Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2021

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 6. 5. 2021 10:00
  • upřesnění textu, grafická úprava

K 28. 2. 2021 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“)1 celkové konsolidované příjmy ve výši 105,9 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 83,9 mld. Kč, což znamená přebytkový výsledek hospodaření 22 mld. Kč. Proti předchozímu roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 6,7 mld. Kč, tj. o 6,8 % a výdaje vyšší o 1 mld. Kč, což představuje růst o 1,2 %. Přebytek hospodaření byl v porovnání se srovnatelným obdobím minulého roku, kdy činil 16,3 mld. Kč, vyšší o 5,7 mld. Kč, tj. o 35,3 % (viz graf č. 1).

Graf - Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
únor
Příjmy celkem 79560,36 63844,82 59942,9 69320,77 69557,1 83250,95 93763,94 99198,12 105901,03
Výdaje celkem 48140,79 49346,7 51324,13 48660,5 54154,42 62724,67 70605,14 82949,07 83920,27
Saldo 31419,57 14498,12 8618,77 20660,27 15402,68 20526,28 23158,8 16249,05 21980,76

Ve struktuře příjmů ÚSC dochází přibližně od doku 2019 ke snižování rozdílu mezi daňovými příjmy a transfery (viz graf č. 2). Snižování rozdílu je zapříčiněné především navýšením transferů a stagnací daňových příjmů v souvislosti s následky onemocnění COVID-19.

Graf - Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
únor
Daňové příjmy 39945,27 37170,57 31923,48 34760,78 37659,31 43718,11 48086,77 48476,61 49631,2
Nedaňové příjmy 4520,12 4991,4 4724,47 4942,98 5204,77 5695,48 5914,47 6472,37 7217,54
Kapitálové příjmy 1125,55 771,53 753,36 1339,26 972,01 1091,03 1061,67 1012,01 1148,92
Transfery 33988,04 2934,61 22543,55 28367,93 25726,59 32756,05 38699,42 43191,24 47899,97
Příjmy celkem 79560,36 63844,82 59942,9 69320,77 69557,1 83250,95 93763,94 99198,12 105901,03

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 52,5 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 42,5 mld. Kč a dosáhly kladného salda hospodaření ve výši 9,9 mld. Kč (viz graf č. 3). Proti minulému roku vzrostly příjmy o 4,9 mld. Kč, tj. o 10,2 % a výdaje o 2,8 mld. Kč, tj. o 7 %.

Graf - Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
únor
Příjmy celkem 35665,16 23159,98 24174,83 25253,96 30938,05 37559,87 43697,06 47609,61 52482,22
Výdaje celkem 20526,27 20382,59 23255,31 20498,76 24664,49 28247,03 32501,75 39753,36 42542,1
Saldo 15138,89 2777,39 919,52 4755,2 6273,56 9312,84 11195,31 7856,25 9940,12

Struktura daňových příjmů krajů zůstává dlouhodobě stabilní, kdy největší část daňových příjmů tvoří daň z přidané hodnoty ve výši 7,7 mld. Kč (růst o 3,9 %), následují daně z příjmů fyzických osob, které činily 3,6 mld. Kč (pokles o 5,6 %). Daně z příjmů právnických osob byly vykázány ve výši 0,9 mld. Kč, kdy inkaso z těchto daní se meziročně zvýšilo o 86,9 %. Nejmenší zastoupení mají ostatní daně, které činily 17 mld. Kč a meziročně klesly o 2,1 % (viz graf č. 4). Počátkem roku 2021 došlo u krajů k navýšení podílu na stanovené části výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní z 8,92 % na 9,78 %.

Graf - Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
únor
Daňové příjmy 10040,57 9072,88 7752,95 8763,42 9717,5 10610,94 11656,14 11643,66 12143,36
Daně z příjmů fyzických osob 2647 2365,93 2327,65 2554,9 2757,06 3126,58 3565,9 3771,28 3559,06
Daně z příjmů právnických osob 1784,01 1157,07 455,68 600,75 486,83 475,71 1140,64 491,61 918,55
Daň z přidané hodnoty 5606,2 5545,84 4966,03 5603,45 6466,71 6994,47 6936,4 7363,4 7648,75
Ostatní daňové příjmy 3,36 4,04 3,59 4,32 6,9 14,18 13,2 17,37 17

Celkový objem přijatých transferů činil 38,7 mld. Kč, meziročně byl vyšší o 3,9 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, které dosáhly 38 mld. Kč, což bylo o 4,1 mld. Kč, respektive o 12 % více. Rozhodující část z toho tvořily přijaté transfery z rozpočtu MŠMT určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na vzdělávání, které kraje rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením (včetně soukromého školství). Ke konci února činila výše poskytnutých prostředků na přímé náklady na vzdělávání 24,3 mld. Kč (meziroční růst o 2,4 mld. Kč, tj. o 11,1 %) a prostředky určené soukromému školství činily 1,6 mld. Kč (proti srovnatelnému období to bylo o 0,3 mld. Kč, respektive o 19,3 % více). Vedle toho byly poskytnuty transfery z rozpočtu MPSV ve výši 11,1 mld. Kč, které byly určeny na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. Proti srovnatelnému období byly vyšší o 1,4 mld. Kč, tj. o 14,5 %.

Přijaté investiční transfery činily 0,7 mld. Kč. Proti předchozímu roku to bylo o 0,2 mld. Kč, tj. o 22,7 % méně. Největší část tvořily transfery poskytované z Ministerstva pro místní rozvoj na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dosáhly 0,7 mld. Kč, meziroční pokles o 0,1 mld. Kč, resp. o 13 %), dále prostředky poskytované z Ministerstva životního prostředí určené na program Nová zelená úsporám (dosáhly 32,7 mil. Kč).

