Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2021

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Veřejný sektor

K 31. 3. 2021 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“)1 celkové konsolidované příjmy ve výši 168,5 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 150,4 mld. Kč, což znamená přebytkový výsledek hospodaření 18 mld. Kč. Oproti roku 2020 byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 6,3 mld. Kč, tj. o 3,9 % a výdaje vyšší o 6,1 mld. Kč, což představuje růst o 4,2 %. Přebytek hospodaření k 31. 3. 2021 byl v porovnání s březnem minulého roku, kdy činil 17,9 mld. Kč, vyšší o 0,2 mld. Kč, tj. o 1 % (viz graf č. 1).

Graf - Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
březen
Příjmy celkem 105431,18 104518,89 103823,46 116556,97 115927,34 135275,33 151028,8 162223,59 168475,08
Výdaje celkem 84225,26 87017,35 89680,79 86443,3 96509,29 112386,75 126950,94 144375,35 150439,38
Saldo 21205,92 17501,55 14142,68 30113,67 19418,05 22888,58 24077,86 17848,25 18035,71

Ve struktuře příjmů územních rozpočtů dochází přibližně od doku 2019 ke snižování rozdílu mezi daňovými příjmy a transfery. K 31. 3. 2021 transfery převýšily daňové příjmy, k čemuž došlo ve sledovaném období pouze v roce 2015 (viz graf č. 2). Nepatrný meziroční propad daňových příjmů byl ovlivněn především následky onemocnění COVID-19, který však bude částečně kompenzován vyplácením jednorázového příspěvku obcím a krajům z rozpočtu Všeobecné pokladní správy. Dále se v případě daňových příjmů projevuje zrušení superhubé mzdy, kdy i v této souvislosti došlo k růstu podílu územních samosprávných celků na rozpočtovém určení daní.

Graf - Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
březen
Daňové příjmy 56160,6 54703 47169 55338,69 61249 69245,04 74676,28 77519,85 74886,58
Nedaňové příjmy 7996,46 7906,22 7807,81 7934,34 8120,35 9305,9 9128,22 10028,59 11203,72
Kapitálové příjmy 1679,62 1150,87 1075,83 1906,91 1550,6 1705,37 1672,13 1376,99 1874,07
Transfery 39631,34 40771,16 47798,14 51453,14 44995,82 55025,99 65575,89 73295,77 80527,4
Příjmy celkem 105431,18 104518,89 103823,46 116556,97 115927,34 135275,33 151028,8 162223,59 168475,08

I. Kraje

Kraje vykázaly k 31. 3. 2021 celkové příjmy ve výši 84,8 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 81,3 mld. Kč a dosáhly kladného salda hospodaření 3,5 mld. Kč (viz graf č. 3). Proti minulému roku vzrostly příjmy o 6,2 mld. Kč, tj. o 7,8 % a výdaje o 7,6 mld. Kč, tj. o 10,4 %. Trend růstu celkových příjmů tak navázal na meziroční růsty příjmů, které byly vykázány v celém sledovaném období, tj. od roku 2013.

Graf - Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
březen
Příjmy celkem 42445,07 42518,67 45072,79 49612,08 51382,62 60785,59 71227,39 78649,45 84812,96
Výdaje celkem 36723,53 36729,09 42754,71 39932,53 46029,94 54072,25 63198,28 73670,61 81297,08
Saldo 5721,53 5789,59 2318,07 9679,54 5352,67 6713,34 8029,11 4978,84 3515,87

Struktura daňových příjmů krajů zůstává dlouhodobě stabilní, kdy největší část daňových příjmů tvořila daň z přidané hodnoty ve výši 9,3 mld. Kč (pokles o 1,5 %), následují daně z příjmů fyzických osob, které činily 4,6 mld. Kč (pokles o 15,6 %). U daní z příjmů fyzických osob se začalo projevovat zrušení superhrubé mzdy, kdy v rámci určité kompenzace došlo od roku 2021 k růstu podílu krajů na rozpočtovém určení daní, a to z 8,92 % na 9,78 %. Daně z příjmů právnických osob byly vykázány ve výši 4,1 mld. Kč a inkaso z těchto daní se meziročně zvýšilo o 16,6 %. Nejmenší zastoupení měly ostatní daně, které činily 54,1 mil. Kč a meziročně se zvýšily o 106 % (viz graf č. 4).

