace a jeho partnerem pro projekt upravuje právní akt ve formě smlouvy o partnerství. Dotační vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotace je v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; dotační vztah mezi příjemcem a partnerem projektu je v režimu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

S tím, že by měl být vztah mezi příjemcem dotace a partnerem projektu v režimu zákona č. 250/2000 Sb. nesouhlasíme. V Operačním programu potravinové a materiální pomoci je sice uvedeno, že vztah mezi příjemcem dotace a partnerem projektu je dotační v režimu zákona č. 250/2000 Sb., dále je však uvedeno, že příjemce uzavírá s partnery smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem. Obsah smlouvy o partnerství není stejný jako u smlouvy o poskytnutí dotace. Předpokladem pro poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy je žádost o poskytnutí dotace, která vychází z individuální potřeby žadatele nebo z vypsaného programu. S pomocí dotace realizuje její příjemce vlastní cíl a odpovídá za dodržení stanovených podmínek. Protože na dotaci není právní nárok, nemusí být žádosti o její poskytnutí vyhověno. Předmětem smlouvy o partnerství je přesně specifikovaná spolupráce pro zajištění úkolů kraje.

Byť může být partnerem projektu i škola (příspěvková organizace zřízená obcí nebo DSO), nepovažujeme za vhodné, aby jí kraj poskytoval prostředky formou dotace ze svého rozpočtu. Důvodem je nejen rozdíl v obsahu zmíněných smluv, ale i povinnost kraje, jako příjemce dotace, zajistit nákup surovin a přípravu hotových jídel pro podporované osoby a zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty dotací. Smlouvou o partnerství by tak měla být zajištěna i úhrada případných výdajů partnera nad rámec výdajů na nákup surovin, přípravu hotových jídel a jejich poskytnutí, které však s těmito výdaji bezprostředně souvisejí.

V Operačním programu potravinové a materiální pomoci je dále uvedeno, že výdaje partnerů projektu by měly být výdajem podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. (dotace do rozpočtů obcí v kraji), protože je potřebné dotaci poslat prostřednictvím rozpočtu zřizovatele partnera. O dotaci obci se však v posuzovaném případě nejedná, protože obec neuzavírá s krajem smlouvu o poskytnutí dotace a není příjemcem prostředků. Pokud je partnerem projektu škola nebo školské zařízení, jehož zřizovatelem není kraj ani obec, ale jiný soukromoprávní subjekt, uzavře kraj s takovým partnerem soukromoprávní smlouvu o partnerství. Pokud je partnerem projektu škola, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není kraj, uzavře s ní kraj rovněž soukromoprávní smlouvu o partnerství, v níž mimo jiné uvede, že peněžní prostředky budou poskytnuty prostřednictvím rozpočtu jejího zřizovatele. Peněžní prostředky poskytované příspěvkové organizaci jako partnerovi projektu na základě smlouvy o partnerství je možné i vhodné poskytnout prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, a to nejen na základě takové úpravy ve smlouvě o partnerství, ale i na základě ustanovení § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.

K otázce, zda je poskytnutí bezplatného stravování plněním úkolů kraje v samostatné působnosti, uvádíme, že předmětem dotace poskytnuté MPSV ze státního rozpočtu kraji je zajištění nákupu potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi, které zajišťují stravování dětem během školní docházky. Závazek zajistit stanovený účel dotace má kraj, kterému je v rozhodnutí o poskytnutí dotace umožněno zajistit splnění účelu dotace prostřednictvím partnerů projektu. V posuzovaném případě partner projektu, uvedený v příloze rozhodnutí o poskytnutí dotace, pouze pomáhá příjemci dotace – kraji – realizovat účel dotace. Realizátorem účelu dotace a poskytovatelem obědů je tak pouze kraj v rámci své samostatné působnosti, který je na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace oprávněn využít pro splnění účelu dotace spolupráci s partnery (subdodavateli).

Doporučované

Nejčtenější