Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - duben 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2021

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Veřejný sektor

K 30. 4. 2021 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“)1 celkové konsolidované příjmy ve výši 201,6 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje v hodnotě 187,7 mld. Kč, takže dosáhly přebytkového výsledku hospodaření 13,9 mld. Kč. Oproti dubnu roku 2020 se příjmy územních rozpočtů navýšily o 11,2 mld. Kč, tj. o 5,9 % a výdaje o 6,4 mld. Kč, což představuje růst o 3,5 %. Přebytek hospodaření k 30. 4. 2021 byl v porovnání s dubnem minulého roku, kdy činil 9,2 mld. Kč, vyšší o 4,8 mld. Kč, tj. o 52,3 % (viz graf č. 1).

Graf - Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
duben
Příjmy celkem 135071,65 124727,64 128457,25 141515,68 138851,34 161094,3 181188,29 190422,92 201609,1
Výdaje celkem 106219,21 113763,37 116642,14 113328,014 122063,72 144249,37 162422,22 181269,39 187668,91
Saldo 28852,44 10964,27 11815,11 28187,67 16787,62 16844,93 18766,07 9153,53 13940,19

Ve struktuře příjmů územních rozpočtů dochází přibližně od roku 2019 ke snižování rozdílu mezi daňovými příjmy a transfery. K 30. 4. 2021 transfery poprvé převýšily daňové příjmy (viz graf č. 2). Důvodem nepatrného meziročního propadu daňových příjmů byly především následky onemocnění COVID-19, přičemž tento pokles je kompenzován částečně vyplácením jednorázového příspěvku obcím a krajům z rozpočtu Všeobecné pokladní správy. Ke konci dubna 2021 kraje a obce obdržely jednorázový příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu v hodnotě 834,4 mil. Kč. Dále se v případě daňových příjmů projevilo zrušení superhubé mzdy, kdy i v této souvislosti došlo k růstu podílu územních samosprávných celků na rozpočtovém určení daní.

Graf - Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
duben
Daňové příjmy 67738,7 69994,71 63919,53 70726,78 77538,95 86340,54 93582,16 94368,11 91166,76
Nedaňové příjmy 10936,57 10538,16 10391,8 10547,29 10550,26 12052,86 12408,33 12962,85 14418,15
Kapitálové příjmy 2174,61 1597,19 1495,58 2364,45 1965,37 2156,22 2140,5 1715,15 2531,98
Transfery 54231,23 42606,6 52666,56 57917,64 48794,61 60546,66 73059,99 81360,76 93488,87
Příjmy celkem 135071,65 124727,64 128457,25 141515,68 138851,34 161094,3 181188,29 190422,92 201609,1

I. Kraje

Kraje vykázaly k 30. 4. 2021 celkové příjmy ve výši 96,5 mld. Kč, celkové výdaje v hodnotě 91,5 mld. Kč a dosáhly kladného salda hospodaření 5 mld. Kč (viz graf č. 3). V porovnání s minulým rokem vzrostly příjmy o 10,1 mld. Kč, tj. o 11,7 % a výdaje o 7,8 mld. Kč, tj. o 9,3 %. Trend růstu celkových příjmů tak navázal na meziroční růsty příjmů, které byly zaznamenány v celém sledovaném období (výjimka v roce 2014 a 2017), tj. od roku 2013.

Graf - Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
duben
Příjmy celkem 56240,39 45350,37 51350,45 57359,8 56912,83 67252,34 79481,69 86405,99 96476,62
Výdaje celkem 42438,23 42793,6 50522,98 48236,25 52220,22 62270,04 72954,2 83709,19 91458,96
Saldo 13802,16 2556,77 827,47 9123,55 4692,61 4982,3 6527,49 2696,8 5017,66

Nejvýznamnějším daňovým příjmem krajů byla v celém sledovaném období daň z přidané hodnoty, která k 30. 4. 2021 činila 11,9 mld. Kč a meziročně se zvýšila o 2,5 %. Následovaly ji daně z příjmu fyzických osob ve výši 5 mld. Kč, které meziročně klesly o 26,6 %. Na poklesu daně z příjmu fyzických osob se podílelo zrušení superhrubé mzdy, které bylo do určité míry kompenzováno růstem podílu krajů na rozpočtovém určení daní, a to z 8,92 % na 9,78 %. Daně z příjmů právnických osob byly vykázány ve výši 5 mld. Kč a inkaso z těchto daní meziročně vzrostlo o 23,1 %. Nejmenší zastoupení měly ostatní daně, které činily 0,28 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 14,8 % (viz graf č. 4).

Pokles celkových daňových příjmů krajů, které oproti dubnu loňského roku klesly o 2,4 %, je v mezích očekávaného meziročního poklesu daní. Na příští rok se predikuje návrat k meziročnímu růstu daňových příjmů krajů.

