Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2022

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 6. 2022

oddělení 2202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 2202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Monitoring hospodaření obcí

Rozpočty územních samosprávných celků se navrátily na svoji úroveň před vypuknutím pandemie COVID-19, avšak s nejvyšší inflací za posledních 30 let. Ačkoliv se hospodaření územních rozpočtů již úspěšně zotavilo z hospodářského útlumu vyvolaného pandemií, musí čelit důsledkům pokračující ruské invaze na Ukrajině a akcelerující inflace. V polovině roku značně vzrostly výdaje územních rozpočtů na pomoc Ukrajině, které jsou do určité míry kompenzovány ze státního rozpočtu, a zároveň došlo k růstu základní úrokové sazby ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“), která se snaží zkrotit prudký růst cen. Územní samosprávné celky se však nacházejí ve velmi dobré finanční kondici. Saldo územních rozpočtů překonalo výsledky hospodaření nejen z předminulého roku, ale i z období před vypuknutím pandemie COVID-19, tedy výsledky hospodaření za rok 2019. Za zlepšením salda územních rozpočtů stojí menší restriktivní opatření související s epidemií a zejména posílené inkaso daňových příjmů. 

Daňové příjmy krajů a obcí jsou již od minulého roku negativně poznamenány zrušením institutu superhrubé mzdy a výplatou kompenzačního bonusu podnikatelům projevující se poklesem inkasa daně z příjmů fyzických osob. Objem daňových příjmů územních samosprávných celků však neklesl, ale naopak překonal objem daňových příjmů z roku 2019, a to zejména v důsledku navýšení podílu krajů a obcí na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní a vyplácení příspěvků ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu. Podle nejaktuálnější daňové predikce pro rok 2022 by daňové příjmy obcí a krajů měly v letošním roce významně překonat jejich inkaso z roku 2021 a nadále růst. Na tom by se měl podílet především růst inkasa daně z přidané hodnoty. Naopak je prozatím předpokládán meziroční pokles inkasa daně z příjmů právnických osob. 

Územní rozpočty jsou od února letošního roku negativně ovlivňovány ruskou invazí na Ukrajině, která v globálním měřítku významně přispěla k akceleraci burzovních cen energií a ropy vedoucí k vzestupu cen pohonných hmot a také vedla ke zdražování některých druhů zemědělských potravin (např. pšenice). V konečném důsledku se současná hospodářská situace projevila především v dalším růstu inflace (meziroční růst o 17,2 %). Obce však mají dobrou výchozí pozici, konkrétně dostatek vlastních příjmů, aby mohly čelit zvýšeným cenám energií, což vyplývá i z významného přebytku provozního salda. Ozbrojený konflikt má dopad na výdajovou stránku veřejných rozpočtů, a to v souvislosti se schválením Programu pomoci občanům Ukrajiny prchajícím před válkou, který zahrnuje zajištění základních potřeb, ubytování, stravování nebo sociální a materiální pomoc. 

Inflace a v návaznosti na ni zvyšování základních úrokových sazeb ze strany ČNB sice přispěly ke zvýšení celorepublikového inkasa daňových příjmů (zejména z titulu růstu inkasa daně z přidané hodnoty), a tedy i daňových příjmů územních samosprávných celků, ale zároveň došlo ke zvýšení jejich výdajů (např. zdražení úvěrů, stavebních prací, zvýšení cen energií). Podle prognózy ČNB lze očekávat růst inflace i v nejbližších měsících, poté by cenová hladina měla kulminovat a ke konci roku již začít pomalu klesat. Územní rozpočty v polovině letošního roku mírně snížily svůj dluh, což zcela koresponduje s vývojem základní úrokové sazby, která permanentně roste již od roku 2021. Naopak pouze nepatrné zvyšování dluhu obcí v roce 2020 zcela neodpovídalo postupnému poklesu základních úrokových sazeb, které výrazně zlevnily úvěry. Jedná se zejména o hl. m. Prahu, která plánuje rekordní investice v době, kdy se úroková sazba nachází na svém maximu od roku 1999. S ohledem na rostoucí základní úrokové sazby a inflaci se tak zbytečně mohou tyto investice značně prodražit. V červnu tohoto roku územní samosprávné celky pokračují v trendu zvyšování stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (dále jen „BÚ“).  S ohledem na probíhající inflaci je hromadění těchto prostředků i za účelem plánování investic realizovaných převážně z vlastních zdrojů nežádoucí, neboť tyto vklady ztrácejí vlivem inflace svoji hodnotu. 

Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) hospodařily k 30. 6. 2022 s přebytkovým saldem rozpočtu ve výši 51,1 mld. Kč1 . Výsledek hospodaření územních rozpočtů se v komparaci s červnem roku 20192   navýšil pouze nepatrně. V porovnání s rokem 2020, který je spjat s restriktivními opatřeními vlády, se více jak zdvojnásobil (viz graf č. 1). Hospodaření územních samosprávných celků se tak již úspěšně zotavilo z hospodářského útlumu způsobeného pandemií COVID-19.  V letošním roce dochází k meziročnímu růstu celkových příjmů i výdajů. Celkové konsolidované příjmy územních rozpočtů činily 380,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 8 %, tj. o 28,6 mld. Kč. Příjmy územních rozpočtů vykázaly růst i v komparaci s rokem 2020 o 21,3 % a oproti roku 2019, tedy obdobím před vypuknutím pandemie, o 21,6 %. Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů v červnu 2022 dosáhly 329,6 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 9,6 %, tj. o 29 mld. Kč. Po očištění celkových příjmů a výdajů krajů a obcí (hl. m. Praha) o přímé náklady na vzdělávání3 celkové příjmy činí 267,6 mld. Kč, výdaje4  240,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 26,7 mld. Kč.  

Graf - Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
červen
Příjmy celkem 200184,67 207808,3 218602,91 236090,61 245987,81 278131,85 313110,56 313578,19 352021,3 380656,57
Výdaje celkem 167665,1 180449,9 190373,18 184059,5 200765,07 231234,82 263050,82 292163,42 300574,82 329564,26
Saldo 35519,57 27358,4 28229,72 52031,11 45222,75 46897,02 50059,74 21414,78 51446,48 51092,32

Vlastní příjmyi  územních rozpočtů dosáhly v polovině roku 212,9 mld. Kč a meziročně vzrostly o 17 %, tj. o 31,3 mld. Kč. Podíl vlastních příjmů na celkových očištěných příjmech, který vypovídá o finanční soběstačnosti územních rozpočtů a o nezávislosti na přijatých transferech, ke konci června tvořil 79,6 %. Meziroční růst vlastních příjmů byl způsoben navýšením daňových příjmů, které dosáhly 179,6 mld. Kč a meziročně vzrostly o 15,6 %, tj. o 24,3 mld. Kč. Objem daňových příjmů převýšil jejich inkaso v roce 2020 o 29,3 % a oproti roku 2019 o 15,2 % (viz graf č. 2). Na meziročním růstu vlastních příjmů se dále podílelo zvýšení objemu nedaňových příjmů, které meziročně vzrostly o 27 %, tj. o 5,9 mld. Kč a dosáhly 27,8 mld. Kč. Kapitálové příjmy meziročně vzrostly o 25,4 % na 5,5 mld. Kč. 

Graf - Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
červen
Daňové příjmy 106053,97 108904,18 107547,79 119662,51 132630,97 145362,6 155850,97 138957,15 155340,29 179605,63
Nedaňové příjmy 16090,48 19385,82 16212,94 16638,89 17301,59 18925,69 19984,07 20571,6 21924,07 27842,01
Kapitálové příjmy 3102,32 2943,68 2337,49 3438,42 3297,42 3348,83 3172,89 2715,75 4345,81 5448,69
Transfery 71875,12 74606,3 86968,91 88446,24 92723,4 110542,74 134112,27 151359,36 170403,51 168788,04
Příjmy celkem 200184,67 207808,3 218602,91 236090,61 245987,81 278131,85 313110,56 313578,19 352021,3 380656,57

V polovině roku 2022 dochází k meziročnímu útlumu přijatých transferů územními rozpočty, a to o 1 %, tj. o 1,6 mld. Kč, na 168,8 mld. Kč. Propad byl vyvolán na straně přijatých investiční transferů, které meziročně poklesly o 18,8 %, tj. o 2,5 mld. Kč, na 10,9 mld. Kč. Územní rozpočty přijaly v červnu transfery z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu spolufinancovaného z fondů EU ve výši 4,6 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 1,8 mld. Kč. Mezi další významné investiční transfery patří transfery z kapitoly Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) na Operační program Životní prostředí spolufinancovaný z fondů EU v hodnotě 0,6 mld. Kč, které se oproti minulému roku snížily o 0,9 mld. Kč. Neinvestiční přijaté transfery k 30. 6. 2022 dosáhly 157,9 mld. Kč. Sice meziročně nepoklesly, ale jejich růst byl zanedbatelný, a to 0,6 %, tj. o 0,9 mld. Kč. Mezi objemově nejvýznamnější neinvestiční transfery se řadí přímé náklady na vzdělávání poskytované z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), které se meziročně navýšily o 3,2 %, tj. o 3,5 mld. Kč, na 113,1 mld. Kč, dále dotace pro soukromé školy v hodnotě 5,6 mld. Kč (meziroční růst o 17,8 %, tj. o 0,9 mld. Kč) nebo neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovaných z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ve výši 19,4 mld. Kč (meziroční pokles o 4,1 %, tj. o 0,8 mld. Kč). V rámci neinvestičních transferů došlo k nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu na straně transferů z kapitoly MPSV určených na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi, a to o 2,6 mld. Kč. 

