Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - prosinec 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Hospodaření obcí a krajů bylo v roce 2020 poznamenané epidemiologickou situací výskytu onemocnění COVID-19, která se promítala do přijatých vládních opatření, jejichž cílem bylo zamezit šíření této nákazy, a tedy do fungování celé společnosti.

Na příjmové straně územních rozpočtů došlo ve srovnání s rokem 2019 k růstu příjmů o 5,4 %, za kterým stojí především zvýšení transferů, a to o 21,8 %. K nejvýraznějšímu poklesu došlo v části daňových příjmů, které klesly o 5,8 %.

Výdajová strana rozpočtu zaznamenala ve srovnání s loňským rokem také nárůst, kdy celkové konsolidované výdaje se zvýšily o 8,9 %. Za zvýšením stojí především zvýšení běžných výdajů (zvýšení o 8,7 %) a hlavně neinvestičních transferů, které se zvýšily o 12,2 %.

K 31. 12. 2020 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“)1 celkové konsolidované příjmy ve výši 626,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 612,2 mld. Kč, což znamená přebytkový výsledek hospodaření 14,0 mld. Kč. Proti předchozímu roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 32,2 mld. Kč a výdaje vyšší o 49,8 mld. Kč. Přebytek hospodaření byl ve srovnání s rokem 2019, kdy činil 31,7 mld. Kč, nižší o 17,7 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 352,6 mld. Kč, proti předchozímu roku se snížily o 16,8 mld. Kč. Pokles byl zaznamenán především v části daňových příjmů, které dosáhly 301,6 mld. Kč, což bylo o 18,6 mld. Kč méně. Nedaňové příjmy vzrostly o 1,8 mld. Kč a dosáhly 43,8 mld. Kč. Kapitálové příjmy byly vyšší o 0,1 mld. Kč (činily 7,2 mld. Kč).

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 273,7 mld. Kč, proti minulému roku byly vyšší o 49,0 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které činily 233,4 mld. Kč, což bylo o 40,8 mld. Kč více. Na zvýšení se podílely zejména transfery poskytované z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 160,1 mld. Kč (proti srovnatelnému období došlo k růstu o 17,3 mld. Kč) a z kapitoly Všeobecná pokladní správa, která poskytla prostředky v celkové výši 18,2 mld. Kč (o 15,9 mld. Kč více). Snížení daňových příjmů obcí v souvislosti s epidemiologickou situací bylo právě kompenzováno jednorázovým příspěvkem obcím poskytovaným z kapitoly Všeobecná pokladní správa, který byl ve výši 13,4 mld. Kč, přičemž pokles sdílených daní dle zákona č.243/2000 Sb. byl ve výši 12,3 mld. Kč (o 5,5 % méně).A

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 40,3 mld. Kč, proti roku 2019 byl vyšší o 8,2 mld. Kč. Růst souvisel především s přijatými transfery z kapitoly Ministerstvo dopravy ve výši 2,2 mld. Kč, které byly určeny na pořízení a realizaci železničních kolejových vozidel a proti loňskému roku byly vyšší o 2,2 mld. Kč. Dále s prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, které se týkaly převážně akcí financovaných z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 3,3 mld. Kč. Jednalo se o akce zaměřené na regionální školství, jejichž cílem je rekonstrukce a modernizace základních a mateřských škol, které zřizují malé obce do 3 tis. obyvatel. Žadatelé mohou získat dotaci, která pokryje až 90 % nákladů na investiční akci do výše 20 mil. Kč. Prostředky uvolněné z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly ve srovnání s předchozím rokem o 2,0 mld. Kč vyšší. Dále růst uvolněných prostředků souvisel s realizací projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, kdy z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj přijaly obce a kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu celkem 14,4 mld. Kč, tedy o 0,7 mld. Kč více nežli v předchozím roce.

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 476,6 mld. Kč a proti předchozímu roku byly vyšší o 38,1 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 26,1 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětví školství a v odvětví dopravy. Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na platy včetně souvisejícího pojistného (o 3,2 mld. Kč). Kapitálové výdaje byly vyšší o 11,8 mld. Kč a dosáhly úrovně 135,6 mld. Kč.