Graf - Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
duben
Daňové příjmy 15867,39 16110,92 14634,48 16935,19 18689,74 20475 22197,46 22702,48 22148,74
Daně z příjmů fyzických osob 4097,78 4023,94 3981,14 4483,4 4840,73 5495,51 6566,9 6821,06 5004,6
Daně z příjmů právnických osob 4283,46 3699,35 3222,58 3691,75 3896,96 4033,12 4627,78 4039,89 4973,37
Daň z přidané hodnoty 7479,33 8373,46 7422,64 8751,55 9934,46 10917,25 10973,19 11598,13 11891,42
Ostatní daňové příjmy 6,81 14,17 8,12 8,49 17,59 29,12 29,59 243,4 279,35

Celkový objem přijatých transferů krajů k 30. 4. 2021 činil 71,65 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 10,1 mld. Kč, tj. o 16,4 %. Růst byl zaznamenán zejména v části neinvestičních transferů, které dosáhly 68,9 mld. Kč, což bylo o 9,9 mld. Kč, respektive o 16,7 % více než v předcházejícím roce. Dominantní část přijatých transferů byla tvořena transfery z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na vzdělávání, které kraje rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením (včetně soukromého školství). Ke konci dubna činila výše přijatých prostředků na přímé náklady na vzdělávání 48,6 mld. Kč (meziroční růst o 4,9 mld. Kč, tj. o 11,1 %) a prostředky určené soukromému školství činily 3,4 mld. Kč (meziroční růst o 0,5 mld. Kč, tj. o 17,4 %). Vedle toho byly poskytnuty transfery z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 11,1 mld. Kč určené na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. V porovnání s minulým rokem 2020 byly tyto transfery vyšší o 1,4 mld. Kč, tj. o 14,5 %. Kraje získaly v dubnu jednorázový příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu v hodnotě 213,1 mil. Kč.

Přijaté investiční transfery k 30. 4. 2021 činily 2,8 mld. Kč. V porovnání s rokem 2020 se navýšily o 0,2 mld. Kč, tedy o 8,4 %. Největší část tvořily transfery poskytované z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (dále je „MMR“) na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v hodnotě 2 mld. Kč (meziroční pokles o 0,2 mil. Kč, resp. o 8,8 %), dále prostředky poskytované z rozpočtu Ministerstva životního prostředí určené na program Nová zelená úsporám v hodnotě 0,2 mld. Kč.

U běžných výdajů krajů k 30. 4. 2021 došlo k jejich meziročnímu růstu o 6,9 mld. Kč (tj. o 8,8 %) na 85,3 mld. Kč; zhruba tři čtvrtiny (73,4 %) celkových běžných výdajů byly tvořeny transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím, a které činily 62,6 mld. Kč (meziroční růst o 4,7 mld. Kč, tj. o 8,1 %). Kapitálové výdaje dosáhly 6,2 mld. Kč a v porovnání s dubnem předchozího roku se navýšily o 0,8 mld. Kč, tj. o 15,4 %.

Výdaje z rozpočtů krajů v roce 2021 směřovaly především do oblasti vzdělávání a školských služeb (viz graf č. 5). Je třeba zmínit, že výdaje krajů určené na vzdělávání a sociální služby jsou v naprosté většině financované ze státního rozpočtu.

Graf - Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 30. 4 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 30. 4 2021 (v mil. Kč)
k 30.4.2021
duben
Vzdělávání a školské služby 54750,25
Sociální služby 12995,77
Doprava 12435,52
Zdravotnictví 3912,09
Státní správa a územní samospráva 2037
Kultura 1655,63
Ostatní činnosti 922,05

Stav na BÚ a dluh krajů je dostupný z: Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2021.2

II. Obce

Obce k 30. 4. 2021 vykázaly celkové příjmy ve výši 107,1 mld. Kč, celkové výdaje v hodnotě 98,6 mld. Kč a dosáhly kladného výsledku hospodaření 8,5 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly příjmy o 1,1 mld. Kč, tj. o 1 % a výdaje klesly o 1,2 mld. Kč, resp. o 1,2 % (viz graf č. 6).

Graf - Graf č. 6: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 6: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
duben
Příjmy celkem 76979,12 77687,67 75380,62 80104,94 82646,52 94956,31 103403,48 106024,99 107116,68
Výdaje celkem 63729,23 70702,13 66092,55 65373,93 70943,88 83453,25 91486,32 99848,43 98628,8
Saldo 13249,89 6985,54 9288,07 14731,01 11702,64 11503,06 11917,16 6176,56 8487,88

Struktura daňových příjmů obcí zůstává stabilní a ve sledovaném období se nezměnila (viz graf č. 7). V případě daně z příjmů fyzických osob se začalo projevovat zrušení superhrubé mzdy, kdy i v této souvislosti došlo od roku 2021 k navýšení podílu výnosu daní obcí dle zákona o rozpočtovém určení daní z 23,58 % na 25,84 %.