Běžné výdaje na konci června zaznamenaly růst o 8,5 %, tj. o 21,8 mld. Kč, a dosáhly 278,5 mld. Kč. Majoritní část běžných výdajů byla tvořena transfery, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Z hlediska odvětví běžné výdaje směřovaly zejména do odvětví školství (v důsledku přímých nákladů na vzdělávání) a do odvětví dopravy. Meziroční nárůst se týkal i strany kapitálových výdajů, které v polovině letošního roku vzrostly o 16,4 %, tj. o 7,2 mld. Kč, na 51,1 mld. Kč. V souvislosti s pokračující invazí ruských vojsk na Ukrajinu a následnou emigrací obyvatel Ukrajiny do České republiky, územní samosprávné celky k 30. 6. 2022 realizovaly konsolidované výdaje na pomoc Ukrajině ve výši 1,4 mld. Kč, a to především kraje a hl. m. Praha. Určitá část těchto výdajů územních samosprávných celků byla a bude kompenzována ze státního rozpočtu (např. ubytování osob z Ukrajiny, zajištění provozu Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině a jazykové kurzy a adaptační skupiny pro děti osob z Ukrajiny).

I. Hospodaření krajů

Kraje v polovině roku 2022 hospodařily s přebytkem rozpočtu ve výši 24,1 mld. Kč, čímž překonaly výsledek hospodaření z roku 2019, tedy období před vypuknutím pandemie COVID-19. V porovnání s uplynulým rokem se sice saldo snížilo o 7,6 %, tj. o 2 mld. Kč, avšak se jedná stále o druhý nejlepší výsledek hospodaření od roku 2013 (viz graf č. 3). Po očištění celkových příjmů krajů o přímé náklady na vzdělávání3 celkové příjmy činí 75,9 mld. Kč, celkové výdaje 73,4 mld. Kč a saldo hospodaření dosáhlo 2,5 mld. Kč. V červnu letošního roku hospodařilo s kladným saldem celkem 11 krajů. V deficitu se ocitl Královehradecký a Karlovarský kraj. Naopak nejvyšší přebytek rozpočtu vykázal Středočeský a Jihomoravský kraj. 

Graf - Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
červen
Příjmy celkem 78539,54 79582,59 90593,68 100038,97 102814,89 119683,15 141051,05 151071,4 172007,11 176255,14
Výdaje celkem 67086,84 69577,68 80938,41 80064,18 86414,15 98838,15 117696,57 138402,12 145870,74 152113,97
Saldo 11452,7 10004,91 9655,27 19974,79 16400,74 20845 23354,49 12669,27 26136,37 24141,16

Celkové příjmy krajů na konci června letošního roku činily 176,3 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 2,5 %, tj. o 4,3 mld. Kč. Vlastní příjmyi krajů dosáhly v červnu 46,1 mld. Kč (meziroční růst o 16,9 %, tj. o 6,7 mld. Kč) a tvořily necelých 61 % celkových příjmů očištěných o přímé náklady na vzdělávání. Tento podíl značí určitou závislost krajů na přijatých transferech a jejich relativně nižší soběstačnost na rozdíl od obcí. Meziroční nárůst vlastních příjmů byl vyvolán růstem daňových příjmů, které se navýšily o 14,2 %, tj. o 5 mld. Kč, na 40,5 mld. Kč. K tomu přispělo především navýšení podílu krajů na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní od roku 2021 z 8,92 % na 9,78 % a také probíhající inflace. Meziročně se navýšil objem inkasa daně z přidané hodnoty o 21,9 %, tj. o 4,2 mld. Kč, na 23,4 mld. Kč. Vzrostlo také inkaso daně z příjmů fyzických osob o 10,5 %, tj. o 0,7 mld. Kč, na 7,7 mld. Kč. Inkaso daní z příjmů fyzických osob od konce dubna roste, a to i přes skutečnost, že v roce 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a k výplatě kompenzačního bonusu podnikatelům. K meziročnímu růstu celkových daňových příjmů podružně přispěly také daně z příjmů právnických osob o 0,8 %, tj. o 0,07 mld. Kč a ostatní daňové příjmy o 5,5 %, tj. o 0,02 mld. Kč. Jak je patrné z grafu č. 4, tak objem daňových příjmů krajů v celém sledovaném období permanentně roste (výjimka rok 2015 a 2020). Na základě makroekonomických predikcí lze očekávat stejný trend i v nadcházejících letech.

Graf - Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
červen
Daňové příjmy 22851,51 23211,81 22921,18 26787,46 29944,19 32475,43 34687,57 30972,88 35451,38 40471,46
Daně z příjmů fyzických osob 5872,56 5883,83 5915,46 6703,08 7447,01 8535,76 9699,19 8474,02 6962,65 7694,9
Daně z příjmů právnických osob 5569,23 5044,94 5550,72 6361,45 6822,78 7377,17 7483,62 5476,64 8917,19 8989,65
Daň z přidané hodnoty 11399,6 12264,77 11442,92 13706,51 15645,72 16511,83 17445,21 16655,36 19175,14 23368,84
Ostatní daňové příjmy 10,12 18,28 12,08 16,43 28,68 50,67 59,54 366,86 396,39 418,07