Běžné výdaje krajů vzrostly o 2,4 mld. Kč, tj. o 6,5 % a dosáhly 40,2 mld. Kč; zhruba tři čtvrtiny (75,5 %) z objemu běžných výdajů tvořily transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím, jejich výše činila 30,4 mld. Kč (meziroční růst o 1,4 mld. Kč, tj. o 4,9 %). Kapitálové výdaje dosáhly 2,4 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 0,4 mld. Kč, tj. o 17,8 %.
Výdaje z rozpočtů krajů směřovaly především do oblasti vzdělávání a školských služeb (viz graf 5). Je třeba zmínit, že výdaje krajů určené na vzdělávání a sociální služby jsou v naprosté většině financované ze státního rozpočtu.

Graf - Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 28. 2 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 28. 2 2021 (v mil. Kč)
k 28.2.2021
únor
Vzdělávání a školské služby 26738,4
Doprava 5393,2
Sociální služby 5112,2
Zdravotnictví 1632,1
Státní správa a územní samospráva 921
Kultura 784,8
Ostatní činnosti 762,4

 

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 54 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 42,1 mld. Kč, kladný výsledek rozpočtového hospodaření dosáhl 11,9 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly příjmy o 2 mld. Kč, tj. o 3,7 % a výdaje klesly o 1,8 mld. Kč, resp. o 4 % (viz graf č. 6).

Graf - Graf č. 6: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 6: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
únor
Příjmy celkem 40882,24 38077,61 33464,59 37096,91 38595,45 45710,84 50305,42 52080,7 54026,28
Výdaje celkem 27702,44 29121,45 28223,08 28039,87 29625,97 34737,02 38464,54 43902,53 42131,39
Saldo 13179,8 8956,16 5241,51 9057,04 8969,48 10973,82 11840,88 8178,17 11894,89

Struktura daňových příjmů obcí zůstává stabilní a proti srovnatelnému období se nezměnila (viz graf č. 7). Zároveň je třeba uvést, že od 1. 1. 2021 došlo u obcí k navýšení podílu výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní z 23,58 % na 25,84 %.

Graf - Graf č. 7: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 7: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až únor 2013 – 2021 (v mil. Kč)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Daňové příjmy 29904,69 28097,65 24170,53 25997,34 27941,8 33107,16 36430,62 36832,8 37487,84
Daně z příjmů fyzických osob 8019,84 7222,06 6838,24 7594,39 8151,78 9105,98 10387,92 10964,74 10317,44
Daně z příjmů právnických osob 4630,49 3292,38 1352,48 1706,75 1444,5 1422,3 3258,43 1545,67 2707,69
Daň z přidané hodnoty 15038,81 15304,5 13705,34 14327,08 16021,28 18570,25 19165,37 20253,59 21080,61
Ostatní daňové příjmy 2215,55 2278,71 2274,47 2369,12 2324,24 4008,63 3618,9 4068,8 3382,1

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 10,1 mld. Kč. Proti předchozímu roku to bylo o 1,1 mld. Kč, resp. o 11,7 % více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejichž objem činil 8,7 mld. Kč (nárůst o 0,9 mld. Kč, tj. o 11,1 %). Investiční transfery dosáhly 1,5 mld. Kč (nárůst o 0,2 mld. Kč, tj. o 15 %). Nárůst neinvestičních transferů byl způsoben především růstem prostředků přijatých hl. m. Prahou na přímé náklady na vzdělávání (růst o 0,3 mld. Kč, tj. o 11,4 %), růstem dotací pro soukromé školy (růst o 0,1 mld. Kč, tj. o 19,8 %). Dále například růstem prostředků poskytnutých v rámci neinvestičních nedávkových transferů podle zákona č. 108/2006 Sb. (růst o 1,2 mld. Kč, tj. o 14,5 %). Růst investičních transferů byl způsoben především růstem prostředků v rámci Integrovaného regionálního OP (růst o 0,2 mld. Kč, tj. o 21,5 %).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 35,6 mld. Kč, meziročně se snížily o 0,5 mld. Kč, tj. o 1,4 %. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím (pokles o 0,4 mld. Kč, tj. o 27,4 %) Kapitálové výdaje činily ke konci února 6,5 mld. Kč a proti srovnatelnému období klesly o 1,3 mld. Kč, tj. o 16,2 %.

Výdaje obcí směřovaly z hlediska oblastí především do vzdělávání a školských služeb a územní samosprávy, jak je patrné z grafu č. 8.

Graf - Graf č. 8: Odvětvové výdaje obcí k 28. 2. 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 8: Odvětvové výdaje obcí k 28. 2. 2021 (v mil. Kč)
k 28. 2. 2021
únor
Vzdělávání a školské služby 7962,3
Státní správa a územní samospráva 7802,8
Doprava 6991,7
Bydlení a územní rozvoj 4926,7
Ochrana životního prostředí 2945,6
Kultura 2759,1
Sociální služby 2089,6
Sport a zájmová činnost 1597,9
Vodní hospodářství 1529

 

III. DSO

DSO hospodařily ke konci února s příjmy ve výši 477,3 mil. Kč a výdaji ve výši 462,5 mil. Kč. Proti předchozímu roku příjmy klesly o 75,7 mil. Kč a výdaje se zvýšily o 29,4. Kč.

 

Dokumenty ke stažení

 


1 Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.

 

Nejčtenější