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 (bez příspěvkových organizací zřizovaných kraji a obcemi) činil v souhrnu 229,8 mld. Kč, znamená to meziroční zvýšení o 23,3 mld. Kč.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 262,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 267,4 mld. Kč, a tedy záporné saldo hospodaření činilo 5,0 mld. Kč. Proti minulému roku vzrostly příjmy o 23,8 mld. Kč a výdaje o 34,7 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 77,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období klesly o 4,6 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 70,8 mld. Kč, tj. o 4,2 mld. Kč méně (nejvyšší pokles inkasa byl vykázán u daně z příjmů právnických osob, o 3,0 mld. Kč, což představuje pokles o 18,6 %). Pokles byl vykázán i v části nedaňových příjmů (o 0,2 mld. Kč) a kapitálových příjmů (o 0,2 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 184,9 mld. Kč, meziročně byl vyšší o 28,4 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 169,0 mld. Kč, což bylo o 24,1 mld. Kč více. Rozhodující část z toho tvořily přijaté transfery z rozpočtu kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na vzdělávání, které kraje rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením (včetně soukromého školství). V roce 2020 dosáhl objem prostředků určených pro regionální školství 132,1 mld. Kč (v roce 2019 to bylo 112,8 mld. Kč) a prostředky určené soukromému školství činily 5,9 mld. Kč (v roce 2019 to bylo 4,9 mld. Kč). Vedle toho byly poskytnuty transfery ve výši 1,2 mld. Kč, které byly určeny na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Přijaté investiční transfery činily 15,9 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 4,3 mld. Kč více. Největší část tvořily transfery poskytované z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dosáhly 7,5 mld. Kč, meziroční nárůst o 1,1 mld. Kč), dále transfery poskytované ze Státního fondu dopravní infrastruktury (2,7 mld. Kč), prostředky poskytované z kapitoly Ministerstvo dopravy určené na pořízení a modernizaci železničních kolejových vozidel (2,2 mld. Kč) a prostředky poskytované z kapitoly Ministerstvo životního prostředí určené na projekty v rámci OP – Životní prostředí (dosáhly 1,4 mld. Kč).

Prostřednictvím státní pomoci kraje v roce 2020 inkasovaly 6 mld. Kč na investice do silnic druhé a třetí třídy, přičemž stejnou částku obdrží taktéž v roce 2021.

Běžné výdaje krajů vzrostly o 29,1 mld. Kč a dosáhly 229,5 mld. Kč; zhruba tři čtvrtiny (76,2 %) z objemu běžných výdajů tvořily transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím, jejich výše činila 174,9 mld. Kč (meziroční růst o 23,0 mld. Kč). Většina z těchto prostředků byla určena na přímé náklady na vzděláván (132,1 mld. Kč, růst o 19,3 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 37,9 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2019 vzrostly o 5,6 mld. Kč).

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech krajů2 (bez příspěvkových organizací) dosáhl ke konci roku 28,6 mld. Kč, proti předchozímu roku klesl o 1,5 mld. Kč.

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 369,0 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 349,9 mld. Kč, kladný výsledek rozpočtového hospodaření dosáhl 19,0 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly příjmy o 8,5 mld. Kč a výdaje o 15,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 273,9 mld. Kč a proti srovnatelnému období klesly o 12,2 mld. Kč. Celkový objem daňových příjmů dosáhl 230,9 mld. Kč, což bylo o 14,4 mld. Kč méně. Pokles daňových příjmů ze sdílených daní dle zákona č. 243/2000 Sb. byl Ministerstvem financí kompenzován jednorázovým příspěvkem pro obce, který byl v celkové výši 13,4 mld. Kč. Nedaňové příjmy činily 36,1 mld. Kč (zvýšení o 1,9 mld. Kč), kapitálové příjmy dosáhly 7,0 mld. Kč (růst o 0,2 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 95,1 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 20,7 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejichž objem činil 69,8 mld. Kč (nárůst o 17,2 mld. Kč). Investiční transfery dosáhly 25,3 mld. Kč (nárůst o 3,5 mld. Kč). Tento nárůst byl způsoben posílením dotačních titulů pro obce. Ministerstvo financí navýšilo program pro opravy škol a školek v obcích z 300 mil. Kč na 3,4 mld. Kč. Dalších 960 mil. Kč bylo určeno na opravy objektů či bytů v majetku obcí. O 2,0 mld. Kč vláda posílila program na financování připravených vodohospodářských projektů obcí realizovaných prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a zároveň dalšími 2,6 mld. Kč podpořila projekty vodního hospodářství financované z kapitoly Ministerstvo zemědělství. Dále na podporu regiónů, lázeňství a cestovního ruchu bylo určených dalších 4,8 mld. Kč.