K 30. 6. 2022 kraje přijaly transfery v celkové výši 131,1 mld. Kč a meziročně tak klesly o 1,2 %, tj. o 1,5 mld. Kč. Objem přijatých transferů se sice oproti předchozímu roku snížil, ale v porovnání s rokem 2020 i 2019 došlo k podstatnému navýšení. Neinvestiční transfery, které v polovině letošního roku činily 127,8 mld. Kč, meziročně vzrostly pouze marginálně (konkrétně o 0,9 %). Mezi nejvýznamnější neinvestiční transfery se pravidelně řadí transfery poskytované z kapitoly MŠMT na přímé náklady na vzdělávání ve výši 100,4 mld. Kč (meziroční růst o 3,2 %, tj. o 3,1 mld. Kč) a neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z kapitoly MPSV v hodnotě 17,8 mld. Kč (meziroční pokles o 4,1 %, tj. o 0,8 mld. Kč). Kraje také v letošním roce obdržely příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu ve výši 0,3 mld. Kč. Struktura veškerých nejvýznamnějších neinvestičních transferů přijatých kraji je znázorněna na grafu č. 5. 

Graf - Graf č. 5: Nejvýznamnější neinvestiční transfery přijaté kraji k červnu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 5: Nejvýznamnější neinvestiční transfery přijaté kraji k červnu 2022 (v mil. Kč)
k 30.6.2022
červen
Přímé náklady na vzdělávání 100362,33
Nedávkové transfery podle ZSS 17778,93
Dotace pro soukromé školy 4018,25
Národní plán obnovy - učební pomůcky 840,42
Národní plán obnovy - prevence 420,69
Národní plán obnovy - doučování 310,37
Příspěvek krajům - kompenzační bonus 305,82

Přijaté investiční transfery meziročně klesly o 44,1 %, tj. o 2,6 mld. Kč, na 3,3 mld. Kč. K propadu investičních transferů došlo i oproti roku 2020, a to o 34,1 %, tj. o 1,7 mld. Kč. V červnu letošního roku kraje prozatím přijaly investiční transfery z kapitoly MMR na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – část spolufinancovaná z EU, které dosáhly 2,3 mld. Kč a Integrovaného regionálního operačního programu – část spolufinancovaná ze SR ve výši 0,1 mld. Kč. Mezi další významné investiční transfery lze zařadit transfery poskytované z kapitoly Státní fond dopravní infrastruktury na Financování dopravní infrastruktury ve výši 0,6 mld. Kč. Struktura veškerých nejvýznamnějších investičních transferů přijatých kraji je znázorněna na grafu č. 6.

Graf - Graf č. 6: Nejvýznamnější investiční transfery přijaté kraji k červnu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 6: Nejvýznamnější investiční transfery přijaté kraji k červnu 2022 (v mil. Kč)
k 30.6.2022
červen
Integrovaný regionální OP - EU 2304,93
Financ. dopravní infrastr. 606,32
Integrovaný regionální OP - SR 117,98
Nová zelená úsporám 67,36
Pořízení a techn. obnova inv. maj. 63,44
OP Životní prostředí 62,71

Celkové výdaje krajů v polovině roku 2022 činily 152,1 mld. Kč a meziročně vzrostly o 4,3 %, tj. o 6,2 mld. Kč. Meziroční růst celkových výdajů byl způsoben navýšením běžných výdajů, které se oproti minulému roku zvýšily o 4,8 %, tj. o 6,5 mld. Kč, na 140,8 mld. Kč. Transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím dosáhly 103,8 mld. Kč a tvořily 73,8 % celkových běžných výdajů. Většina z těchto peněžních prostředků byla určena na přímé náklady na vzdělávání. Jak demonstruje graf č. 7, tak celkové výdaje krajů směřovaly zejména do oblasti vzdělávání a školských služeb (88 mld. Kč), do dopravy (21,1 mld. Kč) a sociálních služeb (17,6 mld. Kč). 

Graf - Graf č. 7: Odvětvové výdaje krajů v červnu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 7: Odvětvové výdaje krajů v červnu 2022 (v mil. Kč)
k 30.6.2022
červen
Vzdělávání a školské služby 87997,81
Doprava 21106,07
Sociální služby 17562,28
Zdravotnictví 6289,19
Státní správa a územní samospráva 3419,84
Ostatní činnosti 2881,8
Kultura 2499,51
Ochrana životního prostředí 967,05
Sport a zájmová činnost 825,23

Naopak na straně kapitálových výdajů byl zaznamenán na konci června pokles o 2,1 %, tj. o 0,2 mld. Kč, na hodnotu 11,3 mld. Kč. Pokles investic byl pravděpodobně vyvolán omezením investičních transferů, významným růstem cen stavebního materiálu a zvyšováním základních úrokových sazeb, které zdražily úvěry. Kraje však investovaly více než před vypuknutím pandemie, a to o 8,1 %. Jedním z negativních jevů v oblasti investic krajů je určitá závislost kapitálových výdajů na přijatých investičních transferech, a to i přes skutečnost, že kraje mají k dispozici vlastní zdroje k jejich financování a značné možnosti zapojení cizích zdrojů např. využitím standardních úvěrových produktů komerčních bank. O tom svědčí podíl investičních transferů na kapitálových výdajích, který v červnu dosáhl 29 %. Investiční potenciál krajů vyjadřuje ukazatel očištěné provozní saldoii přestavující volné peněžní prostředky, které mohou být z běžných příjmů daného rozpočtového roku využity na investice, nevyužitá část provozního salda pak zvyšuje úspory. K 30. 6. 2022 očištěné provozní saldoii bez přímých nákladů na vzdělávání krajů činilo 7,9 mld. Kč, přičemž kapitálové výdaje bez přijatých investičních transferů činily 8,1 mld. Kč. 

