Novinky

Náhrada mezd, platů, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele (čl. I odst. 2 písm. k) směrnice MF-62970/2013/12-1204)

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Územní rozpočty
  • Metodika
  • Komunální volby
  • Parlamentní volby
  • Volba prezidenta
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů

Informace na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí:

Podle § 206 odst. 3 zákoníku práce „jestliže je podle zvláštního právního předpisu (např. podle příslušného volebního zákona) zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, případně, z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od náhrady“.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zastává právní názor, že předmětem refundace zaměstnavatelem vyplacené náhrady mzdy nebo platu zaměstnanci v souvislosti s jeho uvolněním pro činnosti člena volební komise je též pojistné na sociální a zdravotní pojištění odvedené zaměstnavatelem z této náhrady, tedy poměrná část zákonných odvodů.

K otázce odvodu pojistného z náhrady mzdy nebo platu za dobu uvolnění citujeme: „podle § 25a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má-li někdo povinnost podle zvláštního předpisu hradit vyplacenou náhradu mzdy jejímu plátci, má povinnost hradit mu i pojistné z této náhrady mzdy odvedené“.

Postup při odvodu pojistného při výkonu činnosti dvou zaměstnání malého rozsahu za předpokladu, že obec je povinna hradit zaměstnavatelům náhradu mzdy vyplacenou zaměstnancům za dobu výkonu funkce člena volební komise:

Vykonává-li člen okrskové volební komise v kalendářním měsíci pro obec dvě nebo více zaměstnání malého rozsahu, z nichž jedno je zaměstnáním člena okrskové volební komise (OVK), a ze všech zaměstnání je účasten nemocenského pojištění, uhradí si obec z přidělených prostředků pojistné na sociální pojištění odvedené z odměny člena OVK. Například pokud byla v kalendářním měsíci zaměstnanci zúčtována odměna z činnosti vykonávané pro obec na základě dohody o pracovní činnosti ve výši 2 400 Kč a z činností člena OVK 1 300 Kč, úhrn vyměřovacích základů z obou zaměstnání malého rozsahu činí 3 700 Kč. Proto z obou zaměstnání je tento zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Obec odvede pojistné na sociální pojištění z 2 400 Kč a z 1 300 Kč. Uhradit si může pojistné na sociální pojištění odvedené z částky 1 300 Kč. Pojistné činí 325 Kč (25 % z 1 300 Kč).

Doba, za kterou lze poskytnout náhradu mzdy

Člen okrskové volební komise (OVK), který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku se poskytuje za dobu nezbytně nutnou pro výkon funkce člena OVK, tedy pouze za tu část pracovní doby, v níž zaměstnanec vykonává funkci člena OVK, případně s tím spojené práce.

Ukončení činnosti OVK by mělo být zachyceno v evidenci o účasti členů OVK na jednání OVK. Podle evidence je vyplácena odměna za výkon funkce člena OVK na základě skutečné přítomnosti a výkonu funkce člena OVK. Vedení evidence přítomnosti členů OVK na jednáních OVK vyplývá z prováděcích vyhlášek k volebním zákonům (§ 6 odst. 4 věty druhé vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, § 12 odst. 5 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, § 17 odst. 4 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů. Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavců 1 a 2 poměrně zkrátí podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Protože lze náhradu mzdy poskytnout pouze za dobu výkonu funkce člena OVK, která bezprostředně zasáhla do pracovní doby, případně včetně nezbytné doby bezprostředně navazující (např. na dopravu do volební místnosti), nemůže být náhrada mzdy poskytnuta za celou 12hodinovou směnu, pokud se tato doba nepřekrývala s dobou výkonu funkce člena OVK.

 

Doporučované

Nejčtenější