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 252,1 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 9,4 mld. Kč. Obdobně jako u krajů vzrostly především neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (celkem o 3,1 mld. Kč), výraznější zvýšení bylo dále vykázáno i v části výdajů na platy a související pojistné (o 3,0 mld. Kč) a výdajů na nákup služeb (o 1,1 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 97,8 mld. Kč, proti předchozímu roku byly vyšší o 5,6 mld. Kč (vývoj kapitálových výdajů tak navázal na růst roku 2018, kdy kapitálové výdaje obcí výrazně rostly a proti roku 2017 se zvýšily o 27,1 mld. Kč).

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech obcí2 (bez příspěvkových organizací) činil ke konci roku 199,2 mld. Kč, meziročně to bylo o 25,0 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v roce 2020 s příjmy ve výši 4,7 mld. Kč a výdaji ve výši 4,9 mld. Kč. Proti předchozímu roku vzrostly příjmy o 0,6 mld. Kč a výdaje o 1,1 mld. Kč.


A/ Pro výpočet sdílených daní dle zákona č. 243/2000 Sb. jsou použity položky: 1111, 1112, 1113, 1121, 1211, 1381, 1382, 1383, 1385 a 1511.
1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ Stav peněžních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet peněžních prostředků na těchto syntetických účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 236 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2020 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2020 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 99 335,11 162 385,76 191 227,15 240 010,21 313 698,17   403 395,53 470 097,30 505 778,62 573 571,23 626 221,88
výdaje 82 949,07 144 375,35 181 269,39 236 770,78 292 258,84   383 558,61 445 343,55 490 457,40 542 563,36 612 212,84
saldo 16 386,04 18 010,42 9 957,76 3 239,44 21 439,33   19 836,92 24 753,74 15 321,22 31 007,87 14 009,04
stav na BÚ 199 767,43 201 075,11 198 370,83 199 243,27 222 043,04   219 380,04 225 534,51 219 496,88 234 999,01 229 776,69
kraje                      
příjmy 47 609,61 78 649,45 86 405,99 114 567,60 151 071,40   171 659,40 205 267,74 216 227,31 252 191,20 262 335,28
výdaje 39 753,36 73 670,61 83 709,19 113 904,52 138 402,12   174 808,38 206 727,70 220 892,09 240 518,85 267 368,66
saldo 7 856,25 4 978,84 2 696,81 663,08 12 669,27   -3 148,98 -1 459,96 -4 664,78 11 672,34 -5 033,38
stav na BÚ 36 082,99 32 947,54 31 804,62 30 893,79 45 483,46   29 498,87 31 587,66 30 024,08 45 706,05 28 571,09
obce                      
příjmy 52 080,70 85 349,64 106 024,99 127 644,52 166 256,35   236 239,56 269 656,48 294 658,99 326 600,17 368 980,14
výdaje 43 902,53 72 704,08 99 848,43 125 377,03 157 883,60   213 671,48 243 735,58 274 833,08 307 347,36 349 944,93
saldo 8 178,17 12 645,56 6 176,57 2 267,48 8 372,76   22 568,08 25 920,89 19 825,91 19 252,81 19 035,21
stav na BÚ 161 268,54 165 657,49 164 042,96 165 892,50 174 083,71   187 346,25 191 595,18 187 203,75 187 151,78 199 174,33
DSO                      
příjmy 553,00 844,82 1 194,26 1 560,29 2 072,30   2 872,89 3 275,74 3 733,96 4 168,09 4 744,84
výdaje 433,12 695,86 986,86 1 324,16 1 771,33   2 605,14 3 132,83 3 722,18 4 243,72 4 872,98
saldo 119,88 148,95 207,40 236,13 300,96   267,76 142,90 11,78 -75,63 -128,14
stav na BÚ 2 230,71 2 310,11 2 373,85 2 329,77 2 355,06   2 360,48 2 189,29 2 102,50 1 983,38 1 870,80
RRRS                      
příjmy 113,70 118,95 121,30 120,79 144,52   299,00 314,79 335,42 374,01 517,41
výdaje 24,78 55,25 68,16 89,84 119,97   220,83 248,67 265,13 312,47 464,23
saldo 88,92 63,70 53,14 30,95 24,55   78,17 66,12 70,28 61,54 53,18
stav na BÚ 185,19 159,97 149,41 127,22 120,82   174,44 162,38 166,55 157,80 160,46