K 30. 6. 2022 kraje realizovaly výdaje na pomoc Ukrajině ve výši 837 mil. Kč. Největší výdaje se týkaly Středočeského a Libereckého kraje. Jednalo se převážně o nákup ostatních služeb (zejména platby za ubytovací služby pro uprchlíky z Ukrajiny), neinvestiční transfery obcím, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, peněžní dary do zahraničí apod. Nejvýznamnější výdaje krajů související s pomocí Ukrajině podle druhu výdaje jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1: Výdaje krajů na pomoc Ukrajině v červnu 2022 (v mil. Kč)
Druh výdaje v mil. Kč
Nákup ostatních služeb (např. platby za ubytovací služby pro obyvatele Ukrajiny) 241,66
Neinvestiční transfery obcím 65,66
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 36,11
Peněžní dary do zahraničí (např. obce, města nebo regiony v zahraničí) 25,45
Poskytnuté náhrady 23,76
Neinvestiční transfery cizím státům (např. dary pro Velvyslanectví Ukrajiny) 19,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 14,91
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 12,73
Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. 10,80
Výdaje na věcné dary 10,39
Neinv. transf. obecním a krajským nemocnicím - obchod. spol. 10,15
Nákup materiálu jinde nezařazený 9,61
Nájemné 8,50
Ostatní osobní výdaje 4,08
Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 4,02

Dluh krajů (vč. jimi zřízených příspěvkových organizací) za pololetí roku 2022 činil 22,6 mld. Kč a v porovnání s rokem 2021 se snížil o 8,8 %, tj. o 2,2 mld. Kč. V přepočtu na počet obyvatel byl dluh nejvyšší v Libereckém kraji, poté v Olomouckém a Zlínském kraji. Růst dluhu krajů od roku 2019 koresponduje s poklesem základních úrokových sazeb, které ČNB v reakci na pandemii v březnu roku 2020 snížila na 1 % a v květnu dokonce na 0,25 %. V době nízkých úrokových sazeb se staly úvěry výhodnou možností, jak financovat investice. Dluh v červnu roku 2022 meziročně mírně klesl, a to pravděpodobně v reakci na květnový růst základní úrokové sazba o 0,75 p. b. na 5,75 % a ke konci června o 1,25 p. b. na 7 %, což jsou nejvyšší úrokové sazby od roku 1999. 

V červnu letošního roku výše vkladů krajů na bankovních účtech (včetně PO) činila 90,4 mld. Kč, přičemž výše vkladů snížená o přímé náklady na vzdělávání dosáhla pouze 68,8 mld. Kč. Meziroční významný nárůst vkladů je poznamenán nevyplacením významné části přijatých peněžních prostředků z titulu přímých nákladů na vzdělávání školám do konce měsíce června. Jak je patrné z grafu č. 8, tak stavy na bankovních účtech krajů v celém sledovaném období dynamicky rostou. V přepočtu na počet obyvatel byl stav na bankovních účtech nejvyšší ve Zlínském, Jihočeském a Karlovarském kraji. Obecně vysoké stavy peněžních prostředků uložených na BÚ jsou považovány v současné době za ne zcela žádoucí, neboť tyto vklady ztrácejí vlivem inflace svoji hodnotu. 

Graf - Graf č. 8: Stav na bankovních účtech a dluh krajů včetně jimi zřízených PO
Graf č. 8: Stav na bankovních účtech a dluh krajů včetně jimi zřízených PO - 2013 - červen 2022 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stav na bankovních účtech 25981,2 28982,2 27749,2 36244,2 45129,8 46425,1 53007,6 52111,7 64101,2 90371,99
Dluh 26839 27612,8 26432,5 21293,7 19691,1 20769,2 19315,3 21848 24783,1 22610,04

II. Hospodaření obcí

Obce v polovině roku 2022 vykázaly kladné saldo rozpočtu ve výši 26,7 mld. Kč, což překonalo saldo minulého roku o 6,6 %, tj. o 1,7 mld. Kč a oproti roku 2020 dokonce o 218,2 %, tj. o 18,3 mld. Kč. (viz graf č. 9). Po očištění celkových příjmů obcí (hl. m. Praha) o přímé náklady na vzdělávání3 celkové příjmy činí 196,1 mld. Kč, celkové výdaje4 172,2 mld. Kč a saldo hospodaření dosáhlo 23,9 mld. Kč. Bez hl. m. Prahy celkové konsolidované příjmy obcí v pololetí činily 149,4 mld. Kč, výdaje 135,2 mld. Kč a výsledek rozpočtového hospodaření skončil v přebytku 14,2 mld. Kč. Rozpočet hl. m. Prahy v červnu letošního roku skončil v přebytku 12,5 mld. Kč s celkovými příjmy ve výši 59,5 mld. Kč a výdaji v hodnotě 47 mld. Kč. V tomto období hospodařilo s deficitem 1 638 obcí (26,2 % z celkového počtu obcí).  

