Novinky

Zdanění odměny člena okrskové volební komise

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Územní rozpočty
  • Metodika
  • Komunální volby
  • Parlamentní volby
  • Volba prezidenta
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů

Od 1. 1. 2018 dochází podle novelizovaného ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 170/2017 Sb., u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti bez učiněného prohlášení k dani k systémové změně ve vybírání daně srážkou podle zvláštní sazby daně.

Podle novelizovaného znění § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů jsou příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se:

  1. o příjmy podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
  2. v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

Z výše uvedeného plyne, že z měsíčního příjmu ze závislé činnosti (tj. i z odměny člena volební komise) v úhrnné výši do 2 500 Kč u poplatníka, který u plátce daně neučiní prohlášení k dani, se srazí nově srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 odst. 2 zákona o daních z příjmů (nikoliv jako doposud záloha na daň). V takovém případě již poplatník nebude povinen po uplynutí zdaňovacího období podávat daňové přiznání a sraženou daní bude jeho daňová povinnost vypořádaná, nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 zákona o daních z příjmů (tzn. nezapočte-li si sraženou daň z těchto příjmů na celoroční daň v daňovém přiznání).

Pokud např. obec zúčtuje odměnu ve prospěch poplatníka na mzdový list za měsíc září ve výši 1 400 Kč a za měsíc říjen ve výši 2 100 Kč, u poplatníka bez prohlášení k dani srazí vždy při zúčtování mezd daň srážkou podle zvláštní sazby (§ 6 odst. 4 písm. b) ZDP) a sraženou daň odvede správci daně ve lhůtě stanovené v § 38d odst. 3 ZDP. Pro daňové účely pak není na překážku, že odměna bude poplatníkovi vyplacena v netto výši (tj. po srážce daně) později, např. až v listopadu.

Pokud by obec tuto odměnu ve výši 3 500 Kč zúčtovala ve prospěch poplatníka na mzdový list najednou (např. v listopadu), pak by z této částky již musela být sražena záloha na daň včetně pojistného (tj. z tzv. superhrubé mzdy) a poplatník bez prohlášení k dani by byl povinen podat daňové přiznání podle § 38g odst. 2 ZDP. Upozorňujeme, že odměnu nelze rozúčtovat zpětně na již uplynulé měsíce.

K úhradě odvodu nemocenského pojištění z odměny člena okrskové volební komise (OVK)

(podrobnější informace je uvedena ve Zprávách pro finanční orgány obcí a krajů č. 4/2018)

Vyhláškou č. 185/2018 Sb. byly s účinností od 1. 9. 2018 zvýšeny odměny členů OVK. Tím může dojít k tomu, že výše odměny člena OVK dosáhne částky 2 500 či vyšší, čímž bude překročen limit pro účast na nemocenském pojištění. V souvislosti se zvýšením odměn členů OVK a zúčtováním odměny ve výši nejméně 2 500 Kč v jednom měsíci je možné zahrnout výdaj obce na sociální pojištění z poskytnuté odměny členům OVK do výdajů hrazených z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu volebních výdajů.

V souvislosti s navýšením odměn byla ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí posuzována také otázka účasti na nemocenském pojištění a povinnosti odvodů pojistného na sociální pojištění, která vzniká od částky 2 500 Kč v kalendářním měsíci (limit pro zaměstnání malého rozsahu). Činnost okrskových volebních komisí však spadá pravidelně alespoň do dvou kalendářních měsíců. Je tudíž na místě, aby obecní úřad v takovém případě evidoval odměnu po částech ve dvou kalendářních měsících, přičemž ani v jednom z měsíců nedojde k dosažení částky, která by zakládala povinnost odvodů pojistného na sociální pojištění. K tomu podrobněji stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí na jeho webových stránkách: Informace o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018. S ohledem na zdanění zvláštní odměny se současně doporučuje provést rozúčtování do dvou měsíců tak, aby částky byly dělitelné 100.

Ze zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec v roce 2018 účasten nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž výše příjmu zúčtovaného do kalendářního měsíce činila alespoň 2 500 Kč. Jestliže po skončení zaměstnání malého rozsahu byl příjem z tohoto zaměstnání zúčtován do kalendářního měsíce, v němž již zaměstnání netrvalo, považuje se tento příjem pro posouzení účasti na nemocenském pojištění za příjem zúčtovaný do posledního měsíce, v němž zaměstnání malého rozsahu skončilo. Pro posuzování účasti na nemocenském pojištění se nepřihlíží k tomu, v kterém měsíci byl příjem vyplacen. Jestliže zvláštní odměna byla vykázána účetně jako výdaj (náklad) do měsíce října a vyplacena v listopadu, jde o příjem zúčtovaný do října.

Pokud by zvláštní odměna člena OVK dosáhla výše alespoň 2 500 Kč) a byla zúčtována do jednoho kalendářního měsíce, byl by člen OVK v tomto měsíci účasten nemocenského pojištění, z odměny by muselo být odvedeno pojistné na sociální pojištění a obec by oznamovala okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení nástup člena OVK do zaměstnání dnem složení slibu. Povinnost platit pojistné by měl v takovém případě i zaměstnavatel (obecní úřad), který by tuto část pojistného obdržel ze státního rozpočtu (viz výše).

 

Nejčtenější