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2020 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 5 571,17 11 356,96 10 038,86 4 598,27 465,18   10 111,10 20 937,54 22 331,62 29 573,74 32 164,09
výdaje 12 343,93 17 424,41 18 847,17 21 262,21 29 114,09   32 191,08 38 189,49 43 627,10 39 767,04 49 825,65
saldo -6 772,76 -6 067,44 -8 808,30 -16 663,93 -28 648,92   -22 079,99 -17 251,97 -21 295,48 -10 193,30 -17 661,56
stav na BÚ 8 635,19 11 298,61 15 323,46 15 756,23 10 097,24   19 594,25 26 707,74 25 895,34 35 776,16 23 257,91
kraje                      
příjmy 3 912,56 7 422,06 6 924,30 8 600,44 10 020,35   9 686,20 16 010,59 18 220,35 24 233,98 23 796,15
výdaje 7 251,61 10 472,33 10 754,99 14 202,83 20 705,55   23 965,05 28 647,22 32 701,97 26 542,76 34 659,76
saldo -3 339,05 -3 050,27 -3 830,68 -5 602,39 -10 685,22   -14 278,85 -12 636,63 -14 481,62 -2 308,79 -10 863,61
stav na BÚ -908,99 467,14 1 335,06 749,13 -913,29   -4 816,57 -3 199,66 -2 942,49 8 415,80 -1 516,20
obce                      
příjmy 1 775,28 4 302,75 2 621,51 -3 838,28 -9 153,26   792,66 5 481,12 4 755,35 5 759,24 8 516,86
výdaje 5 437,99 7 480,58 8 362,11 7 187,60 8 848,93   8 637,58 10 062,85 11 368,87 13 342,88 15 010,88
saldo -3 662,71 -3 177,84 -5 740,59 -11 025,89 -18 002,18   -7 844,92 -4 581,74 -6 613,52 -7 583,64 -6 494,02
stav na BÚ 9 081,76 10 675,00 13 944,69 15 067,98 11 039,17   24 329,90 29 946,76 28 972,24 27 625,51 25 018,38
DSO                      
příjmy 84,75 103,52 109,41 168,28 347,77   462,53 570,65 612,78 641,02 619,12
výdaje 77,85 158,73 207,64 257,96 388,64   556,37 728,39 936,14 1 100,47 1 124,30
saldo 6,90 -55,22 -98,23 -89,68 -40,88   -93,83 -157,75 -323,36 -459,46 -505,18
stav na BÚ 440,33 175,48 61,07 -13,95 32,06   74,28 -29,09 -134,34 -269,26 -299,68
RRRS                      
příjmy 73,82 50,09 39,51 18,43 12,01   138,30 131,36 144,58 174,18 254,59
výdaje -5,01 12,37 0,13 8,61 15,97   74,93 84,89 87,90 113,33 144,68
saldo 78,83 37,72 39,38 9,82 -3,95   63,37 46,47 56,67 60,85 109,92
stav na BÚ 22,09 -19,02 -17,35 -46,91 -60,69   6,64 -10,27 -0,06 4,11 55,41

Nejčtenější