Graf - Graf č. 9: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 9: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
červen
Příjmy celkem 123329,55 129524,73 128692,48 137690,66 144952,63 160388,86 175409,61 166256,35 183747,92 208850,5
Výdaje celkem 102614,91 112012,31 110213,83 106408,53 116700,1 134721,21 149034,67 157883,6 158750,81 182205,36
Saldo 20714,64 17512,42 18478,66 31282,13 28252,53 25667,65 26374,94 8372,76 24997,11 26645,14

Celkové příjmy obcí na konci června letošního roku dosáhly 208,9 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 13,7 %, tj. o 25,1 mld. Kč. Vlastní příjmyi obcí činily 166,3 mld. Kč (meziroční růst o 17,4 %, tj. o 24,7 mld. Kč) a tvořily většinu celkových očištěných příjmů. Obce jsou v porovnání s kraji relativně více soběstačné a nevykazují tak významnou závislost na přijatých transferech. Meziroční nárůst vlastních příjmů byl vyvolán značným růstem daňových příjmů, které se navýšily o 16,1 %, tj. o 19,3 mld. Kč, na 139,1 mld. Kč a dosáhly tak své nejvyšší úrovně. Přispělo k tomu především navýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní z 23,58 % na 25,84 % a probíhající inflace. Meziročně se zvýšily daně z přidané hodnoty, a to o 21,9 %, tj. o 11,6 mld. Kč, na 64,5 mld. Kč.  V červnu pokračuje růst inkasa daní z příjmů fyzických osob, a to i přes skutečnost, že v roce 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a k výplatě kompenzačního bonusu podnikatelům. K meziročnímu růstu celkových daňových příjmů podružně přispěly také daně z příjmů právnických osob o 4,6 %, tj. o 1,4 mld. Kč a ostatních daní o 24,9 %, tj. o 4,4 mld. Kč. Jak je patrné z grafu č. 10, tak objem daňových příjmů obcí v celém sledovaném období permanentně roste (výjimka rok 2015 a 2020). Na základě makroekonomických predikcí lze očekávat stejný trend i v nadcházejících letech.

Graf - Graf č. 10: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 10: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až červen 2013 – 2022 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
červen
Daňové příjmy 83202,47 85692,37 84626,61 92875,06 102686,77 112887,17 121163,4 107984,28 119888,91 139134,17
Daně z příjmů fyzických osob 17410,12 17621,34 16926,1 19658,45 21882,25 24922,97 28332,32 24724,44 20164,53 22233,12
Daně z příjmů právnických osob 19825,89 18990,39 20469,46 22712,97 24119,13 25203,8 27279,25 20495,08 29860,74 31232,35
Daň z přidané hodnoty 31074,36 33796,76 31234,08 34132,99 39083,52 45663,91 48260,59 45994,93 52937,47 64522,48
Ostatní daňové příjmy 14891,84 15283,56 15996,77 16370,47 17601,39 17095,58 17290,54 16769,5 16925,9 21145,93

Na rozdíl od krajů došlo v polovině roku 2022 k meziročnímu růstu přijatých transferů obcemi, a to o 1 %, tj. o 0,4 mld. Kč, na 42,6 mld. Kč. Objem přijatých transferů tak dokonce překonal hodnoty z roku 2020, a to o 8,6 %, tj. o 3,4 mld. Kč a oproti roku 2019 o 20,2 %, tj. o 7,2 mld. Kč. Neinvestiční transfery, které v polovině letošního roku činily 34,6 mld. Kč, meziročně vzrostly pouze zanedbatelně (o 1,1 %, tj. o 0,4 mld. Kč). Mezi nejvýznamnější přijaté transfery se řadí peněžními prostředky přijaté hl. m. Prahou na přímé náklady na vzdělávání ve výši 12,8 mld. Kč (meziroční růst o 3,3 %, tj. o 0,4 mld. Kč) a na dotace pro soukromé školy ve výši 1,6 mld. Kč (meziroční růst o 18,6 %, tj. o 0,3 mld. Kč). Z kapitoly MPSV byly přijaty transfery na výkon činnosti obcí s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v hodnotě 1,6 mld. Kč. Struktura nejvýznamnějších neinvestičních transferů přijatých obcemi je zachycena v grafu č. 11.

