Novinky

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Veřejný sektor
 • Územní samosprávný celek
 • Soustava informativních a monitorujících ukazatelů
 • Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků navazuje na dřívější Monitoring hospodaření obcí, který Ministerstvo financí provádělo od roku 2009. V roce 2017 provedlo Ministerstvo financí změnu v metodice monitoringu hospodaření obcí, kterou došlo ke zrušení usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 a zároveň k přijetí nového usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků.

Záměrem provedené změny monitoringu bylo dosažení jeho souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který nabyl účinnosti dne 21. února 2017. Do soustavy ukazatelů monitoringu bylo mimo jiné přidáno pravidlo rozpočtové odpovědnosti pro ÚSC, které se týká obcí a krajů bez jejich příspěvkových organizací. V rámci monitoringu je pravidlo rozpočtové odpovědnosti považováno za primární ukazatel, kterému byly ostatní ukazatele přizpůsobeny. Z toho důvodu byly do monitoringu nově zahrnuty kraje a příspěvkové organizace byly vyloučeny.

Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Za stěžejní jsou považovány tři následující ukazatele, které označujeme jako monitorující:

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (§ 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

 • podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky
 • hodnota by neměla překročit 60 %

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

 • tento ukazatel zachycuje míru zadlužení majetku daného ÚSC. To znamená, jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji
 • hodnota by neměla překročit 25 %

Celková likvidita

 • vyjadřuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Hodnota ukazatele nižší než 1 naznačuje, že obec není schopna splatit své krátkodobé závazky (dostává se do platební neschopnosti)
 • hodnota by neměla být nižší než 1

Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze indikuje možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci.

Monitoring nepředstavuje žádné administrativní ani finanční nároky na rozpočty a chod územních samosprávných celků.

Výsledné hodnoty ukazatelů monitoringu hospodaření ÚSC jsou veřejně dostupné na informačním portálu Monitor (http://monitor.statnipokladna.cz).

Algoritmy SIMU (.XLS, 29 kB) (Soustava informativních a monitorujících ukazatelů) pro Monitoring hospodaření územních samosprávných celků.

 

Doporučované

Nejčtenější