Graf - Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
březen
Daňové příjmy 13345,2 12510,95 10731,94 13178,71 14984,4 16434,89 17652,58 18439,19 18044,84
Daně z příjmů fyzických osob 3462,75 3233,41 3213,36 3564,31 3872,66 4420,06 5258,03 5462,63 4610,64
Daně z příjmů právnických osob 3785,11 2320,88 1654,85 2912,49 3073,75 3153,92 3700,83 3470,53 4045,95
Daň z přidané hodnoty 6092,36 6948,61 5857,82 6695,41 8025,37 8838,22 8672,23 9479,76 9334,14
Ostatní daňové příjmy 4,98 8,04 5,91 6,5 12,61 22,68 21,49 26,27 54,11

Celkový objem přijatých transferů k 31. 3. 2021 činil 64,6 mld. Kč, meziročně byl vyšší o 6 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, které dosáhly 62,7 mld. Kč, což bylo o 5,9 mld. Kč, respektive o 10,3 % více než v předcházejícím roce. Rozhodující část z toho tvořily přijaté transfery z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na vzdělávání, které kraje rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením (včetně soukromého školství). Ke konci března činila výše přijatých prostředků na přímé náklady na vzdělávání 48,7 mld. Kč (meziroční růst o 4,9 mld. Kč, tj. o 11,1 %) a prostředky určené soukromému školství činily 1,6 mld. Kč (meziroční růst o 0,3 mld. Kč, tj. o 19,3 %). Vedle toho byly poskytnuty transfery z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 11,1 mld. Kč určené na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. Proti roku 2020 byly vyšší o 1,4 mld. Kč, tj. o 14,4 %.

Přijaté investiční transfery k 31. 3. 2021 činily 2 mld. Kč. Proti předchozímu roku to bylo o 0,1 mld. Kč, tj. o 6,4 % více. Největší část tvořily transfery poskytované z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (dále je „MMR“) na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dosáhly 1,5 mld. Kč, meziroční pokles o 74,9 mil. Kč, resp. o 4,7 %), dále prostředky poskytované z rozpočtu Ministerstva životního prostředí určené na program Nová zelená úsporám (dosáhly 0,2 mld. Kč).

Běžné výdaje krajů k 31. 3. 2021 meziročně vzrostly o 7 mld. Kč, tj. o 10 % a dosáhly 77 mld. Kč; zhruba tři čtvrtiny (77,8 %) z objemu běžných výdajů tvořily transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím, jejich výše činila 59,9 mld. Kč (meziroční růst o 4,8 mld. Kč, tj. o 8,6 %). Kapitálové výdaje dosáhly 4,3 mld. Kč a proti březnu minulého roku vzrostly o 0,7 mld. Kč, tj. o 10,4 %.

Výdaje z rozpočtů krajů v roce 2021 směřovaly především do oblasti vzdělávání a školských služeb (viz graf č. 5). Je třeba zmínit, že výdaje krajů určené na vzdělávání a sociální služby jsou v naprosté většině financované ze státního rozpočtu.

Graf - Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 31. 3 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 31. 3 2021 (v mil. Kč)
k 31.3.2021
březen
Vzdělávání a školské služby 52112,1
Sociální služby 11548,3
Doprava 9289,3
Zdravotnictví 2790,6
Státní správa a územní samospráva 1463,3
Kultura 1192,8
Ostatní činnosti 903,8

U krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“) došlo od konce roku 2020 do 31. 3. 2021 k navýšení zůstatku na bankovních účtech i k růstu dluhu (viz graf č. 6). Stav na bankovních účtech se zvýšil o 10,1 mld. Kč, tj. o 19,3 % na celkových 62,2 mld. Kč a dluh krajů se zvýšil o 1,4 mld. Kč, tj. o 6,4 %.

Graf - Graf č. 6: Stav na bankovních účtech a dluh krajů včetně jimi zřízených PO
Graf č. 6: Stav na bankovních účtech a dluh krajů včetně jimi zřízených PO - 2013 - březen 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stav na bankovních účtech 25981,2 28982,2 27749,2 36244,2 45129,8 46425,1 53007,6 52111,7 62164,9
Dluh 26839 27612,8 26432,5 21293,7 19691,1 20769,2 19315,2 21848 23255,5

 

II. Obce

Obce k 31. 3. 2021 vykázaly celkové příjmy ve výši 85,5 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 71,3 mld. Kč a dosáhly kladného výsledku hospodaření 14,1 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly příjmy o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,1 % a výdaje klesly o 1,4 mld. Kč, resp. o 1,9 % (viz graf č. 7).

Graf - Graf č. 7: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 7: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
březen
Příjmy celkem 60611,22 60011,16 56302,32 61907,61 65082,82 75345,99 81046,89 85349,64 85458,44
Výdaje celkem 47471,73 50294,4 46949,3 46451,72 51319,64 59501,56 65223,5 72704,08 71319,07
Saldo 13139,5 9716,76 9353,03 15455,9 13763,18 15844,44 15823,4 12645,56 14139,37

Struktura daňových příjmů obcí zůstává stabilní a proti srovnatelnému období se nezměnila (viz graf č. 8). Zároveň je třeba uvést, že se v případě daně z příjmů fyzických osob začalo projevovat zrušení superhrubé mzdy, kdy i v této souvislosti došlo od roku 2021 k navýšení podílu výnosu daní obcí dle zákona o rozpočtovém určení daní z 23,58 % na 25,84 %.