Graf - Graf č. 11: Nejvýznamnější neinvestiční transfery přijaté obcemi k červnu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 11: Nejvýznamnější neinvestiční transfery přijaté obcemi k červnu 2022 (v mil. Kč)
k 30.6.2022
červen
Přímé náklady na vzdělávání 12772,3
Transfery na výkon činnosti obce 1628,5
Dotace pro soukromé školy 1601,47
Neinv. nedávkové transf. (z.108/2006 Sb.) 1579,11
Příspěvek obcím - kompenzační bonus 892,98
Příspěvek na výkon sociální práce 471,13
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 308,26

Investiční transfery přijaté obcemi meziročně také nepatrně vzrostly, konkrétně o 0,5 %, tj. o 0,04 mld. Kč, na 7,9 mld. Kč. Naopak v komparaci s rokem 2020 objem přijatých investičních transferů klesl o 2,1 %, tj. o 0,2 mld. Kč. Významná část těchto transferů je poskytována z kapitoly MMR na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – část financovaná z EU, které dosáhly 2,3 mld. Kč (meziroční pokles o 0,8 mld. Kč, tj. o 25,9 %), dále prostředky poskytované z kapitoly MŽP určené na projekty v rámci Národního programu Životní prostředí v hodnotě 1 mld. Kč (meziroční růst o 0,4 mld. Kč, tj. o 64 %). Další nejvýznamnější investiční transfery přijaté obcemi jsou uvedeny v grafu č. 12. 

Graf - Graf č. 12 Nejvýznamnější investiční transfery přijaté obcemi k červnu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 12: Nejvýznamnější investiční transfery přijaté obcem k červnu 2022 (v mil. Kč)
k 30.6.2022
červen
Integrovaný regionální OP - EU 2228,87
Národní program Životní prostředí 1006,51
Podpora rozvoje regionů 2019+ 855,09
Dopravní infrastruktura 596,75
OP Životního prostředí 516,61

Celkové výdaje obcí dosáhly v první polovině letošního roku 182,2 mld. Kč a meziročně vzrostly o 14,8 %, tj. o 23,5 mld. Kč. Meziroční růst celkových výdajů byl způsoben navýšením běžných výdajů, které se oproti minulému roku zvýšily o 12,7 %, tj. o 16 mld. Kč, na 142,5 mld. Kč. Na objemu běžných výdajů se převážně podílely neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, které činily 36,1 mld. Kč. Jak demonstruje graf č. 13, tak celkové výdaje obcí směřovaly zejména do oblasti dopravy (31 mld. Kč), státní správy a územní samosprávy – provoz úřadu (28,1 mld. Kč) a vzdělání a školských služeb (26 mld. Kč). 

Graf - Graf č. 13: Odvětvové výdaje obcí v červnu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 13: Odvětvové výdaje obcí v červnu 2022 (v mil. Kč)
k 30.6.2022
červen
Doprava 31044,29
Státní správa a územní samospráva 28123,44
Vzdělávání a školské služby 25995,08
Bydlení a územní rozvoj 21279,14
Ochrana životního prostředí 12565,73
Sociální služby 10946,98
Kultura 10217,61
Sport a zájmová činnost 9563,16
Vodní hospodářství 7644,22
Ostatní činnosti 4053,24

V procentuálním vyjádření se však v červnu meziročně výrazněji navýšily kapitálové výdaje obcí o 23 %, tj. o 7,4 mld. Kč, na hodnotu 39,7 mld. Kč. Obce i v porovnání s rokem 2020 a 2019 investovaly více, a to o 13,4 % a 29,5 %. Obdobně jako kraje, tak i obce se dlouhodobě potýkají se závislostí kapitálových výdajů na přijatých investičních transferech. K 30. 6. 2022 očištěné provozní saldoii obcí činilo 53,3 mld. Kč, přičemž kapitálové výdaje bez přijatých investičních transferů činily 31,8 mld. Kč. Z toho plyne, že obce v prvním pololetí neprofinancovali provozní saldo ve výši 21,5 mld. Kč. Prozatímní nižší kapitálové výdaje jsou pochopitelné, neboť obce převážně uskutečňující investiční akce v druhé polovině a před koncem rozpočtového roku. 

K 30. 6. 2022 obce realizovaly výdaje na pomoc Ukrajině  ve výši 646,1 mil. Kč. Výdaje jsou největší v případě hl. m. Prahy (231,7 mil. Kč) a v obcích Moravskoslezského a Středočeského kraje. Jednalo se zejména o nákup ostatních služeb (zejména platby za ubytovací služby pro uprchlíky z Ukrajiny), neinvestiční transfery spolkům (zejména platby Českému červenému kříži za zajištění provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Praze a veřejné sbírky na pomoc Ukrajině a jejímu obyvatelstvu), neinvestiční transfery fundacím, ústavům, obecně prospěšným společnostem (veřejné sbírky na pomoc Ukrajině a jejímu obyvatelstvu), výdaje na věcné dary apod. Výčet těch nejvýznačnějších výdajů je uveden v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Výdaje obcí na pomoc Ukrajině v červnu 2022 (v mil. Kč)
Druh výdaje v mil. Kč
Nákup ostatních služeb (např. platby za ubytovací služby pro obyvatele Ukrajiny) 133,28
Neinvestiční transfery spolkům 96,79
Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. 71,81
Výdaje na věcné dary 43,14
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 39,92
Opravy a udržování 37,54
Neinvestiční transfery cizím státům (např. dary pro Velvyslanectví Ukrajiny) 37,44
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 20,13
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 18,68
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 18,28
Ostatní osobní výdaje 11,10
Peněžní dary do zahraničí (např. obce, města nebo regiony v zahraničí) 10,46
Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům a práv. osobám 9,15
Dary fyzickým osobám 8,04
Potraviny 6,99