Oproti srovnatelnému období loňského roku došlo k poklesu celkových daňových příjmů obcí o 3,7 %. Tento pokles je v souladu s očekávaným poklesem celkových daňových příjmů obcí v roce 2021, který byl predikován ve výši 5 %. Pro rok 2022 se předpokládá návrat k meziročnímu růstu daňových příjmů obcí.

Graf - Graf č. 7: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 7: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až duben 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
duben
Daňové příjmy 51871,29 53883,75 49285,04 53791,56 58849,21 65865,53 71384,7 71665,63 69018,01
Daně z příjmů fyzických osob 12504,2 12354,32 11696,78 13272,13 14252,94 16030,75 18502,86 19900,25 14493,72
Daně z příjmů právnických osob 13290,21 12282,16 10990,34 12528,03 13285,61 13673,34 16209,71 13644 16140,82
Daň z přidané hodnoty 20259,56 23168,19 20550,3 22041,14 24737,23 29446,58 30346,71 32014,63 32822,69
Ostatní daňové příjmy 5817,18 6078,9 6047,21 5950,15 6573,15 6713,71 6324,88 6106,53 5560,62

Transfery přijaté do rozpočtů obcí k 30. 4. 2021 dosáhly 24,5 mld. Kč. Proti předchozímu roku to bylo o 2,3 mld. Kč, resp. o 10,2 % více. Majoritní část přijatých transferů byla tvořena neinvestičními transfery, jejichž objem činil 20,2 mld. Kč (meziroční nárůst o 2,5 mld. Kč, tj. o 14 %). Investiční transfery dosáhly 4,3 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 0,2 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Nárůst neinvestičních transferů byl způsoben především růstem prostředků přijatých hl. m. Prahou na přímé náklady na vzdělávání (růst o 0,6 mld. Kč, tj. o 11,4 %), růstem dotací pro soukromé školy (růst o 0,2 mld. Kč, tj. o 19,4 %). Dále například růstem prostředků poskytnutých v rámci neinvestičních nedávkových transferů podle zákona č. 108/2006 Sb. (růst o 0,1 mld. Kč, tj. o 15,8 %). Růst investičních transferů byl způsoben zejména navýšením prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z rozpočtu MMR (meziroční pokles 0,3 mld. Kč, tj. o 11,1 %). Obce získaly v dubnu jednorázový příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu v hodnotě 621,3 mil. Kč.

U běžných výdajů obcí došlo k 30. 4. 2021 k jejich meziročnímu růstu o 1,1 mld. Kč (tj. o 1,4 %) na 82,1 mld. Kč Na objemu běžných výdajů se převážně podílely neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, které činily 23,7 mld. Kč (meziročně se zvýšily o 0,6 mld. Kč, tj. o 2,5 %). Kapitálové výdaje činily ke konci dubna letošního roku 16,5 mld. Kč a proti předchozímu roku klesly o 2,4 mld. Kč, tj. o 12,4 %. Kapitálové výdaje obcí směřovaly především do oblasti bydlení a komunálních služeb.

Výdaje obcí směřovaly z hlediska oblastí především do vzdělávání a školských služeb a územní samosprávy, jak je patrné z grafu č. 8.

Graf - Graf č. 8: Odvětvové výdaje obcí k 30. 4. 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 8: Odvětvové výdaje obcí k 30. 4. 2021 (v mil. Kč)
k 30. 4. 2021
duben
Vzdělávání a školské služby 17075,03
Státní správa a územní samospráva 17024,32
Doprava 16063,31
Bydlení a územní rozvoj 11061,88
Sociální služby 7051,02
Ochrana životního prostředí 6600,72
Kultura 5636,85
Sport a zájmová činnost 4134,47
Vodní hospodářství 3811,13
Bezpečnost 2268,53

Stav na BÚ a dluh obcí je dostupný z: Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2021.3

III. DSO

DSO hospodařily ke konci dubna roku 2021 s příjmy ve výši 1 238 mil. Kč a výdaji v hodnotě 987,8 mil. Kč. Proti předchozímu roku jejich příjmy vzrostly o 43,8 mil. Kč, tj. o 3,7 % a jejich výdaje se zvýšily o 0,9 mil. Kč, tj. o 0,1 %.

Dokumenty ke stažení


1 Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad. Stavy na BÚ a dluh jsou dostupné z účetních závěrek, které jsou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) předávány čtvrtletně.
2 Stavy na BÚ a dluh jsou dostupné z účetních závěrek, které jsou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) předávány čtvrtletně.
3 Stavy na BÚ a dluh jsou dostupné z účetních závěrek, které jsou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) předávány čtvrtletně.

Nejčtenější