Novinky

Náhrada mzdy

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Komunální volby
  • Metodika
  • Parlamentní volby
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor
  • Volba prezidenta

Dotaz:

Podle § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, má člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Může si zaměstnavatel do této částky započítat i odvody pojistného, které hradí sám zaměstnanec?

Odpověď:

Uvolňující zaměstnavatel si může do náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku zahrnout pouze pojistné na sociální, případně zdravotní pojištění odvedené zaměstnavatelem z náhrady mzdy, nikoliv zaměstnancem.

 

Dotaz:

Může být poskytnuta náhrada mzdy za celou směnu, na kterou člen OVK nenastoupí z důvodu členství v okrskové volební komisi. 12hodinové směny nelze dělit, denní směna má být od 7 do 19 hod. Zaměstnavatel sdělil, že uvolní zaměstnance ze zaměstnání, pouze však od 8 do 14 hod.

Tazatel nemůže pracovat od 7 do 8 hod, potom se přesunout do volební místnosti a ve 14 hodin být opět na pracovišti, protože činnost volební komise nekončí ve 14 hodin, ale až po sečtení hlasů a předání výsledků voleb. Jeho směna byla obsazena jiným zaměstnancem a po ukončení činnosti volební komise by tak nemohl nastoupit do zaměstnání a dokončit směnu.

Má nárok na poskytnutí náhrady mzdy pouze za dobu konání voleb, nebo za celou 12hodinovou směnu, která mu byla z důvodu členství ve volební komisi zrušena?

Odpověď:

Podle směrnice č. j. MF-62 970/2013/12-1204, ve znění pozdějších směrnic, lze z dotace ze státního rozpočtu hradit náhrady mezd nebo platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise (OVK). Člen OVK, který je v pracovním poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku se poskytuje pouze za dobu nezbytně nutnou pro výkon funkce člena OVK, tedy pouze za tu část pracovní doby, v níž zaměstnanec, člen OVK, vykonává funkci člena OVK.

Doba výkonu funkce člena OVK nemusí podle začínat přesně v 8 hod., ale dříve z důvodu přípravy ve volební místnosti, a nekončí přesně 14. hodinou, ale až ukončením činnosti komise v den voleb. Ukončení činnosti OVK by mělo být zachyceno v evidenci o přítomnosti členů OVK ve volební místnosti, což vyplývá z ustanovení § 6 odst. 4 věty druhé vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky. V tomto ustanovení je uvedeno, že pokud se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně zkrátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

Protože lze náhradu mzdy poskytnout pouze za dobu výkonu funkce člena OVK, která bezprostředně zasáhla do pracovní doby, nemůže být poskytnuta za celou směnu, tedy i za dobu, po kterou zaměstnanec nevykonával funkci člena OVK. Pokud by zaměstnanec z důvodu členství v OVK na směnu vůbec nenastoupil, může se dohodnout se svým zaměstnavatelem na přesunu směny, případně na poskytnutí náhradního volna.

 

Dotaz:

Člen komise pracoval ve volební komisi v pátek od 13:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 18:30 hod. V době, kdy komise zasedala, neměl plánovánu směnu, ale měl mít noční z pátku na sobotu (od 22:00 hod) a následně i v sobotu a to už od 18:00 hod. Na žádnou noční nenastoupil a zaměstnavateli doložil potvrzení o účasti (i když na dobu, kdy skutečně pracoval v komisi).

Má v tomto případě nárok na refundaci mzdy za obě noční směny?

Odpověď:

Podle volebních zákonů má člen okrskové volební komise (OVK), který je v pracovním poměru nebo ve služebním poměru, nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Pokud členovi OVK nezasáhl výkon funkce ve volební komisi do pracovní směny, nevznikl mu nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu výkonu funkce. Pro vznik nároku na náhradu mzdy nebo platu je rozhodující, zda výkon funkce zasáhl do pracovní doby, např. tak, že člen OVK opustil pracoviště před koncem pracovní doby z důvodu činnosti ve volební komisi. Pokud na žádnou směnu nenastoupil, nemohl výkon funkce člena OVK zasáhnout do jeho pracovní doby.

 

Dotaz:

Je možné z dotace na volby nárokovat i poměrnou část mzdy nebo platu vlastního zaměstnance obce, který se stal členem OVK v této obci, tj. obec jej, jako jeho zaměstnavatel, pro výkon této funkce uvolnila do své volební komise?

Odpověď:

Ustanovení čl. I odst. 2 písm. k) směrnice č. j. MF-62 970/2013/12-1203, ve znění pozdějších směrnic, se vztahuje i na zaměstnance obce, které zaměstnavatel uvolnil pro výkon funkce člena OVK, tedy i na zaměstnance obce, v níž probíhají volby. Pokud obec uvolní svého zaměstnance k výkonu funkce člena OVK na dobu zasahující do jeho pracovní doby, lze uplatnit náhradu mzdy za tuto dobu.

Doporučované

Nejčtenější