Dluh obcí ke konci prvního pololetí roku 2022 činil 69,7 mld. Kč a oproti roku 2021 se nepatrně navýšil o 0,2 %, tj. o 0,2 mld. Kč. Toto zvýšení koresponduje s vývojem základní úrokové sazby, která permanentně roste již od roku 2021. Naopak mírné zvyšování dluhu obcí v roce 2020 zcela neodpovídá postupnému poklesu základních úrokových sazeb, které výrazně zlevnily úvěry. V případě hl. m. Prahy došlo v roce 2020 a 2021 dokonce k meziročnímu snížení dluhu. Hl. m. Praha plánuje rekordní investice v letošním roce, ale je nepochopitelné, proč nevyužilo situace extrémně nízkých úrokových sazeb v minulosti a hodlá uskutečnit své plánované investiční aktivity v době, kdy se úroková sazba nachází na svém maximu od roku 1999. S ohledem na rostoucí základní úrokové sazby a inflaci se tak zbytečně tyto investice prodraží. Je však důležité upozornit, že obec vždy v menší či větší míře disponuje určitou výší úspor, takže na některé menší investiční akce není zapotřebí zapojovat cizí zdroje. S ohledem na počet obyvatel v jednotlivých krajích byl nejvyšší počet obcí s dluhem zaznamenán v Kraji Vysočina, Jihočeském kraji a Olomouckém kraji.

Na konci června měly obce uložené peněžní prostředky na BÚ v hodnotě 331,9 mld. Kč, což představuje v porovnání s rokem 2021 navýšení úspor o 10,4 %, tj. o 31,2 mld. Kč. Jak je patrné z grafu č. 14, tak stavy na BÚ obcí v posledních letech dynamicky rostou. Od roku 2013 vzrostly o 199 %, zatímco dluh obcí ve stejném období klesl o 24 %. Stejně jako ostatní obce, tak i hl. m. Praha akumulovala vklady na BÚ, a to i přes nízké úrokové sazby. Obecně vysoké stavy peněžních prostředků uložených na BÚ jsou považovány v současné době za ne zcela žádoucí, neboť tyto vklady ztrácejí vlivem inflace svoji hodnotu. 

Graf - Graf č. 14: Stav na bankovních účtech a dluh obcí včetně jimi zřízených PO
Graf č. 14: Stav na bankovních účtech a dluh obcí včetně jimi zřízených PO - 2013 až červen 2022 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stav na bankovních účtech 111030,8 122050,4 129826,3 173464,9 201388,9 209961,1 243664,3 265600,9 300721,3 331905,39
Dluh 92231,4 88894,5 86932,9 71893,7 68987,8 68623,4 69954,8 71118,4 69559,2 69727,76

III. DSO

Dobrovolné svazky obcí hospodařily k 30. 6. 2022 s celkovými příjmy ve výši 2,4 mld. Kč (meziroční růst o 11,7 %, tj. o 0,3 mld. Kč) a celkovými výdaji ve výši 2,1 mld. Kč (meziroční růst o 11,4 %, tj. o 0,2 mld. Kč). Saldo rozpočtu skončilo v přebytku ve výši 0,3 mld. Kč a meziročně tak vzrostlo o 14 %, tj. o 0,04 mld. Kč. 

 

Dokumenty ke stažení

 


 

1 Zprávy o vývoji rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků od roku 2022 nezahrnují Regionální rady regionů soudržnosti, které se uplynutím dne 31. 12. 2021 zrušily, a to na základě zákona 
č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
2 Je důležité poznamenat, že první vlna pandemie nemoci COVID-19 vyvrcholila na začátku dubna v roce 2020, takže srovnávané období červen 2019 je považováno za tzv. „předcovidové období“. 
3 Přímé náklady na vzdělávání představují peněžní prostředky ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT), které kraje a hl. m. Praha rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením. Jedná se tedy o průtokový neinvestiční transfer a kraj i hl. m. Praha nemohou s těmito prostředky nijak nakládat. Z tohoto důvodu se celkové příjmy a výdaje krajů a hl. m. Prahy očišťují, aby nedocházelo ke zkreslení jejich hospodaření. 
4 V případě stanovení výše výdajů financovaných z přijatých transferů na přímé náklady na vzdělávání se jedná o určitý odhad, protože příslušné výdaje ve výkazech FIN 2-12 M nejsou jednoznačně identifikovány, jako je tomu na straně příjmů (účelový znak). Tyto výdaje byly zjištěny výběrem položek 5336 a 5339 v kombinaci s příslušnými paragrafy rozpočtové skladby týkajících se oblasti vzdělávání a školských služeb. Odhad může být ovlivněn jiným dotačním programem. 
i  Vlastní příjmy = daňové + nedaňové + kapitálové příjmy 
ii Očištěné provozní saldo = daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční transfery – běžné výdaje – výše splátek půjčených peněžních prostředků

Doporučované

Nejčtenější