Graf - Graf č. 8: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 8: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až březen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Daňové příjmy 42815,38 42192,01 36437,05 42159,96 46264,59 52810,14 57023,7 59080,66 56841,73
Daně z příjmů fyzických osob 10563,43 9993,01 9521,57 10585,88 11424,6 12889,59 14675,06 15918,84 13361,69
Daně z příjmů právnických osob 11794,81 8334,81 6482,35 10123,16 10757,79 10877,76 13316,78 11801,97 13132,45
Daň z přidané hodnoty 16423,77 19223,65 16229,22 17033,6 19945,56 23669,72 23992,85 26154,73 25762,01
Ostatní daňové příjmy 4033,36 4640,54 4203,91 4417,31 4136,64 5373,06 5039,01 5205,12 4585,58

Transfery přijaté do rozpočtů obcí k 31. 3. 2021 dosáhly 18,2 mld. Kč. Proti předchozímu roku to bylo o 1,5 mld. Kč, resp. o 8,7 % více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejichž objem činil 15,2 mld. Kč (nárůst o 1,4 mld. Kč, tj. o 10,4 %). Investiční transfery dosáhly 3 mld. Kč (proti srovnatelnému období zůstaly na podobné úrovni). Nárůst neinvestičních transferů byl způsoben především růstem prostředků přijatých hl. m. Prahou na přímé náklady na vzdělávání (růst o 0,6 mld. Kč, tj. o 11,4 %), růstem dotací pro soukromé školy (růst o 0,1 mld. Kč, tj. o 19,8 %). Dále například růstem prostředků poskytnutých v rámci neinvestičních nedávkových transferů podle zákona č. 108/2006 Sb. (růst o 0,1 mld. Kč, tj. o 14,5 %). Růst investičních transferů byl způsoben především růstem prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z rozpočtu MMR (růst o 0,1 mld. Kč, tj. o 5,8 %).

Běžné výdaje obcí byly k 31. 3. 2021 vykázány ve výši 59,9 mld. Kč, meziročně se zvýšily o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,4 %. K nejvýraznějšímu růstu došlo u neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (o 1,1 mld. Kč, tj. o 6,2 %). Kapitálové výdaje činily ke konci března 11,4 mld. Kč a proti loňskému březnu klesly o 1,6 mld. Kč, tj. o 12,5 %. Kapitálové výdaje obcí směřovaly především do oblasti bydlení a komunálních služeb.

Výdaje obcí směřovaly z hlediska oblastí především do vzdělávání a školských služeb a územní samosprávy, jak je patrné z grafu č. 9.

Graf - Graf č. 9: Odvětvové výdaje obcí k 31. 3. 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 9: Odvětvové výdaje obcí k 31. 3. 2021 (v mil. Kč)
k 31. 3. 2021
březen
Vzdělávání a školské služby 13317,1
Státní správa a územní samospráva 12418,6
Doprava 11092,2
Bydlení a územní rozvoj 7999,1
Sociální služby 4874,4
Ochrana životního prostředí 4684,5
Kultura 3989,2
Sport a zájmová činnost 2826,8
Vodní hospodářství 2646,1

U obcí a jimi zřízených PO došlo od konce roku 2020 do 31. 3. 2021 k růstu stavu na bankovních účtech a zároveň k poklesu dluhu (viz graf č. 10). Stav na bankovních účtech se zvýšil o 21,8 mld. Kč, tj. o 8,2 % na celkových 287,4 mld. Kč a dluh se snížil o 0,9 mld. Kč, respektive o 1,3 %.

Graf - Graf č. 10: Stav na bankovních účtech a dluh obcí včetně jimi zřízených PO
Graf č. 10: Stav na bankovních účtech a dluh obcí včetně jimi zřízených PO - 2013 až březen 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stav na bankovních účtech 111030,8 122050,4 129826,3 173464,9 201388,9 209961,1 243664,3 265600,9 287370,5
Dluh 92231,4 88894,5 86932,9 71893,7 68987,8 68623,4 69954,8 71118,4 70281,6

 

III. DSO

DSO hospodařily ke konci března 2021 s příjmy ve výši 903,7 mil. Kč a výdaji ve výši 701,3 mil. Kč. Proti předchozímu roku příjmy vzrostly o 58,9 mil. Kč a výdaje se zvýšily o 5,4 mil. Kč.

 

Dokumenty ke stažení

 


1 Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.

Nejčtenější